Daně 

Některé formy daňových úspor bude nutné hlásit

V březnu 2018 bylo dosaženo konečné politické dohody o znění směrnice EU, která zavádí povinnost oznamovat mimo jiné taková přeshraniční uspořádání, jejichž hlavním cílem nebo jedním z hlavních cílů je dosažení daňové výhody.

Text směrnice, který byl odsouhlasen dne 13. března 2018, je označován jako tzv. kompromisní znění, neboť Rada EU nakonec nepřevzala některá relativně radikální doporučení Evropského parlamentu. Přesto zůstala zachována například omezená zpětná působnost směrnice a oznamovací povinnost se tedy bude vztahovat i na všechna uspořádání, jejichž uskutečňování poplatník daně zahájí již v den vyhlášení směrnice v Úředním věstníku EU (tedy dle předpokladů ještě během roku 2018) nebo později.

Členské státy jsou povinny zapracovat směrnici do svých právních řádů tak, aby nové normy byly účinné nejpozději od 1. července 2020. Některé státy však již připravují příslušné normy s dřívějším datem účinnosti.

Předmět oznamování

Směrnice zavádí novou oznamovací povinnost a následnou automatickou výměnu informací mezi členskými státy EU, pokud jde o takové uspořádání, které

1. nese přeshraniční prvek vymezený směrnicí, a

2. nese některý ze znaků vymezených v příloze směrnice a současně jeho hlavním nebo jedním z hlavních přínosů je získání „očekávatelné“ daňové výhody, aneb

3. jde o specifické uspořádání, které nese alespoň jeden specifický znak uvedený v příloze směrnice (např. určité znaky týkající se převodních cen nebo nejasnost ohledně skutečného majitele).

Osoby povinné oznamovat přeshraniční uspořádání

 • Oznamovací povinnost vůči příslušnému správci daně bude dopadat především na tzv. zprostředkovatele.
 • Za zprostředkovatele označuje směrnice osobu, která nabízí na trhu, organizuje nebo poskytuje k dispozici pro realizaci přeshraniční uspořádání, které se má oznamovat, nebo řídí realizaci takového uspořádání, které se má oznamovat. Oznamovací povinnost však ponese také každá osoba, která věděla nebo měla a mohla vědět, že se zavázala poskytnout přímo či zprostředkovaně podporu, pomoc nebo poradenství při výše uvedených činnostech spojených s přeshraničním uspořádáním.
 • Pokud bude zprostředkovateli bránit ve splnění oznamovací povinnosti jeho zákonná povinnost mlčenlivosti (což v České republice přichází v úvahu např. u daňových poradců a advokátů), přechází oznamovací povinnost na poplatníka daně, který předmětné uspořádání hodlá využívat.
 • Poplatník daně ponese oznamovací povinnost také tehdy – pokud se na oznamovaném přeshraničním uspořádání nepodílel žádný zprostředkovatel (např. pokud poplatník uspořádání vytvořil sám anebo s pomocí osoby, kterou nelze označit za zprostředkovatele), anebo – pokud zprostředkovatel sám nemá oznamovací povinnost (např. poskytuje své služby zcela mimo území členských států EU).
 • Daňový poplatník bude také povinen podávat správci daně informace o využívání daného uspořádání v každém roce, kdy dané uspořádání využívá.
 • Členské státy budou povinny stanovit účinné sankce za nesplnění povinností upravených směrnicí.
 • Ochrana dobré víry: Za nesplnění oznamovací povinnosti nebude možné potrestat toho, kdo prokáže, že nevěděl o tom, že se účastní přeshraničního uspořádání, které mělo být oznámeno.

Lhůty k podání oznámení

 • Přeshraniční uspořádání, na která dopadá směrnice, a jejichž uskutečňování bylo zahájeno v době mezi vyhlášením směrnice v Úředním věstníku EU (což se předpokládá již během roku 2018) a dnem 1. července 2020 musí být příslušnými osobami oznámena do 31. srpna 2020.
 • V ostatních případech je stanovena pro oznámení lhůta 30 dnů (1.) ode dne poskytnutí návrhu uspořádání, podpory, pomoci či poradenství, anebo (2.) ode dne, kdy bylo uspořádání připraveno k realizaci, anebo (3.) ode dne zahájení realizace uspořádání. Počátek lhůty bude odvozen od té skutečnosti, která u povinné osoby nastane nejdříve.

Mlčení správce daně neznamená souhlas
Směrnice výslovně uvádí, že nereaguje-li správce daně na oznámení, neznamená to automaticky jeho souhlas s oznámeným přeshraničním uspořádáním.

Zpětná působnost
Oznámeno musí být i takové přeshraniční uspořádání, jehož uskutečňování bylo daňovým poplatníkem zahájeno mezi dnem vstupu směrnice v platnost a dnem jejího účinného zapracování do právních řádů jednotlivých členských států (tj. nejpozději 1. červencem 2020).

Automatická výměna informací mezi členskými státy
Členské státy si budou automaticky vyměňovat informace shromážděné v rámci plnění oznamovací povinnosti, přičemž první informace musí být sděleny do 31. října 2020.

Zajímá vás více? Podrobnosti přineseme na našem webcastu.

dReport zpravodaj Správce daně

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right