Daně 

Jak se od nového roku změní postup finančních úřadů u daňových kontrol?

Průběžně vás informujeme o změnách, ke kterým dojde novelou daňového řádu s účinností od 1. ledna 2021. V tomto příspěvku vás upozorníme na nejdůležitější změny při zahájení a ukončení daňové kontroly.

Zahájení daňové kontroly

Zatímco současná právní úprava vychází z osobního jednání správce daně a daňového subjektu, novela daňového řádu umožňuje správci daně zahájit daňovou kontrolu korespondenčně bez fyzické přítomnosti daňového subjektu. Prakticky to bude tedy vypadat tak, že pokud správce daně zvolí korespondenční formu, zašle do datové schránky daňového subjektu oznámení o zahájení daňové kontroly, jehož doručením je daňová kontrola zahájena.

O úmyslu správce daně zahájit daňovou kontrolu a o jejím předmětu se tak daňový subjekt může dozvědět poprvé až v okamžiku doručení oznámení, kdy už je daňová kontrola zahájena. V případě, že daňový subjekt již dříve u správce daně předložil plnou moc v rozsahu, který lze vztáhnout i na daňovou kontrolu, pak správce daně doručí oznámení o zahájení daňové kontroly zástupci.

Ukončení daňové kontroly

Na základě provedené daňové kontroly sepíše správce daně dosavadní výsledek kontrolního zjištění, který sdělí daňovému subjektu, a stanoví mu přiměřenou lhůtu k vyjádření. Sdělení dosavadního výsledku kontrolního zjištění bude také nově okamžikem, kdy správce daně musí daňovému subjektu zpřístupnit všechny důkazní prostředky provedené v rámci daňové kontroly včetně neveřejné části spisu.

K samotnému ukončení daňové kontroly dojde nově doručením oznámení o ukončení daňové kontroly, k němuž je přiložena zpráva o daňové kontrole. Novela daňového řádu tak umožňuje korespondenční ukončení daňové kontroly namísto současného osobního projednání a podepsání zprávy o daňové kontrole. Správce daně může společně s oznámením o ukončení daňové kontroly doručit i rozhodnutí o stanovení daně.

Na co si dát pozor?

Nová pravidla výrazně zjednodušují správci daně proces zahájení i ukončení daňové kontroly, což může přinést nejen zrychlení procesů správce daně, ale také moment překvapení pro kontrolovaný daňový subjekt. Je tak žádoucí připravit se na tyto změny již nyní a vhodně nastavit interní procesy v rámci společnosti. Především pak provést revizi doposud platných plných mocí uložených u správce daně či práci s datovou schránkou.

Přestože novela daňového řádu umožňuje korespondenční zahájení a ukončení daňové kontroly, bude i nadále možné, aby správce daně doručil oznámení o zahájení daňové kontroly v rámci ústního jednání. Proto může být vhodným řešením předem indikovat správci daně, jakému způsobu komunikace se správcem daně dává daňový subjekt přednost ve věci daňové kontroly, a také mu sdělit správné kontaktní osoby.

Finanční správa připravuje v současné době metodický pokyn k vedení daňových kontrol, který by měl obsahovat mimo jiné i vodítka při výběru způsobu doručení oznámení a ukončení daňové kontroly. Problematiku i nadále sledujeme a o dalším vývoji vás budeme informovat.

Daňový řád Daňová kontrola dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right