Účetnictví 

IASB vydala úpravy IAS 21

Dne 15. srpna 2023 zveřejnila Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) dokument „Nedostatečná směnitelnost (Úpravy IAS 21)“, který obsahuje pokyny pro upřesnění, kdy je měna směnitelná a jak stanovit směnný kurz, když směnitelná není. Změny jsou účinné pro roční účetní období začínající 1. ledna 2025 nebo později.

Situace

Výbor pro interpretace IFRS obdržel dotaz týkající se stanovení směnného kurzu v případě dlouhodobé nedostatečné směnitelnosti. Výbor zvážil různé přístupy k řešení této záležitosti a dospěl k závěru, že nejvhodnějším řešením bude doporučit IASB, aby vydala úzce zaměřené úpravy IAS 21.

Úpravy IAS 21 Dopady změn směnných kurzů cizích měn

Definice výrazu „směnitelnost“

Úpravy uvádějí, že měna je směnitelná, pokud je účetní jednotka schopna směnit tuto měnu za jinou prostřednictvím tržních či směnných mechanismů, které vytvářejí vymahatelná práva a povinnosti bez zbytečného odkladu k datu ocenění a za určitým účelem.

Měna není směnitelná za jinou měnu, pokud účetní jednotka může získat pouze nevýznamné množství jiné měny.

Odhad spotového směnného kurzu v případě, že měna není směnitelná

Pokud měna není k datu ocenění směnitelná, musí účetní jednotka odhadnout spotový směnný kurz jako kurz, který by byl použit při řádné směnné transakci k datu ocenění mezi účastníky trhu za stávajících ekonomických podmínek.

Požadavky na zveřejnění v případě odhadu spotového směnného kurzu prováděného účetní jednotkou

Pokud měna není směnitelná, je účetní jednotka povinna zveřejnit informace, které uživatelům účetní závěrky umožní pochopit, jak měna, která není směnitelná za jinou měnu, ovlivňuje nebo má dle očekávání ovlivnit finanční výkonnost, finanční situaci a peněžní toky účetní jednotky.

Související dokumenty a navazující úpravy

Úpravy IAS 21 rovněž obsahují nový dodatek s aplikačními pokyny ohledně směnitelnosti a nový ilustrativní příklad.

Rada IASB dále provedla následné úpravy IFRS 1 „První přijetí mezinárodních standardů účetního výkaznictví“ tak, aby odpovídaly přepracovanému standardu IAS 21 a odkazovaly na něj.

Datum účinnosti a přechodná ustanovení

Účetní jednotka je povinna aplikovat tyto změny pro roční účetní období začínající 1. ledna 2025 nebo později. Je povolena i dřívější aplikace.

Účetní jednotka neaplikuje úpravy retrospektivně. Případný dopad prvotní aplikace úprav vykáže jako úpravu počátečního zůstatku nerozděleného zisku v okamžiku, kdy účetní jednotka vykazuje transakce v cizí měně. Pokud účetní jednotka používá jinou měnu vykazování než svou funkční měnu, vykazuje souhrnnou částku kurzových rozdílů ve vlastním kapitálu.

Zdroje: www.iasplus.com, iGAAP in Focus — Financial reporting: IASB amends IAS 21
IAS 21 IASB IFRS

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right