Daně 

Jak na zdanění příjmů z kryptoměn u fyzické osoby?

S blížící se lhůtou pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob, která je pro papírové podání již 1. dubna 2022 a pro elektronické podání 2. května 2022, se možná nejeden z daňových poplatníků ptá, jak naložit se zdaněním příjmů z kryptoměn.

Donedávna to byla oblast velmi nová a vzhledem k tomu, že zákon o dani z příjmů zdanění digitální měny neupravoval, nebyla jistota, jakým způsobem příjmy z kryptoměn danit. Dnes již víme, že správce daně na kryptoměny nahlíží jako na nehmotnou movitou věc, a přestože stále není v legislativě digitální měna upravena, lze pro posouzení zdanění kryptoměn použít obecné daňové principy.

S kryptoměnami může souviset několik různých druhů příjmů odvíjejících se od aktivit fyzické osoby v této oblasti. Může jít o příjem z podnikání, o kapitálový příjem nebo o ostatní příjem. V tomto článku se zaměříme na investování fyzické osoby do kryptoměn a jejich následný prodej. Nebudeme se tedy zabývat soustavnou těžbou kryptoměn, která spadá pod příjem z podnikání a k jejímuž provozování je nutné mít k dispozici živnostenský list a zdaňovat dle § 7 zákona o dani z příjmů. Ale budeme se zabývat situacemi, kdy příjem z prodeje kryptoměny bude zdaňován jako ostatní příjem dle § 10 zákona o dani z příjmů.

Fyzická osoba vlastnící kryptoměny může při prodeji kryptoměny realizovat následující příjmy, na jejichž zdanění se podrobněji podíváme:

  • Peněžní příjem získaný při prodeji kryptoměny za zákonnou fiat měnu
  • Nepeněžní příjem dosažený směnou kryptoměny za zboží či služby
  • Nepeněžní příjem získaný směnou jedné kryptoměny za jinou kryptoměnu

Je důležité si uvědomit, že dle zákona o dani z příjmů je příjmem peněžní i nepeněžní příjem a zároveň příjem dosažený směnou.

Zdanitelný příjem získaný při prodeji kryptoměny za zákonnou fiat měnu vzniká v okamžiku připsání peněz na bankovní účet či jiný nástroj, na kterém je fiat měna k dispozici. Jde o příjem dle § 10, odst. 1/b)/3. zákona o dani z příjmů, neboť jde o prodej věci. Proti příjmu, který vznikl prodejem kryptoměny, si může poplatník uplatnit jako výdaj cenu, za niž prodanou kryptoměnu nabyl. Poplatník uvede do daňového přiznání výši příjmu a výdaje a daň odvede z případného zisku z prodeje kryptoměny.

V případě úhrady zboží či služby kryptoměnou vzniká fyzické osobě příjem v okamžiku nákupu daného zboží či služby. Příjmem je hodnota zboží či služby, kterou poplatník za kryptoměnu nabyl dle zákona o oceňování majetku, tj. cena obvyklá, za kterou se dané zboží či služba na trhu obvykle prodává. Tuto hodnotu si poplatník musí zjistit a uvést ji do daňového přiznání jako ostatní příjem opět dle § 10 zákona o dani z příjmů. Jako výdaj oproti tomuto příjmu si může poplatník uplatnit cenu, za kterou směněnou kryptoměnu nabyl.

Je nutné si uvědomit, že příjem vzniká poplatníkovi i v momentě směny jedné kryptoměny za jinou kryptoměnu, a to v okamžiku směny. Příjmem je hodnota nabývané kryptoměny dle zákona o oceňování majetku, tj. cena obvyklá. Pro určení zdanitelného příjmu poplatník použije kurz kryptoměny k datu směny. Doporučujeme si stanovit kurz jako průměr kurzů z alespoň tří různých renomovaných burz pro případné prokázání správci daně. Jako výdaj si lze opět uplatnit nabývací cenu směňované kryptoměny.

Jak se stanoví nabývací cena

Nabývací cena se stanoví dle způsobu, jakým fyzická osoba kryptoměnu nabyla – vlastními náklady v případě vytěžení kryptoměny, pořizovací cenou v případě nákupu kryptoměny nebo cenou obvyklou dle zákona o oceňování majetku v případě směny.

Administrativní komplikací při stanovení nabývací ceny prodané nebo směňované kryptoměny může být fakt, že poplatník kryptoměny nabýval postupně za různé ceny. Dle zákona o účetnictví lze při stanovení nabývací ceny volit ze dvou metod, a to metody FIFO (first in, first out) nebo váženého aritmetického průměru. Je na poplatníkovi, jakou metodu použije.

Osvobození od daně uplatnit nelze

Bohužel na příjem z prodeje kryptoměn nebo na směnu kryptoměny za jiné aktivum nelze aplikovat dle zákona o dani z příjmů žádné osvobození, jako lze aplikovat například na příjem z prodeje cenných papírů nebo příjem z příležitostných činností. Tříleté osvobození pro prodej cenných papírů uplatnit nelze, neboť kryptoměny nejsou cennými papíry. A osvobození příjmů do výše 30 000 Kč za rok pro příjmy z příležitostných činností použít též nelze, neboť držba kryptoměny je považovaná za správu vlastního majetku, která ze své podstaty není příležitostnou činností.

Uplatnění ztráty z prodeje kryptoměny

Případnou ztrátu z prodeje jedné kryptoměny může poplatník v rámci § 10 zákona o dani z příjmů odečíst od zisku z prodeje jiné kryptoměny, nikoliv však proti zisku z prodeje jiné věci nebo například zisku z prodeje cenných papírů.

Kryptoměny jsou stále relativně nová a dynamicky se vyvíjející oblast. Související legislativa se neustále s určitým zpožděním přizpůsobuje a stejně tak i její výklad. Je tedy možné se setkat i s jinými výklady, případně se mohou přístupy a převládající výklad v budoucnu změnit.

Daň z příjmů Přímé daně Kryptoměna dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right