Daně 

Judikatura NSS: daňové ošetření postoupení pohledávky z titulu smluvních sankcí

Nejvyšší správní soud (dále „NSS“) vydal rozhodnutí (10 Afs 171/2019-51), ve kterém se zabýval otázkou, jakým způsobem zdanit postoupené pohledávky ze smluvních sankcí, které vznikly v běžném období nebo vznikly a byly zaúčtovány v obdobích minulých.

V daném případě společnost postoupila pohledávky z titulu smluvních sankcí za část jejich nominální hodnoty. Tyto pohledávky byly zaúčtovány a zároveň snižovaly základ daně společnosti v předchozích zdaňovacích obdobích. Ve svém daňovém přiznání společnost vykázala ztrátu z jejich postoupení jako daňově neuznatelný náklad a současně zvýšila základ daně o skutečný realizovaný příjem z postoupení. S tímto postupem však nesouhlasil správce daně, který tvrdil, že základ daně měl být zvýšen o celou nominální hodnotu postoupených pohledávek a nejen o příjem z nich. Tento postup správce daně opíral o § 23 odst. 3 písm. a) bod 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, (dále jen „ZDP“), kdy je zvýšení základu daně vyloučeno jen tehdy, pokud již byla částka zdaněna podle bodu § 23 odst. 3 písm. a) bod 2 ZDP, a taková situace nemůže při úplatném postoupení pohledávky nikdy nastat.

NSS potvrdil argumentaci společnosti, že postupitel by měl ve výsledku dodanit pouze (skutečný) příjem z postoupení pohledávky z titulu smluvní sankce a zbylá část pohledávky představuje nedaňový náklad.

Dále NSS potvrdil odlišný přístup v případě, kdy jsou smluvní sankce účtovány ve stejném období jako samotné postoupení pohledávek. V takovém případě totiž znění ustanovení § 23 odst. 3 písm. b) bod 1 ZDP omezuje možnost snížení základu daně u pohledávek ze smluvních sankcí zaniklých v průběhu nebo ke konci zdaňovacího období, přičemž za zánik pohledávky se pro účely tohoto ustanovení považuje i její postoupení. Dle NSS vyplývá ze zákona jasný záměr zákonodárce omezit využití tohoto ustanovení v případech, kdy pohledávka vznikla a zanikla v témže zdaňovacím období, i když souhlasí s názorem společnosti, že zde není praktický rozdíl mezi pohledávkami v prvním a druhém případě. Efektivně v tomto případě dochází ke dvojímu zdanění ztráty z postoupení pohledávek z titulu smluvních sankcí, přestože žádný příjem nebyl realizován.

Přímé daně dReport zpravodaj Správce daně
COVID-19  Daně 

Vyhlášení nových programů zaměřených na pomoc s bojem proti koronavirové nákaze

Vláda schválila nové programy z řady COVID na pomoc firmám a podnikatelům s odstraněním či zmírněním následků způsobených koronavirovou pandemií. Podniky mohou získat příspěvek na nájem až 50 procent, pokud jim majitel sníží nájemné o 30 procent. Další pomoc má formu záruk za úvěry. Na ty je vyčleněno 150 miliard korun a může na ně dosáhnout až 150 000 podnikatelů. Vláda si od těchto opatření slibuje, že pomocí tzv. pákového efektu se na podporu podniků uvolní až 500 mld. Kč. 

25. 5. 2020
Daně 

Smluvní volnost při zaměstnávání cizinců

Dočasná nezaměstnanost, převedení na jinou práci, neplacené volno. Mnohdy zapomenutá ustanovení zákoníku práce byli zaměstnavatelé nuceni s ohledem na současnou situaci opět oprášit. Zaměstnanci nechtějí přijít o práci, a proto obě strany hledají vzájemně vyhovující řešení. Smluvní volnost v mezích zákoníku práce má však své hranice i v zákonu o pobytu cizinců. Pojďme si shrnout, na co je potřeba myslet při úpravě pracovních poměrů cizinců, kteří zde pobývají za účelem výkonu práce. 

25. 5. 2020