Poradenství 

Lex Ukrajina neboli zákon o pobytu v České republice pro ukrajinské uprchlíky

Přinášíme vám zásadní body nových zákonů o opatřeních přijatých v souvislosti s aktuální situací na území Ukrajiny, tzv. Lex Ukrajina.

UPOZORNĚNÍ

Informace v tomto článku jsou aktuální k 22. 3. 2022, 12:00. Veškeré aktuální informace lze najít na webu Ministerstva vnitra.

The English version is available here.

Стаття доступна українською мовою.

Dne 4. března 2022 došlo k aktivaci režimu „dočasné ochrany“ prováděcím rozhodnutím Rady EU 2022/382, kterým se stanoví, že nastal případ hromadného přílivu vysídlených osob z Ukrajiny, a kterým se zavádí jejich dočasná ochrana. V důsledku tohoto kroku došlo k aktivaci zákona o dočasné ochraně cizinců, jenž upravuje oprávnění k pobytu na území České republiky v tomto režimu. Tento zákonný rámec však byl vyhodnocen jako neodpovídající potřebám současné situace, a proto byla připravena čtveřice nových zákonů, souhrnně označována jako „Lex Ukrajina“, a ve stavu legislativní nouze byla dne 17. března 2022 schválena Senátem ČR trojice z nich. Platnost těchto tří zákonů je od 21. března 2022 do 31. března 2023.

„Lex Ukrajina“ míří na uprchlíky z Ukrajiny, kteří prokáží, že jsou:

A) státní občané Ukrajiny a jejich rodinní příslušníci nebo

B) osoby bez státní příslušnosti nebo

C) státní příslušníci třetích zemí jiných než Ukrajina, kterým byla na území Ukrajiny poskytnuta mezinárodní nebo vnitrostátní ochrana, nebo

D) státní příslušníci třetích zemí jiných než Ukrajina, kteří na území Ukrajiny pobývali na základě platného povolení k trvalému pobytu (neplatí pro krátkodobé pobyty) vydaného v souladu s ukrajinskými právními předpisy a kteří se nemohou vrátit za bezpečných a trvalých podmínek do své země nebo regionu původu

a kteří v důsledku ozbrojeného konfliktu na území Ukrajiny počínaje dnem 24. února 2022 přišli na území ČR bez platného oprávnění k pobytu vydaného Českou republikou, nebo

E) státní občané Ukrajiny a jejich rodinní příslušníci, kteří se již před 24. únorem 2022 nacházeli na území ČR v bezvízovém režimu nebo na základě krátkodobého víza a/nebo kterým bylo v období od 24. února 2022 do 21. března 2022 uděleno speciální vízum za účelem strpění.

Za rodinného příslušníka se považuje manžel/ka nebo registrovaný/á partner/ka , nezletilé svobodné děti, rodiče cizince mladšího 18 let nebo jiný závislý příbuzný.

Vízum

Ministerstvo vnitra ČR (Odbor azylové a migrační politiky) a Policie České republiky (Cizinecká policie) získají od 22. března 2022 možnost vydávat oprávnění k pobytu za účelem dočasné ochrany těm osobám, které splňují výše uvedené podmínky.

Cizinec musí pro žádost o dočasnou ochranu splnit tyto náležitosti:

a) osobní podání (ve výjimečných případech lze prominout, např. pokud je cizinec hospitalizován);

b) předložení cestovního dokladu;

c) předložení fotografie;

d) jiný členský stát EU neeviduje cizince jako žadatele nebo držitele pobytového oprávnění za účelem dočasné ochrany.

Práva a povinnosti plynoucí z institutu dočasné ochrany lze uplatnit pouze na území ČR a vztahují se i na držitele speciálního víza za účelem strpění (s označením D/VS/U) vydávaného od 24. února 2022 do 21. března 2022 občanům Ukrajiny.

Zdravotní pojištění

Tito cizinci spadají do veřejného zdravotního pojištění, a to i zpětně 30 dnů. Např. pokud cizinec přicestuje ve vážném zdravotním stavu, je ošetřen v nemocnici a až následně si vyřídí vízum, hledí se na něj jako na pojištěnce.

Volný přístup na trh práce

Na tyto cizince se hledí jako na cizince s trvalým pobytem – mají tedy volný přístup na trh práce. Pozor, nemají volný přístup na trh práce natrvalo, ale po dobu platnosti víza.

Sociální zabezpečení

Tito cizinci si na úřadě práce mohou požádat o humanitární dávku pro cizince. Ta bude vyplacena automaticky ve výši 5 000 Kč za kalendářní měsíc, v němž mu bylo uděleno vízum, nejpozději však za měsíc květen 2022. Po prokázání nedostatečných příjmových, sociálních a majetkových poměrů lze dávku poskytnout opakovaně (ve výši 5 000 Kč měsíčně) až za 5 dalších kalendářních měsíců.

Pomoc Ukrajině dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right