Účetnictví 

IASB vydala úpravy IAS 7 a IFRS 7 týkající se ujednání o dodavatelském financování

Dne 25. května 2023 zveřejnila Rada IASB dokument „Ujednání o dodavatelském financování (úpravy IAS 7 a IFRS 7)“, který doplňuje požadavky na zveřejňování a „orientační ukazatele“ v rámci stávajících požadavků na zveřejňování, jež po účetních jednotkách vyžadují, aby poskytovaly kvalitativní a kvantitativní informace týkající se ujednání o dodavatelském financování.

Situace

V prosinci 2020 zveřejnil Výbor pro interpretace IFRS návrh rozhodnutí týkající se ujednání o financování dodavatelských řetězců, které vysvětluje požadavky účetních standardů IFRS, jež se na taková ujednání vztahují. Zpětná vazba k návrhu rozhodnutí naznačila, že informace, které má účetní jednotka o této formě financování poskytovat, nesplňují informační potřeby uživatelů. IASB tuto zpětnou vazbu zvážila a rozhodla se tento problém řešit úpravou IAS 7 a IFRS 7.

Úpravy IAS 7 Výkaz o peněžních tocích

Úpravy doplňují IAS 7 o cíl zveřejnění a stanovují, že účetní jednotka je povinna zveřejnit informace o svých ujednáních o dodavatelském financování, které uživatelům účetní závěrky umožní posoudit dopad těchto ujednání na závazky a peněžní toky účetní jednotky a na její vystavení likvidnímu riziku.

Ujednání o dodavatelském financování se vyznačují tím, že jeden nebo více poskytovatelů financování nabízí úhradu částek, které účetní jednotka dluží svým dodavatelům, a účetní jednotka se zavazuje provést úhradu v souladu s podmínkami ujednání ke stejnému datu, k němuž se platí dodavatelům, nebo k datu pozdějšímu. Tato ujednání poskytují účetní jednotce prodloužené platební podmínky nebo dodavatelům účetní jednotky podmínky předčasné úhrady v porovnání s datem splatnosti příslušné faktury. Ujednání o dodavatelském financování se často označují jako financování dodavatelského řetězce, financování závazků nebo reverzní faktoring.

Úpravy uvádějí, že ujednání, která představují výhradně úvěrové posílení účetní jednotky nebo nástroje, které účetní jednotka používá k přímému vypořádání dlužných částek s dodavatelem, se za ujednání o dodavatelském financování nepovažují.

Úpravy IFRS 7 Finanční nástroje: Zveřejnění

Podle stávajících pokynů pro aplikaci IFRS 7 je účetní jednotka povinna zveřejnit popis způsobu řízení likvidního rizika vyplývajícího z finančních závazků. Úpravy doplňují jako další hledisko skutečnost, zda účetní jednotka využila nebo má přístup k ujednáním o dodavatelském financování, která jí poskytují prodloužené platební podmínky nebo jejím dodavatelům předčasnou úhradu.

Datum účinnosti a přechodná ustanovení

Účetní jednotka použije úpravy IAS 7 pro roční účetní období začínající 1. ledna 2024 nebo po tomto datu (s povolenou dřívější aplikací) a úpravy IFRS 7, použije-li úpravy IAS 7.

Zdroje: www.iasplus.comiGAAP in Focus — Financial reporting: IASB amends IAS 7 and IFRS 7 to address supplier finance arrangements
IAS 7 IFRS 7 IASB IFRS dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right