Daně 

Lex Ukrajina IV: otázky a odpovědi ke změně podmínek pro pobyt ukrajinských uprchlíků

V pořadí již třetí novela zákona č. 65/2022 Sb., nazývaného „Lex Ukrajina“, nově stanovuje podmínky pro prodloužení víz dočasné ochrany, jejichž dosavadní platnost skončí k 31. březnu 2023. V následujícím článku se dozvíte odpovědi na nejčastější otázky týkající se (nejen) pobytu ukrajinských uprchlíků v ČR.

Стаття доступна українською мовою.

The English version is available here.

Jaké podmínky musí být splněny, aby došlo k prodloužení víza dočasné ochrany?

Dne 30. ledna 2023 byla spuštěna nová online registrační platforma, na které se současní držitelé dočasné ochrany mohou zaregistrovat k jejímu prodloužení. Registraci na platformě bude nutné učinit nejpozději do konce platnosti dosavadního víza dočasné ochrany, tedy do 31. března 2023. Pokud se tak nestane, o status dočasné ochrany její držitel k poslednímu březnovému dni přijde.

Při registraci bude nutné uvést následující informace: osobní údaje, místo hlášeného pobytu v České republice, v případě dětí adresu a název školy či školky, kde jsou děti přihlášeny k plnění povinné docházky, popřípadě vazbu k osobě mladší 18 let, za kterou dospělá osoba žádá o prodloužení dočasné ochrany. Registrací se dočasná ochrana automaticky prodlužuje do 30. září 2023.

Je online registrace jediný krok, který držitelé dočasné ochrany musí učinit?

Nikoliv. V rámci online registrace bude žadateli nabídnut termín osobní schůzky na pracovišti ministerstva vnitra k vylepení nového vízového štítku, která se musí uskutečnit nejpozději 30. září 2023. Po úspěšné registraci by žadatel měl obdržet potvrzující e-mail s termínem a adresou konkrétního pracoviště, na které se má cizinec dostavit.

Během schůzky na pracovišti ministerstva vnitra cizinec obdrží nový vízový štítek s platností do 31. března 2024.

Jaké doklady je nutné přinést na schůzku na ministerstvu vnitra?

Na schůzku k prodloužení dočasné ochrany je potřeba:

  • Platný cestovní doklad, případně jiný doklad totožnosti (pokud ho žadatel vlastní).
  • Potvrzení o ubytování. Není nutno předkládat, pokud byla dočasná ochrana udělena po 27. 6. 2022 a místo bydliště se nezměnilo. Zároveň není nutné, aby doklad obsahoval ověřený podpis vlastníka nebo oprávněného uživatele bytu či domu.
  • Případně také dokumenty prokazující zastoupení nezletilého.

Je pro převzetí nového víza nutná osobní přítomnost?

Ano, je potřeba se dostavit osobně. Vyzvednout vízum bez osobní přítomnosti lze pouze za nezletilé dítě. Vystavení víza na základě plné moci není možné.

Lze termín schůzky na ministerstvu vnitra změnit?

Pokud držitel dočasné ochrany z nějakého důvodu nemůže na schůzku dorazit, je nutné provést novou rezervaci termínu. Změnu rezervace bude možné provést jen jednou. Cizincům, kteří se nedostaví do 30. září 2023 k vylepení vízového štítku, dočasná ochrana automaticky zanikne.

Platí stejné podmínky i pro držitele speciálního víza strpění?

Držitelům speciálního víza strpění bude dočasná ochrana automaticky prodloužena. Není nutné se registrovat v online systému, ale je třeba se objednat na příslušné pracoviště MV ČR k vylepení nového štítku.

Přinesla novela zákona nějaké další významné změny?

Lex Ukrajina IV se v ničem zásadním od předchozí úpravy neliší. I nadále stanovuje, že je žádost o udělení dočasné ochrany nepřijatelná, pokud o ni žádá držitel dočasné ochrany vydané jiným členským státem EU. Již udělená dočasná ochrana zanikne, pokud je cizinci uděleno vízum nebo pobyt na území ČR či v jiném státě. Nejedná se tak pouze o země Evropské unie. Žádosti o povolení k pobytu podané na zastupitelském úřadě na Ukrajině jsou i nadále nepřijatelné.

Lze z dočasné ochrany přejít na jiný druh povolení k pobytu?

Možnosti přejít na jiný druh pobytu z dočasné ochrany aktuální novela neupravuje a není tak stále jasné, co bude s držiteli dočasné ochrany po roce 2024. I nadále je tak možné žádat pouze o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny po 6 měsících či povolení k trvalému pobytu bez podmínky 5 let nepřetržitého pobytu (avšak jen za velmi specifických podmínek).

Držitel dočasné ochrany získal občanství jiného státu. Jak má postupovat?

Na udělení jiného občanství Lex Ukrajina nepamatuje. V tomto konkrétním případě o status dočasné ochrany cizinec nepřijde, navíc má možnost požádat si o pobytové oprávnění v ČR na zastupitelském úřadu ČR ve státě, jehož občanství právě získal. Dočasná ochrana poté zanikne až vydáním povolení k pobytu v ČR.

Došlo ke změně pravidel pro občany Běloruska a Ruské federace?

Restriktivní opatření vůči občanům Běloruska a Ruské federace jsou i nadále platná na základě zvláštního nařízení. Výjimka se týká jen studentů-stipendistů, sloučení rodiny či humanitárních víz.

Lex Ukraine IV: питання та відповіді щодо зміни умов перебування українських біженців

Číst více arrow-right-icon
Ilustrační obrázek: Lex Ukraine IV: питання та відповіді щодо зміни умов перебування українських біженців
Pomoc Ukrajině Imigrace dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right