Účetnictví 

Ministerstvo financí zveřejnilo návrh nového zákona o účetnictví

Dne 26. října 2022 odeslalo Ministerstvo financí návrh nového zákona o účetnictví do připomínkového řízení. Návrh nového zákona o účetnictví vychází z věcného záměru, který byl schválen vládou dne 5. října 2020. Věcný záměr vypracovalo Ministerstvo financí ve spolupráci s pracovní skupinou, ve které byli zastoupeni odborníci jak z akademické sféry, tak z účetní a auditorské praxe.

Dle předkládací zprávy se návrh zákona oproti stávajícímu zákonu o účetnictví zaměřuje zejména na účetní výkaznictví, tedy především na tvorbu účetní závěrky, nikoli tolik na samostatné vedení účetnictví. Tím se sleduje zejména snížení administrativní zátěže účetních jednotek, kdy je důraz kladen na výsledný účetní výkaz, který má poskytnout relevantní účetní informace vnějším uživatelům.

Návrh nového zákona o účetnictví přináší řadu změn, z nichž mezi nejdůležitější patří zejména následující:

 • Byl vytvořen koncepční rámec, který dosud v zákoně o účetnictví chyběl. Koncepční rámec mimo jiné definuje prvky účetního výkaznictví (aktiva, dluhy, rezervy, výnosy, náklady apod.) a dále zásady účetního výkaznictví (požadavek na věrné a poctivé zobrazení, zásada trvání účetní jednotky, aktuálnost, bilanční kontinuita apod.).
 • Fyzické osoby již nebudou povinně účetními jednotkami, ale budou vést účetnictví pouze na dobrovolné bázi. Pobočky zahraničních právnických osob z EU již nebudou účetní jednotkou, povinnost byla zúžena na pobočky z nečlenských zemí EU, pokud jsou daňovým rezidentem v ČR.
 • Rozšíří se okruh účetních jednotek, které budou používat mezinárodní standardy účetního výkaznictví přijaté Evropskou unií (IFRS-EU).
 • Změní se definice čistého obratu ovlivňující kategorizaci účetních jednotek ve smyslu zúžení na výnosy z prodeje výrobků a zboží, resp. z poskytování služeb.
 • V oblasti oceňování předpokládáme například zavedení diskontování na současnou hodnotu a další přiblížení k tomu, co známe z mezinárodních účetních rámců.
 • Zákon zavádí pojem „účetní zprávy“, který bude zahrnovat kromě zprávy vedení, zprávy o platbách správním entitám také zprávy o daních z příjmů, tyto jsou v zákoně dále definovány.
 • Bude možné vést účetnictví v jiné než české měně – zavádí se institut tzv. funkční měny.
 • Konsolidace bude povinná jen pro velké skupiny účetních jednotek.
 • Významných změn doznala také oblast přestupků a pokut za přestupky.

Vzhledem k tomu, že návrh zákona teprve míří do meziresortního připomínkového řízení a jeho znění se ještě může významně změnit, budeme vás o všech novinkách, které zákon přinese, podrobně informovat až po schválení návrhu zákona vládou. Budeme také sledovat vývoj návrhu zákona v průběhu celého legislativního procesu.  K návrhu zákona je možné zaslat připomínky do 9. prosince 2022.

Navrhovaná účinnost zákona je k 1. lednu 2024.

Spolu s novým zákonem o účetnictví se pracuje také na prováděcích vyhláškách (ke kterým byla předložena teze předpokládaných úprav) a návrhu zákona, kterým se mění a ruší některé zákony v souvislosti s přijetím nového zákona o účetnictví. Významné bude rovněž navázání daňových předpisů na novou účetní legislativu.

Celý text návrhu nového zákona o účetnictví je spolu s důvodovou zprávou k dispozici ke stažení na stránkách Ministerstva financí.

Zákon o účetnictví České účetnictví dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right