Daně 

Možné změny v zákoně o nabytí nemovitých věcí 

Česká pirátská strana vypracovala návrh novely zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí, která by v případě schválení přinesla snížení sazby daně z nabytí nemovitých věcí pro fyzické osoby kupující nemovitost pro vlastní trvalé bydlení a vyloučení možnosti uplatnit osvobození u novostaveb pouze pro právnické osoby.

První zásadní změna, kterou poslanci navrhují v novele zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, je úprava osvobození u prvního úplatného převodu novostaveb. Dnes mohou tohoto osvobození požívat jak fyzické, tak právnické osoby za předpokladu, že nemovitá věc splňuje zákonné parametry novostavby. Pokud by byl daný návrh novely schválen, osvobození by nově mohli požívat už pouze nabyvatelé fyzické osoby, občané EU a Evropského hospodářského prostoru.

Dle předkladatelů návrhu zákona je cílem úpravy zamezení současné praxi, kdy je novostavba nakoupena právnickou osobou a následně je prodáván už pouze podíl na dané obchodní korporaci, který dani z nabytí nemovitostí nepodléhá. Toto ustanovení by mělo zajistit, aby alespoň v případě prvního nabytí dané novostavby právnickou osobou byla daň z nabytí nemovitých věcí zaplacena.

Druhým bodem navrhované novely je snížení sazby daně z nabytí nemovitých věcí ze 4 % na 2 % pro část základu daně do 4 milionů korun, nad tento limit by se nadále uplatňovala standardní 4% sazba daně. Podmínek pro uplatnění tohoto zvýhodnění je v návrhu hned několik – snížené sazby by mohly využívat pouze zletilé fyzické osoby, které nabývají nemovitost celou nebo alespoň poloviční spoluvlastnický podíl na ní a k datu nabytí vlastnického práva nevlastní jinou nemovitost v ČR nebo v jiné zemi, ani přímo, ani nepřímo například prostřednictvím právnické osoby. Daná nemovitost musí sloužit pro bydlení a nabyvatel musí ke dni uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání mít v nabývané nemovitosti trvalý pobyt.

Právě tato poslední podmínka je nejslabším místem navrhované úpravy. V praxi totiž, pokud bude chtít fyzická osoba snížené sazby využít, bude muset nejpozději v tříměsíční lhůtě od zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí zajistit změnu svého trvalého bydliště do právě nabyté nemovitosti.

Dalším sporným omezením pro uplatnění snížené sazby je pětiletá podmíněnost tohoto osvobození – pokud totiž poplatník do 5 let od nabytí vlastnického práva k nemovitosti bezúplatně převede toto své vlastnické právo, nárok na použití snížené sazby zaniká a poplatník bude mít povinnost doplatit daň z nabytí nemovitých věcí ve standardní 4% sazbě. Za bezúplatné převedení se považuje i vyčlenění nemovitosti do svěřenského fondu. Je zřejmé, že toto omezení cílí na situace, kdy by bylo snížení sazby zneužíváno pro spekulativní účely. Návrh zákona ani jeho důvodová zpráva však dále nespecifikují, jaký režim by mělo například vypořádání společného jmění manželů, případně vypořádání podílového spoluvlastnictví, ke kterým může docházet ze zcela objektivních důvodů.

Zda najde novela v zákonodárném sboru podporu, se dá v tuto chvíli jen stěží předvídat. Vláda k ní na své schůzi dne 24. října 2018 vydala nesouhlasné stanovisko. Návrh nyní čeká na projednání na úrovni Poslanecké sněmovny. O průběhu legislativního procesu vás samozřejmě budeme dále informovat.

Článek je součástí zpravodaje dReport – prosinec 2018, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Přímé daně dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right