Účetnictví 

IASB vydala úpravy IAS 12

Dne 23. května 2023 zveřejnila Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) dokument „Mezinárodní daňová reforma – modelová pravidla druhého pilíře (změny IAS 12)“, který reaguje na obavy zúčastněných stran ohledně možných dopadů nadcházející implementace modelových pravidel druhého pilíře OECD na účtování daně ze zisku.

Situace

V březnu 2022 vydala OECD technické pokyny ke své 15% globální minimální dani, která byla dohodnuta jako druhý „pilíř“ projektu zaměřeného na řešení daňových problémů vyplývajících z digitalizace ekonomiky. Tyto pokyny podrobněji popisují uplatňování a fungování globálních pravidel proti erozi základu daně (GloBE), která byla dohodnuta a zveřejněna v prosinci 2021 a která stanoví koordinovaný systém zajišťující, aby nadnárodní podniky s výnosy nad 750 milionů eur platily daň ve výši nejméně 15 % ze zisku realizovaného v každé z jurisdikcí, kde působí.

Návrh české implementace směrnice Rady EU o zajištění globální minimální úrovně zdanění nadnárodních skupin podniků a velkých vnitrostátních skupin je k dispozici na informačním portálu Úřadu vlády ČR.

Vzhledem k tomu, že jednotlivé jurisdikce budou implementovat pravidla OECD různou rychlostí a v různých časových intervalech, rozhodla se Rada IASB vypracovat povinnou výjimku do doby, než se globální daňový systém ustálí a obnoví a Rada IASB bude moci důkladně posoudit situaci a poskytnout spolehlivé řešení.

Úpravy IAS 12 Daně ze zisku

Rada IASB mění rozsah působnosti IAS 12 tak, aby bylo jasné, že se standard vztahuje také na daně ze zisku vyplývající z daňových zákonů, které byly přijaty nebo fakticky uzákoněny za účelem implementace modelových pravidel druhého pilíře zveřejněných OECD.

Úpravy zavádějí dočasnou výjimku z účetních požadavků na odložené daně podle IAS 12, a účetní jednotka tak nebude vykazovat ani zveřejňovat informace o odložených daňových pohledávkách a závazcích souvisejících s daněmi ze zisku podle druhého pilíře.

Při použití úprav je účetní jednotka povinna zveřejnit, že výjimku uplatnila. Účetní jednotka také samostatně zveřejňuje své běžné daňové náklady (výnosy) týkající se daně ze zisku podle druhého pilíře.

V obdobích, kdy je právní úprava druhého pilíře schválena nebo fakticky schválena, ale ještě není v účinnosti, je účetní jednotka povinna zveřejnit známé nebo přiměřeně odhadnutelné informace, které pomohou uživatelům účetní závěrky pochopit expozici účetní jednotky vůči dani ze zisku podle druhého pilíře vyplývající z této právní úpravy.

Pro splnění tohoto cíle zveřejnění je účetní jednotka povinna zveřejnit kvalitativní a kvantitativní informace o své expozici vůči dani ze zisku podle druhého pilíře ke konci účetního období. Tyto informace nemusí odrážet všechny konkrétní požadavky právních úprav a mohou být poskytnuty ve formě orientačního rozpětí. Pokud informace nejsou známy nebo je nelze přiměřeně odhadnout, měla by účetní jednotka v tomto smyslu zveřejnit prohlášení a poskytnout informace o postupu při posuzování své expozice.

Datum účinnosti a přechodná ustanovení

Úpravy vyžadují, aby účetní jednotka uplatnila výjimku a splnila požadavek na zveřejnění, že výjimku uplatnila, okamžitě po vydání úprav a zpětně v souladu s IAS 8. Upozorňujeme, že v EU lze tyto úpravy aplikovat až po jejich schválení Evropskou komisí.

Zbývající požadavky na zveřejnění jsou účinné pro roční účetní období začínající 1. ledna 2023 nebo po tomto datu.

Zdroje: www.iasplus.com, iGAAP in Focus — Financial reporting — IASB amends IAS 12 to introduce a temporary exception from accounting for deferred taxes arising from OECD Pillar Two model rules
IAS 12 IASB OECD IFRS dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right