Daně 

Kontroly čerpání příspěvků v souvislosti s covidem-19: Jak se připravit?

Ačkoliv pandemie covidu-19 již není nejaktuálnějším tématem, s rostoucím tlakem na veřejné rozpočty očekáváme stále častější zahajování kontrol čerpání příspěvků a podpor souvisejících s covidovou pandemií. Ať už jde o příspěvky ze všech režimů programu Antivirus, nebo o dotace z programů podpory, jakými byly COVID Nájemné, Ubytování a další, v zásadě lze čerpání těchto příspěvků kontrolovat po dobu 10 let od jejich poskytnutí.

Na základě již proběhlých kontrol je zřejmé, že kontrolní orgány se zaměří na všeobecně problematická místa, jako je například otázka včasnosti úhrady odvodů na sociální a zdravotní pojištění při čerpání příspěvků z programu Antivirus. V těchto bodech chybovalo velké množství podnikatelů, což pro ně bude znamenat povinnost vracet poskytnutou podporu či její část. Panují tedy obavy, že kontroly proběhnou skutečně plošně a často dojde ke stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně a souvisejícího příslušenství.

Jaké možnosti máte při kontrole

To však neznamená, že se v očekávaných kontrolách nelze bránit. V některých případech totiž dle našeho názoru kontrolní orgány postupují v rozporu s ustálenou judikaturou Nejvyššího správního soudu, který jednoznačně uvádí, že postih musí odpovídat závažnosti porušení podmínek poskytnutí dotace: „Při stanovení výše odvodu za porušení rozpočtové kázně je třeba vycházet ze zásady přiměřenosti, tedy rozumného vztahu mezi závažností porušení rozpočtové kázně a výší za ně předepsaného odvodu.“ Pokud tedy platí, že i drobná administrativní pochybení bývají postihována povinností vrátit celou podporu, nelze hovořit o přiměřeném (proporcionálním) postupu kontrolních orgánů. Na tom nic nemění ani skutečnost, že výše odvodu někdy bývá stanovena přímo v rozhodnutí o poskytnutí podpory.

Kromě toho je však potřeba mít na paměti, že i se zákonným způsobem stanoveným odvodem za porušení podmínek poskytnutí covidového příspěvku lze pracovat. V tomto ohledu bude důležitý zejména pokyn č. GFŘ-D-52, kterým Generální finanční ředitelství stanoví pravidla pro promíjení odvodů za porušení rozpočtové kázně a souvisejícího penále. V některých případech bude možné prominout i celý stanovený odvod, v jiných např. jen penále.

V neposlední řadě pak platí, že na kontrolu se lze připravit. Často budou kontrolovány administrativní náležitosti, je tedy potřeba shromáždit všechny dokumenty, které mohou být předmětem kontroly. Jejich zpětné dohledání (např. pracovních neschopenek prokazujících oprávněnost čerpání podpory v programu Antivirus) může být s odstupem náročné, doporučujeme proto se na očekávané kontroly začít připravovat co nejdříve.

COVID-19 Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right