Daně 

Lex Ukrajina II: Nové podmínky pro pobyt ukrajinských uprchlíků v České republice

Dne 15. 6. 2022 schválil Senát Parlamentu České republiky novelu zákonů souhrnně označovaných jako tzv. Lex Ukrajina. Změny se týkají hlavně zpřísnění podmínek udělení dočasné ochrany, podmínky zániku dočasné ochrany a lhůt pro vydání rozhodnutí, ale také oblasti zdravotního pojištění, humanitární dávky či opatření ve vztahu k ruským a běloruským občanům. Zákonná norma nabyla účinnosti 27. 6. 2022.

Úprava podmínek nepřijatelnosti žádosti a zániku dočasné ochrany

Navrhovaná novela zpřísňuje podmínky nejen pro udělení dočasné ochrany, ale i důvody jejího zániku a také lhůty pro vydání rozhodnutí.

V případě, že cizinec požádal o dočasnou nebo mezinárodní ochranu v jiném členském státě EU, jeho žádost bude na území ČR nepřijatelná. Zákon také upravuje nepřijatelnost v případě, že je podána cizincem, kterému již byla udělena dočasná nebo mezinárodní ochrana v jiném členském státě EU. Novela se zaměřuje i na případy, kdy je cizinec občanem EU, a v takovém případě zákon získání ochrany rovněž znemožňuje.

Kromě důvodů nepřijatelnosti žádosti o dočasnou ochranu zákon taxativně vymezuje i důvody jejího zániku, a to v návaznosti na podání či udělení dočasné nebo mezinárodní ochrany jiným členským státem EU. Oprávnění k pobytu za účelem dočasné ochrany dále zaniká i udělením víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k pobytu v jiném státě.

Zákon navíc upravuje i lhůty pro vydání rozhodnutí o dočasné ochraně. Ve zvlášť složitých případech může policie nebo ministerstvo vnitra rozhodnout až ve lhůtě 60 dnů ode dne podání žádosti. V opačném případě rozhodnutí vydá bez zbytečného odkladu.

Zákon kromě nepřijatelnosti žádosti o dočasnou ochranu upravuje i nepřijatelnost žádosti o pobytové oprávnění vydané Českou republikou. Cizinci, kteří mají nebo by měli nárok na udělení dočasné ochrany v České republice, a rovněž cizinci, kteří již dočasné ochrany požívají, nebudou oprávněni podat žádost o pobytový titul (vízum nebo povolení k pobytu) na zastupitelském úřadě České republiky.

Nová pravidla pro zdravotní pojištění a jiné benefity

Důležitá změna v rámci novelizace tzv. Lex Ukrajina se týká i zdravotního pojištění. Dosud byli držitelé dočasné ochrany součástí veřejného systému zdravotního pojištění na 360 dnů ode dne nabytí tohoto pobytového oprávnění. Tato doba se však s novelou snižuje na 150 dnů. Po jejím uplynutí se držitelé dočasné ochrany musí registrovat na místně příslušném úřadu práce nebo platit měsíční platby do systému zdravotního pojištění. V praxi to znamená, že ti uprchlíci, kteří získali status dočasné ochrany např. 1. března 2022, přijdou o automatický přístup do veřejného systému zdravotního pojištění již 29. července 2022.

Se zmiňovanou novelou také ztrácí humanitární dávku 5 000 Kč držitelé dočasné ochrany, kteří využívají ubytování, celodenní stravu a základní hygienické potřeby poskytnuté státem zdarma. Tato humanitární podpora bude navíc spjata s trvalým pobýváním a pouze ti, kteří budou mít hlášené bydliště v ČR a budou zde opravdu pobývat v rámci dočasné ochrany, na ni budou mít nárok.

Solidární dávka pro ubytovatele, kteří poskytují ubytování ukrajinským uprchlíkům, je nastavena na 3 000 Kč za člověka (maximálně 12 000 Kč na domácnost). Na tuto dávku mají nárok nadále i ubytovatelé, u kterých si elektřinu a plyn platí sami ubytovaní Ukrajinci.

Povinnost nahlášení změny adresy se zkrátila na 3 dny od provedení změny.

Opatření pro občany Ruska a Běloruska

Co se týče opatření pro ruské a běloruské občany, nově zákon umožňuje vládě omezit nařízením migraci občanů třetích zemí. Podle nově vydaného nařízení vlády budou i nadále žádosti o oprávnění k pobytu občanů Ruské federace a Běloruska na zastupitelských úřadech České republiky považovány za nepřijatelné. Nařízení však počítá i nadále s výjimkami a rozšiřuje tyto výjimky o možnost sloučení rodiny s občany třetích zemí, kteří již mají na území ČR pobyt. Nově tedy mohou rodinní příslušníci podat žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území ČR.

V souhrnu jsou ve vztahu k ruským a běloruským občanům přijatelné tyto žádosti:

  • Žádosti o krátkodobá víza pro rodinné příslušníky občanů ČR či EU
  • Žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny (pro rodinné příslušníky občanů RF a BLR s pobytem na území ČR)
  • Žádosti o vydání trvalého pobytu (ze zvláštních důvodů, například z humanitárních, nebo žádosti nezletilého cizince rodinného příslušníka občana RF a BLR s trvalým pobytem)
  • Žádosti o vízum či pobyt podané osobami, jejichž pobyt na českém území je v zájmu České republiky (osvědčený ministrem zahraničních věcí)

První žádosti o vydání zaměstnanecké či modré karty ze zastupitelských úřadů pro občany Ruské federace a Běloruska tak nejsou ani nadále možné. Platnost nařízení je zatím stanovena do 31. 3. 2023. O dalších změnách vás budeme informovat.

Pomoc Ukrajině Imigrace dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right