Daně 

Nová interpretace Národní účetní rady k účetnímu řešení uvolněného a vypořádacího podílu

Národní účetní rada schválila novou interpretaci I-46 v otázce účetního řešení uvolněného a vypořádacího podílu ve společnostech s ručením omezeným a vypořádacího podílu v družstvu, tj. v situacích, kdy dochází k uvolnění společníka (např. dohodou o ukončení účasti anebo z důvodu smrti).

Na úvod je třeba připomenout, že interpretace Národní účetní rady nejsou právně závazné, nicméně jedná se o názor skupiny odborníků, který je zcela jistě relevantním zdrojem informací především v případě, kdy danou problematiku účetní legislativa přímo neupravuje. Účtování v situaci, kdy se podíl společníka uvolní, je právě oblastí, na kterou v zákoně o účetnictví ani souvisejících předpisech jasnou odpověď nenalezneme.

V průběhu fungování společnosti s ručením omezeným („s. r. o.“) může vznikat řada situací, jejichž následkem je odchod společníka ze společnosti. Často dochází k prodeji obchodního podílu, nicméně pokud nemá nikdo o koupi podílu zájem, je to sama společnost, která se ujímá aktivní role a rozhoduje o uvolnění společníka. Jinými slovy, dojde-li k uvolnění podílu bez právního nástupce, musí společnost podíl vypořádat podle platných předpisů, případně dle stanov společnosti. Celou situaci dále komplikuje fakt, že uvolněný podíl sice zůstává právně ve vlastnictví odcházejícího (bývalého) společníka, ten však již nemůže vykonávat s ním spojená práva a povinnosti. Společníkovi zároveň vzniká právo na vypořádání, tzv. vypořádací podíl.

Tuto velmi komplikovanou právní situaci by tedy mělo účetnictví zobrazit, a to v ideálním případě věrně a poctivě. Vzhledem k absenci účetní úpravy se tak interpretace snaží nabídnout účetní řešení uvolněného a vypořádacího podílu v určitých konkrétních situacích (např. vypořádání prostřednictvím uspokojení z výtěžku z prodeje uvolněného podílu, vypořádání bez prodeje uvolněného podílu, přechod uvolněného podílu po vyplacení vypořádacího podílu, zánik podílu aj.).

Co interpretace v těchto případech doporučuje?

  • Víceméně navrhuje způsoby účtování, které z naší zkušenosti již byly v praxi používány.
  • Nabízí i určité zjednodušení účtování a definuje okamžik, kdy právně vzniká titul pro zaúčtování dluhu z vypořádacího podílu.
  • Dovozuje, že zánik uvolněného podílu, resp. vznik vypořádacího podílu není namístě u vyplácející s. r. o. vykazovat jako náklad běžného období (dle názoru interpretace se jedná o výplatu vlastního kapitálu).

Při ukončení účasti v s. r. o. je však třeba myslet i na související daňové dopady. Nárok na vypořádací podíl podléhá obecně srážkové dani, přičemž příjem může být za určitých okolností a pravidel snížen o nabývací cenu podílu v s. r. o. V této souvislosti upozorňujeme, že zdanění srážkovou daní je v kompetenci a odpovědnosti s. r. o. jakožto plátce. Je tedy třeba, aby příslušné transakce byly z hlediska společnosti nejen správně zaúčtovány, ale také správně daňově zohledněny.

Z výše uvedeného je patrné, že nakládání s uvolněným podílem je komplexní problematika právní, účetní i daňová. Je nelehké vybrat nejpříhodnější variantu jak pro pozici odcházejícího společníka, tak i pro společnost a stávající společníky a přitom dodržet všechna související pravidla a povinnosti. Proto v případě, že se vás problematika uvolněného a vypořádacího podílu v s. r. o. nebo družstvu dotýká, doporučujeme interpretaci I-46 Národní účetní rady vaší pozornosti.

Národní účetní rada
Daně 

Informace Generálního finančního ředitelství k převodním cenám v oblasti finančních transakcí

Generální finanční ředitelství („GFŘ”) vydalo dne 9. srpna 2021 informaci k pokynům k převodním cenám v oblasti finančních transakcí („Informace“), v rámci které GFŘ odkazuje na tzv. Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions („Pokyny“) zveřejněné Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (angl. „OECD“) v únoru 2020. Společně s Informací zveřejnilo GFŘ také neoficiální překlad Pokynů do českého jazyka. 

20. 10. 2021
Daně 

Znovuzavedení osvobození úrokových příjmů nerezidentů z tzv. eurobondů

Dne 30. září 2021 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena novela zákona o bankách, do které byla v rámci pozměňovacích návrhů načtena také změna zákona o daních z příjmů. Ta spočívá ve znovuzavedení osvobození úrokových příjmů nerezidentů z tzv. eurobondů, tedy dluhopisů vydávaných v zahraničí poplatníky se sídlem v České republice, a to s účinností od 1. ledna 2022. 

20. 10. 2021
Daně 

OECD: plán implementace dvoupilířového systému

OECD dostála svému slibu a dne 8. října 2021 vydala prohlášení s návrhem harmonogramu implementace dvoupilířového systému pro řešení daňových výzev vyplývajících z digitalizace a globalizace ekonomiky. Společně s prohlášením byla rovněž zveřejněna informační brožura, jejíž součástí jsou také odpovědi na často kladené otázky. Globální dohodu následně schválili i zástupci G20 na svém summitu. 

20. 10. 2021