Daně 

Některé formy daňových úspor bude nutné hlásit – červen

Směrnice rady (EU) 2018 /822 – známá také pod zkratkou DAC VI – byla dne 5. června 2018 zveřejněna v Úředním věstníku EU a počátek její platnosti byl určen na 25. června 2018.

Směrnice zavádí povinnost oznamovat příslušnému správci daně mimo jiné taková přeshraniční uspořádání, jejichž hlavním cílem nebo jedním z hlavních cílů je očekávané dosažení daňové výhody. Bude mít do jisté míry zpětnou působnost. Přestože první oznámení by podle ní měla být podávána až v srpnu 2020, tato oznamovací povinnost se bude vztahovat na všechna uspořádání, jejichž uskutečňování poplatník daně zahájí v době mezi 25. červnem 2018 a 1. červencem 2020.

Členské státy jsou povinny zapracovat směrnici do svých právních řádů tak, aby nové normy byly účinné nejpozději od 1. července 2020. Některé státy však již připravují příslušné normy s dřívějším datem účinnosti.

Předmět oznamování
Směrnice zavádí novou oznamovací povinnost a následnou automatickou výměnu informací mezi členskými státy EU, pokud jde o takové uspořádání, které

(i) nese přeshraniční prvek vymezený směrnicí, a

(ii) nese některý ze znaků vymezených v příloze směrnice a současně jeho hlavním nebo jedním z hlavních přínosů je získání „očekávatelné“ daňové výhody, anebo

(iii) jde o specifické uspořádání, které nese alespoň jeden specifický znak uvedený v příloze směrnice (např. určité znaky týkající se převodních cen; prvky, které svědčí o možném narušení oznamovací povinnosti a automatické výměny informací ohledně finančních účtů; nejasnosti ohledně skutečného majitele).

Osoby povinné oznamovat přeshraniční uspořádání

 • Oznamovací povinnost vůči příslušnému správci daně bude dopadat především na tzv. zprostředkovatele.
 • Za zprostředkovatele označuje směrnice osobu, která na trhu nabízí, organizuje nebo poskytuje k dispozici pro realizaci přeshraniční uspořádání, které se má oznamovat, nebo řídí realizaci takového uspořádání, které se má oznamovat. Oznamovací povinnost však ponese také každá osoba, která věděla nebo měla a mohla vědět, že se zavázala poskytnout přímo či zprostředkovaně podporu, pomoc nebo poradenství při výše uvedených činnostech spojených s přeshraničním uspořádáním.
 • Pokud bude zprostředkovateli bránit ve splnění oznamovací povinnosti jeho zákonná povinnost mlčenlivosti (což v České republice přichází v úvahu např. u daňových poradců a advokátů), přechází oznamovací povinnost na poplatníka daně, který předmětné uspořádání hodlá využívat.
 • Poplatník daně ponese oznamovací povinnost také tehdy,

(i) pokud se na oznamovaném přeshraničním uspořádání nepodílel žádný zprostředkovatel (např. pokud poplatník uspořádání vytvořil sám anebo s pomocí osoby, kterou nelze označit za zprostředkovatele), anebo

(ii) pokud  zprostředkovatel sám nemá oznamovací povinnost (např. poskytuje své služby zcela mimo území členských států EU).

 • Daňový poplatník bude také povinen podávat správci daně informace o využívání daného uspořádání v každém roce, kdy dané uspořádání využívá.
 • Členské státy budou povinny stanovit účinné sankce za nesplnění povinností upravených směrnicí.
 • Ochrana dobré víry: Za nesplnění oznamovací povinnosti nebude možné potrestat toho, kdo prokáže, že nevěděl a ani nemohl vědět o tom, že se účastní přeshraničního uspořádání, které mělo být oznámeno.

Lhůty k  podání oznámení

 • Přeshraniční uspořádání, na která dopadá směrnice, a jejichž uskutečňování bude zahájeno v době mezi 25. červnem 2018 a dnem 1. července 2020 musí být příslušnými osobami oznámena do 31. srpna 2020.
 • V ostatních případech je stanovena pro oznámení lhůta 30 dnů (i) ode dne poskytnutí návrhu uspořádání, podpory, pomoci či poradenství, anebo (ii) ode dne, kdy bylo uspořádání přiopraveno k realizaci, anebo (iii) ode dne zahájení realizace uspořádání. Počátek lhůty bude odvozen od té skutečnosti, která u povinné osoby nastane nejdříve.

Mlčení správce daně neznamená souhlas
Směrnice výslovně uvádí, že nereaguje-li správce daně na oznámení, neznamená to automaticky  jeho souhlas s oznámeným přeshraničním uspořádáním.

Zpětná působnost
Oznámeno musí být i takové přeshraniční uspořádání, jejichž uskutečňování bylo daňovým poplatníkem zahájeno mezi dnem vstupu směrnice v platnost (25. červen 2018) a dnem jejího účinného zapracování do právních řádů jednotlivých členských států (tj. nejpozději 1. červencem 2020).

Automatická výměna informací mezi členskými státy
Členské státy si budou automaticky vyměňovat informace shromážděné v rámci plnění oznamovací povinnosti, přičemž první informace musí být sděleny do 31. října 2020.
Proces implementace směrnice do české legislativy budeme sledovat a věnovat se mu detailněji na některém z našich pravidelných webcastů.

Pokud chcete zjistit, zda a v jakém rozsahu se na vás budou výše uvedené povinnosti konkrétně vztahovat, můžete se na nás obrátit.

Článek je součástí letního dvojčísla zpravodaje dReport 2018, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky

dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right