Daně 

Investiční pobídky – co je dobré vědět

Rádi bychom vás v následujícím článku seznámili s některými pojmy ze světa investičních pobídek, které je užitečné znát, ať již investiční pobídku čerpáte, nebo o jejím využití teprve uvažujete.

Ve kterých případech lze o investiční pobídku zažádat?

O investiční pobídky si mohou zažádat společnosti, které podnikají / plánují podnikat v oblasti zpracovatelského průmyslu, a dále také technologická centra a centra strategických služeb. Prvovýroba, např. rostlinná a zemědělská výroba, těžba aj., však investičními pobídkami dlouhodobě podpořena není.

Mezi nejčastějšími příjemci investičních pobídek jsou výrobci z oblasti zpracovatelského průmyslu, a to společnosti/závody buď nově vznikající, nebo rozšiřující stávající výrobu. Zavedení výroby v nově vzniklé společnosti je termín vcelku zřejmý, co ale musíme splnit, abychom mohli požádat o investiční pobídku pro investici v již existující společnosti?

Při rozšíření již existujícího závodu musí podle metodické příručky k Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 společnost investicí splnit jeden z těchto předpokladů:

a) Zvýšení výrobní kapacity – investice bude směřována do stávající výroby, která umožní společnosti vyrábět více výrobků, tj. dojde k nárůstu výrobní kapacity alespoň u jednoho stávajícího druhu výrobku, který již společnost vyrábí, aniž by došlo k rozšíření stávajícího výrobního sortimentu nebo ke změně výrobního postupu u stávajících druhů výrobků.

b) Zavedení výroby nového výrobku (tzv. diverzifikace výroby o nové výrobky) – jedná se o podporu pro investice, které umožní rozšířit výrobu o výrobky, které společnost dosud nevyráběla a má významně jiné užitné vlastnosti než stávající výrobní sortiment (není však nutné, aby nový produkt spadal do jiné skupiny podle klasifikace CZ-NACE). Na druhou stranu za rozšíření výroby se nepovažuje mírná (jemná) úprava výrobků běžnou (rutinní) inovací (např. pomocí menších změn v designu výrobku apod.).

c) Významná změna výrobního procesu – jedná se o významnou modernizaci procesů, tj. zavedení podstatně jiného technologického řešení, přechod z ruční výroby na strojovou apod. Změny se musí týkat výrobního postupu alespoň jednoho ze stávajících výrobků, přičemž sortiment výrobků zůstává beze změny nebo se mění jen nevýznamně.

Z definovaných požadavků tedy plyne, že nelze automaticky předpokládat, že jakákoliv nová investice se může kvalifikovat pro získání investiční pobídky. Často se zapomíná, že např. pouhé nahrazení již existující investice investicí novou (např. při modernizaci výrobní linky, nahrazení staré výrobní linky novou), které nebude možno kvalifikovat do jedné z výše uvedených kategorií, nelze investiční pobídkou podpořit.

Nezapomeňte, že všechny žádosti o investiční pobídky podléhají schválení vládou České republiky, která má právo veta při konečném rozhodnutí.

Důležité podmínky a lhůty

Pokud vše klapne a Ministerstvo průmyslu a obchodu vydá kladné rozhodnutí a investiční pobídku společnosti přidělí, přicházejí na řadu podmínky a lhůty, které by nám neměly uniknout. Mezi nejdůležitější patří:

  • Lhůta ke splnění všeobecných podmínek

Mezi základní předpoklady k tomu, aby společnost mohla čerpat investiční pobídku (nejčastěji slevu na dani z příjmů právnických osob), je splnění tzv. všeobecných podmínek definovaných zákonem o investičních pobídkách, a to do 3 let od vydání rozhodnutí o příslibu investiční pobídky. Důležité je zmínit, že v investici v rámci investiční akce lze pokračovat i po této tříleté lhůtě. Po splnění všeobecných a současně zvláštních podmínek, které pro změnu stanovuje zákon o daních z příjmů, může investor začít čerpat slevu na dani, a to po dobu až deseti po sobě bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích.

  • Dokončení investiční akce

Velmi důležitou skutečností je tzv. dokončení investiční akce, kdy je držitel příslibu investiční pobídky povinen zaslat oznámení Ministerstvu financí a Ministerstvu průmyslu a obchodu, kdy a v jakém rozsahu investiční akci dokončil, tj. nebude již dále v rámci investiční akce pořizovat podpořený majetek. Investice je poté považována za dokončenou ke dni uvedenému v oznámení. Pokud nedojde k zaslání oznámení, je investiční akce automaticky považována za dokončenou do 5 let ode dne vydání rozhodnutí o příslibu investiční pobídky. Termín dokončení investiční akce určuje počátek lhůty, po kterou je příjemce investiční akce povinen majetek držet ve svém vlastnictví v té výši, která odpovídá výši čerpání podpory. Lhůta udržení podpořeného majetku trvá po dobu uplatňování investiční pobídky, avšak nejméně 5 let od dokončení investiční akce. V určitých situacích, zejména u příjemců, kteří slevu na dani vyčerpají dříve než v maximální desetileté lhůtě, je důležité dokončení investiční akce oznámit, jelikož může zkrátit celkovou lhůtu povinnosti udržet proinvestovaný majetek.

  • Zrušení rozhodnutí o příslibu investiční pobídky vs. ukončení čerpání slevy na dani

O zrušení rozhodnutí o příslibu investiční pobídky může držitel příslibu investiční pobídky požádat, pokud nikdy investiční pobídku nečerpal a očekává, že ani čerpat nezačne. V těchto případech se na investici hledí jako na investici, která nebyla nikdy podpořena. Zrušení rozhodnutí o příslibu investiční pobídky mj. znamená ukončení povinností pro příjemce investičních pobídek stanovené zákonem o daních z příjmů včetně specifických lhůt pro případnou kontrolu správce daně.

Držitelům příslibu investiční pobídky, kteří již slevu na dani vyčerpali před uplynutím desetileté lhůty, se doporučuje oznámit správci daně (posléze i Ministerstvu financí a Ministerstvu průmyslu a obchodu), že již nebude uplatňovat slevu na dani. Oznámení sice nemá vliv na povinnost plnění podmínek stanovených zákonem upravujícím investiční pobídky, tj. např. na podmínku udržet podpořený majetek, avšak má vliv na ukončení povinností pro příjemce investičních pobídek stanovené zákonem o daních z příjmů včetně specifických lhůt pro případnou kontrolu správce daně.

Tyto milníky v životním cyklu investičních pobídek považujeme za velmi důležité, jelikož mohou mít a mají vliv jak na samotnou možnost čerpání slevy na dani, tak i na následující dodržení všech potřebných podmínek a v neposlední řadě rovněž na lhůty pro kontrolu ze strany správce daně.

Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right