Účetnictví 

Nová interpretace Národní účetní rady I-48

V následujícím článku krátce shrneme hlavní body nové interpretace Národní účetní rady I-48 Ocenění aktiv a závazků při operacích se závodem nebo jeho částí.

Interpretace Národní účetní rady

Interpretace vyjadřují odborný názor Národní účetní rady na praktickou aplikaci českých účetních pravidel. Cílem interpretací je přispívat k formulaci optimálních a jednotných postupů v oblasti účetnictví a účetního výkaznictví. Zabývají se především otázkami, které nejsou českými účetními předpisy řešeny nebo jsou řešeny nedostatečně, a oblastmi, které jsou v účetní praxi řešeny nejednotně.

I když interpretace nejsou právně závazné, Nejvyšší správní soud je již několikrát akceptoval jako hodnotný zdroj doplňující účetní legislativu.

Interpretace I-48 Ocenění aktiv a závazků při operacích se závodem nebo jeho částí

Interpretace I-48 (dále jen „Interpretace“) byla vydána v lednu 2023 a řeší zejména otázku, která z metod pro ocenění nabytých aktiv a závazků při operacích se závodem nebo jeho částí je vhodnější – zda tzv. „metoda goodwillu“ (kdy jsou nabytá aktiva a závazky oceněny reálnou hodnotou a vykázán goodwill), nebo „metoda oceňovacího rozdílu“ (kdy je ocenění aktiv a závazků převzato od vkladatele (prodávajícího) a je vykázán oceňovací rozdíl k nabytému majetku).

Dle Interpretace by měla být preferovaným řešením vždy metoda goodwillu, při níž jsou individuálně přeceněny složky majetku snížené o převzaté dluhy. Výsledný rozdíl mezi oceněním obchodního závodu jako celku a jeho individuálně oceněných aktiv a závazků představuje goodwill. Ten by měl být odpisován po dobu, po kterou nabytá aktiva generují budoucí ekonomický užitek. Dle Interpretace tato doba odpisování může v odůvodněných případech přesáhnout i 120 měsíců, tedy dobu, kterou jako maximální dobu odpisování goodwillu umožňuje vyhláška č. 500/2002 Sb. (§ 56, odst. 2).

Interpretace dále uvádí, jaká aktiva i závazky by měla účetní jednotka k datu nabytí obchodního závodu vykázat. Mezi závazky jsou zmíněny i rezervy, pokud „souvisejí s riziky, která nabyvatel přebírá, například rezervy na rekultivace, záruční opravy či již schválené restrukturalizace, ve kterých bude nabyvatel pokračovat“.  Interpretace také doporučuje, jak se vypořádat s rozdílem mezi účetní a reálnou hodnotou nabytých aktiv a závazků.

Metoda oceňovacího rozdílu by měla být použita jen v případě, kdy náklady na získání reálného ocenění jednotlivých složek obchodního závodu převyšují přínos takové informace. Doba odpisování oceňovacího rozdílu by měla odrážet dobu odpisování souvisejících stálých aktiv. V případě záporného oceňovacího rozdílu Interpretace doporučuje zvážit využití metody goodwillu.

Interpretace připomíná, že goodwill i oceňovací rozdíl by měly být testovány na znehodnocení v souladu s interpretací I-45 Znehodnocení stálých hmotných a nehmotných aktiv – testování a vykazování.

Interpretace se také zabývá otázkou, kdy při operacích se závodem vzniká odložená daň a jak má být vykázána. Vzhledem k tomu, že se při přeměnách a vkladech nemění daňové základny aktiv a závazků, je nutné vykázat související odloženou daň dle interpretace I-2 Přechodné rozdíly při přeměnách a vkladech. Naopak, u koupě obchodního závodu je účetní hodnotou i daňovou základnou jeho pořizovací cena, a proto odložená daň nevzniká.

Zdroj: www.nur.cz
Národní účetní rada České účetnictví dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right