Daně 

Jaké jsou možnosti snížení sankcí stanovených Finanční správou ČR

S ohledem na aktuální ekonomickou situaci je v současné době evidentní snaha mnoha společností minimalizovat výdaje a veškeré finanční prostředky investovat do udržení či rozvoje podnikání. Jednou z možností, jak minimalizovat finanční dopad a vylepšit cash flow, přitom může být i snížení případných sankcí stanovených daňovému subjektu finanční správou.

V současné nelehké době stačí málo, aby se společnost dostala do potíží s plněním svých závazků, daňové povinnosti nevyjímaje. Neustálé zvyšování cen vstupů, zvýšená opatrnost zákazníků a s tím související nejistota odbytu produktů a služeb mohou snadno vést k prodlení s placením daní a vzniku sankcí. Těmto situacím lze sice do určité míry předcházet, typicky prostřednictvím žádosti o posečkání a rozložení úhrady daně na splátky, zcela vyvarovat se jich však vždy nelze.

Pokud se vaše společnost již do problémů s plněním daňových povinností dostala a byly ji ze strany finanční správy uloženy sankce, může být účinným nástrojem, jak snížit negativní dopady na společnost, žádost o jejich prominutí. Úspora, které lze prostřednictvím žádosti o prominutí dosáhnout, totiž může ve výjimečných případech dosáhnout až 100 %. Situaci proto doporučujeme aktivně řešit. Větší možnosti promíjení pak mají i fyzické osoby, pro které je navíc plánována akce milostivé léto.

Správce daně při promíjení postupuje dle pravidel daňového řádu a také podle pokynu GFŘ k promíjení, kdy do jisté míry správce daně rozhoduje podle svého správního uvážení. V praxi sledujeme vyšší úspěšnost žádostí, u kterých byl kladen zvýšený důraz na pečlivé vysvětlení a prokázání situace a důvodů, ze kterých k danému stanovení sankce došlo. Je tak v zájmu žadatele, aby v žádosti osvědčil, že je prominutí v jeho situaci ospravedlnitelné.

Navíc je i v návaznosti na správní judikaturu také zapotřebí apelovat na ospravedlnitelný důvod i v případě žádostí o prominutí penále, u kterých doposud zpravidla postačovalo vyvarovat se porušování daňových předpisů a být součinný se správcem daně během daňové kontroly. Z rozhodovací praxe správních soudů totiž vyplývá, že i při naplnění těchto podmínek správce daně může posuzovat, z jakého důvodu došlo k doměření daně, a s ohledem na povahu, intenzitu a jiné okolnosti jednání, které vedlo k doměrku, penále prominout nemusí.

Každý případ je v tomto ohledu specifický, a je třeba ho proto posoudit individuálně. Pokud je pro vás tato možnost zajímavá, rádi vás celým procesem provedeme a pomůžeme vám zvolit vhodný postup. Neváhejte se na nás proto kdykoliv obrátit.

Sankce dReport zpravodaj Finanční správa Správce daně

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right