Daně 

Na Slovensku vstoupila v platnost novela zákona o dani z přidané hodnoty

Novelizace zákona o DPH na Slovensku přinesla několik podstatných změn, které vstoupily v platnost 1. ledna 2023. Mezi nejvýznamnější změny patří zavedení povinnosti pro odběratele opravit odečtenou daň v rozsahu neuhrazeného závazku, zjednodušení definice nedobytné pohledávky, rozšíření okruhu služeb, u kterých se uplatňuje snížená sazba DPH ve výši 10 %, či zavedení druhé snížené sazby DPH ve výši 5 % ze základu daně. Ustanovení přinášející nové požadavky na poskytovatele platebních služeb, které se zavádějí z důvodu transpozice směrnice Rady (EU) 2020/284 z 18. února 2020, jsou také součástí novely zákona o DPH, ale nabývají účinnosti až 1. ledna 2024.

Oprava odečtu daně při nezaplacení protihodnoty za dodání zboží nebo služby

Od 1. ledna 2023 se do zákona o DPH na Slovensku zavedla povinnost pro odběratele vrátit odečtenou DPH v rozsahu neuhrazeného závazku za dodání zboží nebo služby, pokud uplynulo 100 dní od jeho splatnosti. Uvedené opatření vychází ze zásady neutrality daně a mimo jiné má za cíl zlepšení platební disciplíny v obchodních vztazích, jakož i snížení úniků DPH.

Všeobecně platí, že odběratel má povinnost opravit odečtenou DPH, pokud zcela nebo částečně neuhradí vzniklý závazek, tato oprava se provede ve zdaňovacím období, ve kterém uplyne 100 dní od jeho splatnosti. Uvedená povinnost se vztahuje i na plnění, která se uskutečnila v roce 2022, pokud 100 dní od jejich splatnosti uplynulo 1. ledna 2023 a později. V případě, že odběratel po opravě odečtené DPH následně zaplatí (zčásti nebo zcela) dodavateli, čímž dojde ke snížení závazku, resp. k jeho zániku, má právo opravit opravenou odečtenou DPH ve zdaňovacím období, ve kterém došlo k úplnému, resp. částečnému zaplacení za dodávku zboží nebo služby.

Oprava základu daně z nesplacené pohledávky

V návaznosti na zavedení povinnosti pro odběratele opravit odečtenou DPH došlo od 1. ledna 2023 k úpravě ustanovení týkajícího se opravy základu daně u dodavatele zboží nebo služby a k částečnému zjednodušení definice nedobytné pohledávky. Pohledávka se stává pro účely zákona o DPH nedobytnou, pokud uplynulo 150 dní od splatnosti pohledávky za dodání zboží nebo služby a tato pohledávka:

  • není vyšší než 1 000 eur včetně daně a plátce doloží, že učinil jakýkoliv úkon, který směřuje k získaní úhrady pohledávky;
  • je vyšší než 1 000 eur včetně daně a plátce doloží, že se domáhá zaplacení pohledávky žalobou u soudu, s výjimkou rozhodčího soudu; nebo
  • je vyšší než 1 000 eur včetně daně a plátce doloží, že je vymáhána v exekučním řízení.

Nová pravidla se vztahují na pohledávky, u nichž 150 dní od splatnosti uplyne po 31. prosinci 2022. Právo plátce provést opravu základu daně u nedobytné pohledávky zaniká uplynutím tří let od posledního dne lhůty k podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém byly zboží nebo služba dodány.

Snížení sazby DPH na podporu sportu a gastro sektoru

Novela zákona o DPH na Slovensku přinesla i rozšíření okruhu služeb, u kterých se uplatňuje snížená sazba DPH ve výši 10 %. Snížená sazba DPH se uplatňuje i na přepravu osob lanovkami a lyžařskými vleky, na zpřístupnění krytých a nekrytých sportovních zařízení pro účely vykonávaní sportu, na vstupné do umělých koupališť a na restaurační a stravovací služby.

Cílem vlády SR bylo podpořit cestovní ruch a oblast sportu, přičemž mělo jít o dočasné opatření, které se mělo uplatňovat ve vymezeném období od 1. ledna 2023 do 31. března 2023. Novelou zákona č. 530/2011 Sb., o spotřební dani z alkoholických nápojů, však došlo i k doplnění zákona o DPH se záměrem uplatňovat sníženou sazbu DPH v oblasti sportu a gastro sektoru natrvalo. S účinností od 1. dubna 2023 se tak rozšířil seznam služeb podléhajících snížené sazbě DPH ve výši 10 %, které jsou uvedeny v příloze 7a zákona o DPH, přičemž jednotlivé služby jsou specifikovány na základě statistické klasifikace produkce CPA.

Zavedení druhé snížené sazby DPH v souvislosti se státní podporou nájemního bydlení

V návaznosti na přijetí zákona č. 222/2022 Sb., o státní podpoře nájemního bydlení, došlo k zavedení snížené sazby DPH ve výši 5 %, která se má uplatňovat po splnění podmínek definovaných v rámci zákona o státní podpoře nájemního bydlení na:

  • dodání stavby / části stavby včetně stavebního pozemku, na kterém stavba / část stavby stojí; a
  • obnovu a přestavbu stavby / části stavby včetně stavebních a montážních prací na stavbě.

Pro uplatnění této snížené sazby DPH je nezbytné, aby stavba splňovala podmínky stavby státem podporovaného nájemního bydlení, přičemž příjemcem plnění musí být pronajímatel bytu státem podporovaného nájemního bydlení, který má uzavřenou smlouvu o provozování bytového domu státem podporovaného nájemního bydlení, ve které je uvedená stavba specifikována. Snížená sazba DPH se nevztahuje na nebytové prostory.

Novela zákona: Změny v oblasti zdanění fyzických osob a nová pravidla pro DPH

Číst více arrow-right-icon
Ilustrační obrázek: Novela zákona: Změny v oblasti zdanění fyzických osob a nová pravidla pro DPH
Daně v nemovitostech Novela zákona o DPH Nepřímé daně dReport zpravodaj DPH

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right