Účetnictví 

Nová interpretace Národní účetní rady o účtování prodeje podílu v dceřiném podniku

V následujícím článku si krátce shrneme hlavní body nové interpretace Národní účetní rady I-38 ‒ Zachycení prodeje podílu v dceřiném podniku v konsolidované účetní závěrce.

Co je Národní účetní rada

Národní účetní rada (NUR) je nezávislá odborná instituce pro podporu odborné způsobilosti a profesní etiky při rozvoji účetních profesí a v oblasti metodiky účetnictví a financování. Jejími členy jsou zástupci významných profesních organizací (Komory auditorů ČR, Komory daňových poradců ČR, Svazu účetních) a akademické půdy (VŠE).

Hlavním posláním je spolupráce s ministerstvem financí a dalšími vládními, zákonodárnými a ostatními institucemi při tvorbě legislativy a souvisejících norem se zaměřením na oblast účetnictví. Dále je to tvorba, aktualizace, vydávání a distribuce českých účetních standardů a interpretací Národní účetní rady.

Interpretace Národní účetní rady

Interpretace vyjadřují odborný názor Národní účetní rady na praktickou aplikaci českých účetních pravidel. Interpretace nejsou právně závazné. Jejich cílem je přispívat k formulaci optimálních a jednotných postupů v oblasti účetnictví a účetního výkaznictví. Zabývají se především otázkami, které nejsou českými účetními předpisy řešeny nebo jsou řešeny nedostatečně, a oblastmi, které jsou v účetní praxi řešeny nejednotně.

Interpretace I-38 Zachycení prodeje podílu v dceřiném podniku v konsolidované účetní závěrce

Interpretace I-38 (dále jen „Interpretace“) byla vydána v únoru 2019 v reakci na otázku, jakým způsobem by se měl účtovat a vykazovat v konsolidované účetní závěrce prodej celého podílu v dceřiném podniku. Interpretace neřeší částečný prodej podílu.

Interpretace vychází z premisy, že „podstata prodeje podílu v dceřiném podniku z pohledu konsolidované účetní závěrky je obdobou transakce prodeje obchodního závodu z pohledu individuální účetní závěrky“, který je upraven v ČÚS 011 ‒ Operace s obchodním závodem.

Základní závěry Interpretace jsou následující:

  • Dceřiný podnik je konsolidován od data akvizice do data prodeje celého podílu.
  • Pokud dojde k prodeji celého podílu v průběhu účetního období, aktiva a závazky dceřiného podniku již nejsou součástí konsolidovaných aktiv a závazků k rozvahovému dni.
  • Aktiva a závazky dceřiného podniku jsou v ocenění k datu prodeje vykázány (odúčtovány) v konsolidovaném zisku a ztráty v rámci ostatních provozních nákladů (nebo ostatních provozních výnosů, pokud jsou prodávaná čistá aktiva záporná).
  • Nedochází k rozpuštění rezerv a opravných položek vykazovaných dceřiným podnikem (na rozdíl od úpravy prodeje obchodního závodu v ČÚS 011), ale tyto položky jsou součástí prodávaných čistých aktiv, a proto jsou spolu s ostatními složkami čistých aktiv k datu prodeje vykázány v položce ostatních provozních nákladů.
  • Dále je třeba odúčtovat zůstatkovou hodnotu konsolidačního rozdílu, menšinové podíly a případné odložené daně.
  • Hodnoty prodávaných aktiv a závazků, vyřazovaného konsolidačního rozdílu a menšinových podílů je vhodné zjistit z mezitímní účetní závěrky.
  • Výnos z prodeje podílu se vykazuje v položce ostatních provozních výnosů, je ho tedy třeba reklasifikovat z finančního výsledku hospodaření (kam je zaúčtován v rámci individuální závěrky mateřského podniku).

Vzhledem k tomu, že výnosy a náklady související s prodejem podílu nejsou běžně se vyskytujícími transakcemi, Interpretace v souladu s požadavky vyhlášky č. 500/2002 Sb. obsahuje seznam položek, které by měly být samostatně popsány v příloze k účetní závěrce.

V Interpretaci je dále uveden komplexní názorný příklad.

Celý text Interpretace naleznete na webových stránkách Národní účetní rady.

 Zdroj: www.nur.cz

Článek je součástí zpravodaje dReport – květen 2019, Účetní novinky.

Národní účetní rada České účetnictví dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right