Právo 

Jak zabránit klimatické krizi? Státy musí přijímat důrazná mitigační opatření

I ve druhém čtvrtletí roku 2022 hýbala světem environmentálního práva řada důležitých témat. Kupříkladu Stockholmský mezinárodní institut pro mírový výzkum popsal ve své studii souvislost mezi klimatickou změnou a bezpečnostní situací ve světě. Dále Městský soud v Praze označil aktivity státu v otázce přijímání mitigačních opatření za nedostačující. A v neposlední řadě EU dosáhla poklesu emisí o 34 % oproti roku 1990, čímž překročila svůj klimatický cíl. Více informací o těchto a dalších novinkách najdete v našem zpravodaji.

EU pokračuje v naplňování klimatického cíle, do roku 2030 plánuje o 55 % méně emisí

Zelená dohoda pro Evropu zavazuje EU k zavedení důležitých strukturálních opatření v oblasti energetické účinnosti. Vzhledem k současné geopolitické a tržní situaci by však firmy samy měly příležitosti ke snížení spotřeby energie aktivně vyhledávat. Přečtěte si, jak je tom EU se snižováním emisí, co přinese připravovaná aktualizace směrnice o průmyslových emisích a jak na energetickou krizi reaguje plán REPowerEU.

Transparentnost jako nástroj korporátní udržitelnosti

Firmy v současnosti působí ve velmi transparentním prostředí, kde mohou environmentální nebo sociální slabiny rychle vyplout na povrch, a přímo tak ovlivnit výkonnost společnosti. V tomto kontextu může být transparentnost však chápána také jako nástroj, který podporuje odolnost a schopnost přizpůsobit se nepříznivým environmentální nebo sociálním událostem. Přečtěte si náš souhrn nejdůležitějších zpráv, průzkumů a studií, které se zabývají otázkou rovného zastoupení žen ve vedení společností, dodržování právních předpisů, enviromentální udržitelnosti nebo indexu udržitelných činností.

Česko nepřijímá dostatečná opatření proti klimatické krizi, rozhodl Městský soud v Praze

Podle rozhodnutí Městského soudu v Praze stát selhává v boji s klimatickou změnou a musí stanovit dostatečná a konkrétní opatření ke snížení emisí skleníkových plynů. Toto rozhodnutí je důležité i vzhledem k posledním zveřejněným datům o klimatické krizi, které přináší Světová meteorologická společnost. Rovněž Mezinárodní panel pro změnu klimatu se ve své zprávě zaměřil na mitigační opatření a jejich realizaci a účinnost. Přečtěte si v našem článku, jaký další vliv má klimatická změna nejen na tuzemskou a mezinárodní legislativu, ale například i na bezpečnostní situaci.

Evropská unie posiluje ochranu přírody, zaměří se na poškozené ekosystémy

Ačkoliv EU přijala v minulosti zásadní opatření k ochraně přírody a ekosystémových služeb, stále se nepodařilo dosáhnout výrazného pokroku. Evropská komise si je nicméně vědoma nutnosti přijetí uceleného souboru opatření, který by se vztahoval se na všechny dotčené ekosystémy, nikoliv pouze vybraná stanoviště. Zároveň je zapotřebí praktická opatření zasadit do kontextu environmentálních politik EU a koncepčních změn ve vztahu k ekonomickému rozvoji a udržitelnému využívání přírodního bohatství. V této souvislosti jsou zásadními novinkami 8. všeobecný akční programu Unie pro životní prostředí na období do roku 2030 a návrh právního rámce pro obnovu přírody.

Evropská komise upřesnila požadavky na zveřejňování informací o udržitelnosti

Evropská komise se zpožděním vydala očekávané regulační technické normy, které vyjasňují požadavky na zveřejňování informací o udržitelnosti finančních produktů. Jasné obrysy získala také další očekávaná norma – směrnice o podávání zpráv podniků o udržitelnosti. Rada EU a Evropský parlament uzavřeli prozatímní dohodu na znění tohoto předpisu. A v neposlední řadě v Česku nabyl účinnosti nový zákon novelizující zákony v oblasti finančního trhu, který zavádí přestupky za porušení taxonomie EU a SFDR.

Vyhlášení dotačních výzev se zaměřením na inovace, úspory energií i obnovitelné zdroje

V posledních měsících došlo k vyhlášení několika dlouho očekávaných dotačních výzev, které jsou zaměřeny na inovace, ekologicky šetrné projekty, úspory energií, obnovitelné zdroje i udržitelné nakládání s vodou. Tyto programy a výzvy představují pro podniky ideální příležitost, jak získat potřebné finanční prostředky pro inovativní rozvoj svých provozů, automatizaci a digitalizaci při respektování principů udržitelného rozvoje.

EnviLaw zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right