Daně 

Lhůta pro stanovení daně: Soudy změnily nezákonnou praxi finančních úřadů

Správní soudy se v poslední době opakovaně zastaly daňových subjektů v situaci, kdy správce daně v návaznosti na nesouhlas daňového subjektu s podáním dodatečného daňového přiznání nezákonně zahájil a prováděl daňovou kontrolu po uplynutí lhůty pro stanovení daně. V návaznosti na závěry správních soudů dochází nyní i ke změně praxe finanční správy.

V poslední době se správní soudy v oblasti daní často zabývaly otázkou, v jakých lhůtách může správce daně kontrolovat daňové subjekty a doměřit jim vyšší daňovou povinnost. Aktuálnost dané problematiky je mimo jiné dána skutečností, že v souvislosti s mimořádnými opatřeními souvisejícími s pandemií onemocnění covid-19 jsou dílčí postupy správce daně často zahajovány na samém sklonku tříleté prekluzivní lhůty pro stanovení daně.

Jedním z důvodů prodloužení základní tříleté lhůty pro stanovení daně může být i doručení výzvy správce daně k podání dodatečného daňového přiznání. Má-li správce daně pochybnosti o správnosti výše tvrzené daně, je tento postup správce daně zcela namístě, neboť je tím daňovým subjektům dána možnost dobrovolně odstranit nesrovnalosti jejich původního daňového tvrzení, a minimalizovat tak negativní sankce spojené s doměřením daně.

V praxi finanční správy nicméně docházelo i k situacím, kdy byl institut výzvy k podání dodatečného daňového přiznání ze strany finanční správy nadužíván, a to převážně za účelem prodloužení lhůty pro stanovení daně, kdy tato výzva byla daňovým subjektům zasílána na samém sklonku základní tříleté lhůty pro stanovení dané daňové povinnosti.

Co na to správní soudy?

Uvedená praxe finanční správy zaměňující institut výzvy k podání dodatečného daňového přiznání s nástrojem pro prodloužení lhůty pro stanovení daně byla správními soudy opakovaně odmítnuta.

Správní soudy dospěly k závěru, že účinky výzvy k podání dodatečného daňového přiznání na prodloužení lhůty pro stanovení daně nastávají pouze v případech, kdy mezi vydáním této výzvy a doměřením daně bude existovat blízká věcná a zpravidla i časová souvislost. Ta bude dle názoru správních soudů dána jen tehdy, pokud bude daň doměřena přímo v návaznosti na výzvu nebo na následně zahájený postup k odstranění pochybností ohledně stejných skutečností, které byly vyjádřeny ve výzvě, nikoliv již při doměření daně na základě výsledků daňové kontroly. Daňovou kontrolu tudíž může správce daně zahájit pouze v původní lhůtě pro stanovení daně, čímž je významně posílena jistota daňových subjektů. Uvedeným závěrem správních soudů jsou orgány finanční správy vázány.

Pokud je v současné době správcem daně vedena daňová kontrola ve vztahu k některé z vašich daňových povinností, před jejímž zahájením jste byli správcem daně vyzváni k podání dodatečného daňového přiznání, považujeme za vhodné ověřit, zda daňová kontrola byla ze strany správce daně skutečně zahájena v původní tříleté lhůtě pro stanovení daně. V opačném případě je totiž pravděpodobné, že daňová kontrola může být vedena nezákonně a správce daně již není oprávněn v rámci této kontroly doměřit jakoukoli daň.

dReport zpravodaj Finanční správa Daňové přiznání Správce daně

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right