Účetnictví 

Nadace IFRS vydává šestý soubor rozhodnutí Výboru pro interpretace IFRS

Nadace IFRS vydala „Soubor rozhodnutí – svazek 6“, který zahrnuje veškerá rozhodnutí Výboru pro interpretace IFRS od listopadu 2021 do dubna 2022.

Výbor zveřejňuje rozhodnutí, pokud na základě konzultace dojde k závěru, že by do pracovního plánu neměl být zařazen projekt na úpravu standardu, který by se zabýval otázkou, již výbor v souvislosti s uplatňováním účetních standardů IFRS obdržel.

Rozhodnutí oznamují usnesení Výboru a v mnoha případech zahrnují také materiály, které objasňují, jak se příslušné zásady a požadavky účetních standardů IFRS vztahují na transakci nebo skutkový model popsaný v rozhodnutí.

Tento soubor vytvořený Výborem zahrnuje tři rozhodnutí, z nichž ani jedno nevyústí v projekt na úpravu standardu.

Transakce TLTRO III
(IFRS 9 Finanční nástroje a IAS 20 Vykazování státních dotací a zveřejňování státní podpory)

Dotaz:

Jak vykazovat třetí program cílených dlouhodobých refinančních operací (TLTRO) Evropské centrální banky (ECB)?

Závěr Výboru:

IAS 20 poskytuje bance odpovídající základ pro posouzení, zda tranše TLTRO III zahrnují částky, které jsou dle IAS 20 považovány za státní dotace, a pokud ano, jak tyto částky vykazovat.

Pokud jde o otázku, jak se podmíněnost související se smluvní úrokovou sazbou odráží v odhadech očekávaných budoucích peněžních toků při výpočtu efektivní úrokové míry při prvotním vykázání nebo při revizích odhadovaných budoucích peněžních toků při následném ocenění finančních závazků, dospěl Výbor k závěru, že by Rada IASB měla tuto problematiku posoudit v rámci následného přezkumu IFRS 9 (post-implementation review) a jeho požadavků na klasifikaci a oceňování.

Ekonomické užitky plynoucí z využívání větrné farmy
(IFRS 16 Leasingy)

Dotaz:

Má obchodník s elektřinou právo získat v podstatě všechny ekonomické užitky plynoucí z využívání větrné farmy po dobu trvání smlouvy s producentem (dodavatelem) větrné farmy?

Závěr Výboru:

V případě skutkového stavu popsaného v dotazu nemá obchodník právo získat v podstatě všechny ekonomické užitky plynoucí z využívání větrné farmy. Z tohoto důvodu smlouva neobsahuje leasing.

Vklady na požádání s omezením využití vyplývajícím ze smlouvy s třetí stranou
(IAS 7 Výkaz peněžních toků)

Dotaz:

Může účetní jednotka zahrnout vklad na požádání jako součást peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů do výkazu o peněžních tocích a výkazu o finanční situaci, pokud vklad na požádání podléhá omezení využití na základě smlouvy se třetí stranou?

Závěr Výboru:

Omezení využití vkladu na požádání vyplývající ze smlouvy se třetí stranou nevede k tomu, že by vklad přestal být považován za peněžní prostředky, pokud tato omezení nemění povahu vkladu takovým způsobem, že by již neodpovídal definici peněžních prostředků dle IAS 7. Účetní jednotka proto v rámci výkazu o peněžních tocích zahrne vklad na požádání do „peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů“.

Zdroj: Soubor rozhodnutí – svazek 6
IFRS dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right