Daně 

Intrastat v novém. Na co se od ledna 2022 připravit?

Od změny terminologie či kódů až po vykazování nových údajů. To jsou ve stručnosti změny ve vykazování reportů Intrastat pro rok 2022, které se dotknou vašich účetních systémů i dopadů na možnosti promíjení sankcí. Jak se na ně připravit a která aplikace dokáže celý proces zjednodušit?

Nové nařízení vlády č. 333/2021 Sb., které je implementací nařízení Evropského parlamentu a Rady v oblasti evropských statistik, nabylo účinnosti od 1. 1. 2022. Nově se tak od ledna 2022 bude vykazovat DIČ a země původu ve směru odeslání neboli po novu ve směru „Vývozu“. Vykazování DIČ protistrany v reportu dává celníkům a finančním úředníkům do rukou možnost, jak snadno porovnat hodnoty v Intrastatu s hodnotami v souhrnném hlášení k DPH. K rozsáhlým změnám dochází také u kódů transakcí vykazovaných v Intrastatu – obecně ke zjednodušení, například základní kód 12 pro standardní dodání zůstává zachovaný, některé kódy jsou spojeny do jednoho. Změny se týkají také některých kódů celní nomenklatury, kdy buď zanikají úplně, anebo se pouze mění. Po dlouhé době jde o velmi rozsáhlé množství kódů, které podléhají změně nebo jim končí platnost.

Intrastat: Klíčové změny od ledna 2022

 • Daňové subjekty musí před podáním lednového hlášení Intrastat zmapovat, zda mají požadované informace ve svých účetních a logistických systémech a případně zjistit, z jakých systémů/reportů chybějící informace o DIČ a zemi původu mohou získat.
 • Od ledna 2022 daňový subjekt poskytne celnímu a potažmo i finančnímu úřadu spolu s dalšími údaji, které jsou povinné vykazovat v Intrastatu, také informace o tom, jaké zboží (podle harmonizovaného kódu) v jaké hodnotě (fakturovaná hodnota) v jakém množství a kterému obchodnímu partnerovi (podle DIČ) společnost dodává. Daňový subjekt tedy v rámci Intrastatu poskytne informace nejenom pro porovnání mezi údaji vykázanými DPH, ale může také vyvolat otázky ze strany finančních úředníků na převodní ceny, pokud dodává zboží společnostem ve skupině. Finanční úředníci budou moci srovnat úroveň cen poskytnutých ve skupině s obdobnými transakcemi na trhu, které jiné daňové subjekty vykážou taktéž ve svém Intrastat hlášení. Je nutné si dát pozor také na vykazování obratových bonusů a dalších oprav, které převýší 5 %.
 • Vykazováním DIČ protistrany v reportu celníkům a finančním úředníkům nově vzniká možnost snadno porovnat hodnoty v Intrastatu s hodnotami v souhrnném hlášení k DPH, a to položkově dle jednotlivých obchodních partnerů.
 • Ze strany daňového subjektu bude tedy více než dříve nutné provádět pravidelné porovnání mezi údaji v DPH a Intrastatu, aby byl na požádání připraven vysvětlit nejenom rozdíly ve fakturované hodnotě, ale také časové rozdíly u konkrétních transakcí.

Intrastat i DPH reporty systémově a automatizovaně

Z průzkumu Deloitte mezi účastníky webcastu vyplývá, že 57 % uživatelů stále připravuje Intrastat hlášení manuálně v Excelu. S novými změnami, kdy je potřeba vykazovat DIČ a zemi původu, přibude další práce navíc a doplňování údajů. Při zpracování hlášení lze přitom použít aplikaci TaxCube, nástroj pro snadnou přípravu a podání reportů Intrastat i kontrolního hlášení k DPH, která celý proces zjednoduší, ověří kódy DPH i DIČ a např. i zkontroluje duplicitu dokladů. Tím pádem se snižuje riziko nesprávného vykázání a následných sankcí, které z něj vyplývají.

