Daně 

Nová interpretace Národní účetní rady k účetnímu řešení uvolněného a vypořádacího podílu

Národní účetní rada schválila novou interpretaci I-46 v otázce účetního řešení uvolněného a vypořádacího podílu ve společnostech s ručením omezeným a vypořádacího podílu v družstvu, tj. v situacích, kdy dochází k uvolnění společníka (např. dohodou o ukončení účasti anebo z důvodu smrti).

Na úvod je třeba připomenout, že interpretace Národní účetní rady nejsou právně závazné, nicméně jedná se o názor skupiny odborníků, který je zcela jistě relevantním zdrojem informací především v případě, kdy danou problematiku účetní legislativa přímo neupravuje. Účtování v situaci, kdy se podíl společníka uvolní, je právě oblastí, na kterou v zákoně o účetnictví ani souvisejících předpisech jasnou odpověď nenalezneme.

V průběhu fungování společnosti s ručením omezeným („s. r. o.“) může vznikat řada situací, jejichž následkem je odchod společníka ze společnosti. Často dochází k prodeji obchodního podílu, nicméně pokud nemá nikdo o koupi podílu zájem, je to sama společnost, která se ujímá aktivní role a rozhoduje o uvolnění společníka. Jinými slovy, dojde-li k uvolnění podílu bez právního nástupce, musí společnost podíl vypořádat podle platných předpisů, případně dle stanov společnosti. Celou situaci dále komplikuje fakt, že uvolněný podíl sice zůstává právně ve vlastnictví odcházejícího (bývalého) společníka, ten však již nemůže vykonávat s ním spojená práva a povinnosti. Společníkovi zároveň vzniká právo na vypořádání, tzv. vypořádací podíl.

Tuto velmi komplikovanou právní situaci by tedy mělo účetnictví zobrazit, a to v ideálním případě věrně a poctivě. Vzhledem k absenci účetní úpravy se tak interpretace snaží nabídnout účetní řešení uvolněného a vypořádacího podílu v určitých konkrétních situacích (např. vypořádání prostřednictvím uspokojení z výtěžku z prodeje uvolněného podílu, vypořádání bez prodeje uvolněného podílu, přechod uvolněného podílu po vyplacení vypořádacího podílu, zánik podílu aj.).

Co interpretace v těchto případech doporučuje?

  • Víceméně navrhuje způsoby účtování, které z naší zkušenosti již byly v praxi používány.
  • Nabízí i určité zjednodušení účtování a definuje okamžik, kdy právně vzniká titul pro zaúčtování dluhu z vypořádacího podílu.
  • Dovozuje, že zánik uvolněného podílu, resp. vznik vypořádacího podílu není namístě u vyplácející s. r. o. vykazovat jako náklad běžného období (dle názoru interpretace se jedná o výplatu vlastního kapitálu).

Při ukončení účasti v s. r. o. je však třeba myslet i na související daňové dopady. Nárok na vypořádací podíl podléhá obecně srážkové dani, přičemž příjem může být za určitých okolností a pravidel snížen o nabývací cenu podílu v s. r. o. V této souvislosti upozorňujeme, že zdanění srážkovou daní je v kompetenci a odpovědnosti s. r. o. jakožto plátce. Je tedy třeba, aby příslušné transakce byly z hlediska společnosti nejen správně zaúčtovány, ale také správně daňově zohledněny.

Z výše uvedeného je patrné, že nakládání s uvolněným podílem je komplexní problematika právní, účetní i daňová. Je nelehké vybrat nejpříhodnější variantu jak pro pozici odcházejícího společníka, tak i pro společnost a stávající společníky a přitom dodržet všechna související pravidla a povinnosti. Proto v případě, že se vás problematika uvolněného a vypořádacího podílu v s. r. o. nebo družstvu dotýká, doporučujeme interpretaci I-46 Národní účetní rady vaší pozornosti.

Národní účetní rada dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right