Daně 

Jaké změny přinese novela zákona o spotřebních daních?

Připravovaná novelizace zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o spotřebních daních“), a dalších souvisejících zákonů by měla vstoupit v účinnost 1. 1. 2025. Novela je poměrně obsáhlá, proto bychom v tomto článku rádi upozornili na hlavní navrhované oblasti změn.

  • Řada změn souvisí s rozšířením elektronizace v oblasti spotřebních daní, např. zavedení formulářových podání mimo jiné pro evidence v podniku na výrobu vybraných výrobků nebo podání návrhů na vydání povolení pro účely spotřebních daní.
  • Významné jsou pak změny u spotřební daně z piva. Při posuzování malých nezávislých pivovarů přináší novela koncepční změnu spočívající v umožnění „sčítání“ výroby malých pivovarů, které jsou právně či hospodářsky propojené.
  • Významnou část tvoří také procesní změny. Především změny v oblasti vracení daně plátci (v případě vývozů nebo opětovném uvedení do režimu podmíněného osvobození od daně) a podávání dodatečného daňového přiznání na daň nižší nebo zvýšení uplatněného nároku na vrácení daně jsou příznivé. V reakci na judikaturu správních soudů a skutečnost, že z hlediska potenciálního vzniku daňových úniků jsou některé zkrácené šestiměsíční lhůty v oblasti spotřebních daní již překonané, se navrhuje sjednocení lhůty pro podání daňového přiznání některých plátců daně s úpravou obsaženou v daňovém řádu, která je tříletá.
  • Naopak v případě vrácení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro výrobu tepla nebo u ostatních benzinů použitých pro jiné účely než prodej, pro pohon motorů, pro výrobu tepla nebo pro výrobu směsí minerálních olejů by však mělo dojít ke zkrácení stávajících lhůt. Nárok na vrácení daně se nově bude uplatňovat v daňovém přiznání ve lhůtě do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po skončení zdaňovacího období, ve kterém nárok na vrácení daně vznikl. V případě vratky daně u ostatních benzínů by však mělo dojit k prodloužení zdaňovacího období z měsíčního na kvartální, tak jak je tomu již dnes u institutu vracení spotřební daně z tzv. zelené nafty. U některých subjektů, jež doposud žádaly o vrácení daně každý měsíc (tj. bez využití možnosti uplatnit nárok na vrácení daně až šest měsíců ode dne, kdy nárok na vrácení daně mohl být uplatněn poprvé), může dojít k prodloužení doby, za kterou jim bude vzniklý vratitelný přeplatek navrácen.
  • Dále je v oblasti zajištění daně navrhováno zrušení možnosti zajistit daň finanční zárukou, nově by mělo být možné využít pouze bankovní záruku. Návrh obsahuje také prodloužení lhůty ručení v případě zrušení povolení k provozování daňového skladu (při nesplnění podmínek zajištění). Dochází také k upřesnění výpočtu zajištění, u kterého bylo povoleno jeho snížení, a také ke stanovení koeficientu, čímž je zohledněna skutečnost, že průměrná hodnota zajištění jednoho zdaňovacího období je porovnávána se součtem daňové povinnosti a výše daně za tři po sobě jdoucí zdaňovací období, a rovněž skutečnost, že může docházet například ke kvartálním fluktuacím. V oblasti vymáhání daně v souvislosti se zajištěním daně bude správci daně umožněno vydat výzvu ručiteli i bez předchozího vymáhání daňového nedoplatku na primárním daňovém subjektu (dlužníkovi).
  • Další změny se týkají pravidel pro skladování a prodej surového tabáku, rušení omezení doby doprodeje cigaret a zahřívaných tabákových výrobků při změně sazby spotřební daně nebo úpravy postupu při určování cen cigaret pro konečného spotřebitele a řady dalších dílčích oblastí.
  • Ohledně nakládání s odpadními oleji se navrhují opatření s cílem snížit administrativní zátěž a zvýšit motivaci k ekologickému nakládání s odpadními oleji. Například uživatelé odpadních olejů osvobozených od daně podle § 49 odst. 1 zákona o spotřebních daních by nemuseli písemně ani žádným jiným způsobem uplatňovat nárok na vydání odpadních olejů osvobozených od daně u plátce nebo jiného uživatele stejně, jako je tomu dnes u konečných spotřebitelů, kteří přijímají vybrané výrobky osvobozené od daně na čerpacích stanicích nebo v jednotkových baleních. V případě povolení k přijímání a užívání odpadních olejů osvobozených od daně nebude nutné prokazovat ekonomickou stabilitu, spolehlivost a bezdlužnost. A v rámci oznamování doprav minerálních olejů osvobozených od daně se navrhuje explicitně stanovit výjimku pro dopravy odpadních olejů.
  • Dále se v zákoně o spotřebních daních navrhuje celková revize pravidel pro vracení daně osobám požívajícím výsad a imunit a také revize vracení daně ozbrojeným silám cizích států – spojenců v NATO a v Partnerství pro mír.

Novela již prošla připomínkovým řízením. O dalším vývoji vás budeme informovat.

Spotřební daň Nepřímé daně dReport zpravodaj Daňové přiznání

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right