Promíjení sankcí je to, oč tady běží

Se změnou vykazování hlášení Intrastat je vhodné zmínit dopad na možnosti promíjení sankcí. Intrastat hlášení ve firmách obvykle zpracovává oddělení logistiky, případně je tato agenda outsourcována na dodavatele spedičních služeb. Případné pochybení v Intrastat reportu a v tomto důsledku uvalení pokuty může mít zásadní dopad na možnosti promíjení budoucích sankcí. Zjednodušeně: dvě pokuty na Intrastat způsobené pochybením v logistice mohou mít za následek snížení možnosti prominutí sankce o 50 % například na DPH nebo jiné dani.

Porušení povinností daňového subjektu a vliv na promíjení

Při každé žádosti promíjení úroku z prodlení nebo penále správce daně posuzuje, zda nedošlo v uplynulých letech k následujícím porušením:

 • Ke dni vydání rozhodnutí o žádosti eviduje správce daně u daňového subjektu nedoplatek z jiného daňového řízení, který je vymáhán (je uveden na exekučním příkazu).
 • V posledních třech letech byla daňovému subjektu alespoň dvakrát pravomocně stanovena kterákoli daň podle pomůcek dle § 98 daňového řádu bez součinnosti daňového subjektu, a to bez ohledu na částku takto stanovené daně. Pro účely splnění této podmínky je rozhodné datum nabytí právní moci rozhodnutí.
 • V posledních třech letech byla daňovému subjektu alespoň dvakrát pravomocně uložena pořádková pokuta dle § 247 daňového řádu. Pro účely splnění této podmínky je rozhodné datum nabytí právní moci rozhodnutí.
 • V posledních třech letech byla daňovému subjektu alespoň dvakrát pravomocně uložena pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy dle § 247a daňového řádu. Pro účely splnění této podmínky je rozhodné datum nabytí právní moci rozhodnutí.
 • V posledních třech letech byla daňovému subjektu alespoň dvakrát pravomocně uložena pokuta za opožděné tvrzení daně dle § 250 daňového řádu. Pro účely splnění této podmínky je rozhodné datum nabytí právní moci rozhodnutí.

Pokud k takovým porušením došlo, sníží se automaticky možné prominutí o 50 % z celé promíjené sankce (to efektivně ve valné většině případů znamená, že nebude prominuto vůbec).

Zvláště pak tučně zvýrazněné pochybení je v případě Intrastatu velmi časté. V případě penále je navíc nutné požádat o jeho prominutí do tří měsíců od právní moci platebního výměru, fakticky tam tak není žádný manévrovací prostor. V případě úroku z prodlení lze promíjet až ve lhůtě 6 let, tím spíše je ale třeba pochybení monitorovat a zabránit tomu, aby v předešlých třech letech před rozhodnutím o žádosti vznikla.

Doporučení na závěr: zřiďte si daňovou informační schránku

Ve spojitosti s možnými porušeními doporučujeme, abyste si zajistili přístup do portálu MOJE daně, pokud ho ještě nemáte zřízený. Benefity, které vám přístup do daňové informační schránky plus prostřednictvím portálu MOJE daně z dlouhodobého pohledu přinesou, jsou totiž zásadní. V rámci portálu lze sledovat zůstatky na osobních daňových účtech společnosti (nastavit si zasílání upozornění na nedoplatky) a eventuálně s nimi také disponovat na základě dalších žádostí (možnost zažádat o vrácení přeplatku či převedení na jiný daňový účet), podávat daňová tvrzení, nebo nastavit upozornění spojená s klíčovými termíny a lhůtami (termín pro podání daňového přiznání, termín pro placení apod.). Toto je také vhodné z hlediska posečkání. S ohledem na četnost porušení je v portálu také možné přehledně sledovat, kdy byla daňovému subjektu uložena pokuta.

Zahraniční obchod Nepřímé daně dReport zpravodaj DPH

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right