Daně 

Nečekané i očekávané změny v novele zákona o daních z příjmů pro rok 2021

Na jednání Poslanecké sněmovny ve čtvrtek 19. listopadu 2020 bylo schváleno několik pozměňovacích návrhů k novele zákona o daních z příjmů pro rok 2021 (sněmovní tisk 910), které mohou mít pro většinu poplatníků, ať už daně z příjmů právnických, či fyzických osob, velmi důležité dopady.

 

Omezení osvobození příjmů z prodeje cenných papírů pro fyzické osoby

Dle přijatého (nevládního) pozměňovacího návrhu by mělo být osvobození příjmů fyzické osoby z prodeje cenného papíru (včetně kmenového listu), resp. příjmů z podílu připadajícího na podílový list při zrušení podílového fondu, nově omezeno částkou 20 mil. Kč za jedno zdaňovací období. Vzhledem k absenci speciálního přechodného ustanovení je tedy možné, že příjmy z prodeje cenných papírů přijaté fyzickou osobou v roce 2021 budou již podléhat novému režimu zdanění.

 

Zvýšení limitní částky pro kategorizaci hmotného majetku

Pozměňovací návrh zvyšuje limitní částky pro kategorizaci hmotného majetku a jeho technického zhodnocení ze současných 40 tis. Kč na 80 tis. Kč. Tento nový režim bude možné použít i na hmotný majetek pořízený ode dne 1. ledna 2020 a technické zhodnocení hmotného majetku dokončené od stejného data.

 

Zrušení speciálních daňových odpisů nehmotného majetku

Podle dalšího pozměňovacího návrhu by mělo dojít ke zrušení speciálního daňového režimu měsíčních odpisů pro nehmotný majetek. Nově by daňové odpisování bylo nastaveno na úrovni účetních odpisů. Tento režim by mělo být možné uplatnit už pro nehmotný majetek pořízený od 1. ledna 2020, přičemž nehmotný majetek pořízený před tímto datem se bude nadále odepisovat podle předtím platné legislativy, která bude platit i pro následné technické zhodnocení tohoto majetku. V této souvislosti došlo pozměňovacím návrhem také k adekvátní změně zákona o DPH.

 

Zavedení mimořádných odpisů pro 1. a 2. odpisovou skupinu

Pozměňovací návrh také navrhuje znovuzavedení tzv. mimořádných odpisů podle § 30a ZDP. Tato možnost mimořádných odpisů by se týkala hmotného majetku zařazeného v první a druhé odpisové skupině a pořízeného v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021. Majetek zařazený v první odpisové skupině by mohl poplatník odepsat za 12 měsíců. Majetek zařazený v druhé odpisové skupině potom za 24 měsíců. Dle navržených přechodných ustanovení bude možné mimořádné odpisy uplatnit zpětně od 1. ledna 2020.

 

Zrušení superhrubé mzdy

Dle pozměňovacího návrhu dochází ke zrušení superhrubé mzdy a zavedení progresivního zdanění se sazbou 15 % a 23 %. Základem daně podléhající sazbě 23 % by potom měla být částka přesahující 48násobek průměrné mzdy, pro rok 2021 se jedná o částku přesahující 1 701 168 Kč ročně. Nová pravidla by dle předpokladu měla platit již pro mzdu za leden 2021 (včetně příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem před 1. lednem 2021 a vyplacených zaměstnanci po 31. lednu 2021).

Další změny, které byly v rámci pozměňovacích návrhů schváleny:

  • Navýšení daňové slevy na poplatníka z dnešních 24 840 Kč na 34 125 Kč (o cca 773 Kč měsíčně). Nová sleva odpovídá výši průměrné mzdy, podle které se má v dalších letech pravidelně valorizovat.
  • Odstranění maximální možné částky daňového bonusu pro děti, který nově bude moci přesáhnout částku 60 300 Kč.
  • Zrušení osvobození úrokových příjmů plynoucích daňovým nerezidentům z dluhopisů vydávaných v zahraničí poplatníky se sídlem v České republice (tzv. eurobondy) se posouvá až na 1. ledna 2022.
  • Bezúplatné nepeněžité plnění (nepeněžitý dar) poskytnuté v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 na účely vymezené v § 15 odst. 1 ZDP nebo § 20 odst. 8 ZDP bude považováno za daňově uznatelný náklad, pokud bude poskytnuté v období od 1. března 2020 do 31. prosince 2020.

Závěrem ještě uvádíme, že k peněžitému příspěvku na stravování (resp. stravenkovému paušálu) žádné pozměňovací návrhy přijaty nebyly, a zůstal tedy navržen v původním znění.

Sněmovní tisk 910 byl Poslaneckou sněmovnou postoupen do Senátu, přičemž projednávání na půdě Senátu se předpokládá v polovině prosince 2020. O dalším vývoji novelizace zákona Vás budeme dále informovat dle aktuální situace. Máte-li jakékoli dotazy ohledně výše uvedené problematiky, neváhejte nás kontaktovat.

O popsaných změnách ve vládním návrhu budeme hovořit i na našem pravidelném webcastu Pravidelná diskuze nad aktuálními tématy – Daně a právo v naší každodenní praxi, který se koná 1. 12. 2020 a na který Vás srdečně zveme.

Novela zákona o daních z příjmů

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right