Daně 

Nové formuláře daně z příjmů fyzických osob

V návaznosti na novelu zákona o daních z příjmů účinnou od 1. 1. 2021 byla po více než 8 měsících ve Sbírce zákonů zveřejněna vyhláška Ministerstva financí (č. 335/2021 Sb.), která mění a doplňuje příslušné formuláře Přiznání k dani z příjmů fyzických osob (obsažené ve vyhlášce č. 525/2020 Sb.). Vyhláška poplatníkům umožňuje podat daňové přiznání za rok 2021 (či jeho část, která započala ode dne 1. 1. 2021) a správně vypočíst příslušnou daň, což by ve formuláři platném pro rok 2020 nebylo v některých případech prakticky možné.

Formuláře a související pokyny k jejich vyplnění reflektují změny legislativy, především změny v rámci zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, platné od 1. 1. 2021. Nejzásadnějšími, ne však jedinými změnami jsou zrušení tzv. superhrubé mzdy, kdy se základem daně z příjmů stala hrubá mzda, tj. zdanitelné příjmy ze závislé činnosti, a odpadly tak především obtíže s výpočtem superhrubé mzdy u zaměstnanců povinně pojištěných v jiném členském státě EU, státě EHP nebo ve Švýcarsku. A dále zavedení progresivního zdanění sazbou 15 % a 23 %, kdy se příjmy fyzických osob zdaňují 15% sazbou daně do limitu základu daně ve výši 48násobku průměrné mzdy (tj. v roce 2021 do výše 1 701 168 Kč ročně) a na základ daně převyšující 48násobek průměrné mzdy se nově uplatní zvýšená sazba 23 %, která nahrazuje tzv. solidární zvýšení daně. Upozorňujeme, že sazba 23 % se vztahuje na veškerý základ daně převyšující zmíněný limit, tzn. například i na příjmy z pronájmu, kapitálového majetku či ostatní příjmy, tedy nejen na příjmy ze závislé činnosti a dílčí základ daně ze samostatné výdělečné činnosti, jako tomu bylo dříve u solidárního zvýšení daně.

Zavedení progresivního zdanění s sebou přináší také změny pro poplatníky, kteří mají příjmy ze zdrojů v zahraničí, u kterých uplatňují jako metodu zamezení dvojímu zdanění tzv. vynětí s výhradou progrese, kdy se příslušné příjmy vyjímají ze zdanění v České republice, nicméně ovlivňují celkovou míru zdanění, kterou by měl poplatník nést po jejich vynětí. Tento výpočet sazby celkového daňového zatížení umožňuje nové formulářové pole na formuláři Přílohy č. 3 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2021 – výpočet daně z příjmů ze zdrojů v zahraničí (§ 38f zákona), která byla dříve využívaná pouze při uplatnění metody zápočtu daně zaplacené v zahraničí.

Další významnou změnou, která si vyžádala vytvoření zcela nového formuláře Přílohy č. 4 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2021, je pak znovuzavedení samostatného základu daně pro vybrané příjmy fyzických osob, které poplatníkům plynou ze zdrojů v zahraničí (například dividendové příjmy ze zahraničí). Také tato změna souvisí se zrušením jednotné sazby daně z příjmů fyzických osob a nutností zachování možnosti zamezení dvojímu zdanění v souladu s příslušnými smlouvami o zamezení dvojímu zdanění. Na tento samostatný základ daně se bude uplatňovat sazba ve výši 15 % (tedy sazba ve stejné výši jako v případě daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně). Za zmínku stojí, že poplatníci s těmito zahraničními kapitálovými příjmy mohou zvážit, zda i přes zavedené progresivní zdanění neuvedou příslušné příjmy do obecného dílčího základu daně (obdobně jako v předchozích letech), například v případech, kdy mohou efektivněji využít ztráty z pronájmu, ztráty z předchozích let, nezdanitelné části základu daně či slevy na dani a daňová zvýhodnění.

dalším změnám, které ovlivnily poplatníky daně z příjmů fyzických osob a které jsou reflektovány na nových formulářích a souvisejících pokynech, patří například:

  • dočasné zvýšení částky, kterou lze v úhrnu odečíst od základu daně z titulu bezúplatného plnění (daru) až na 30 % základu daně (pro zdaňovací období kalendářních let 2020 a 2021);
  • snížení limitu výše úroků, které lze uplatnit v rámci společně hospodařící domácnosti jako nezdanitelnou část základu daně na 150 000 Kč;
  • zvýšení základní slevy na poplatníka na 27 840 Kč;
  • zvýšení hranice maximální slevy za umístění dítěte v souvislosti se zvýšením minimální mzdy za rok 2021 na 15 200 Kč;
  • zrušení možnosti uplatnit nárok na slevu na evidenci tržeb (kvůli zrušení související evidenční povinnosti pro rok 2021);
  • zvýšení rozhodné částky pro uplatnění daňového bonusu (v závislosti na výši minimální mzdy);
  • zrušení maximálního ročního limitu pro daňový bonus.

Přestože je podoba příslušných formulářů daně z příjmů fyzických osob již známá, upozorňujeme, že dosud nebyly přidány do Databáze daňových tiskopisů na webových stránkách Finanční zprávy ani mezi elektronické formuláře na Daňovém portálu Finanční správy.

Daň z příjmů Přímé daně dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right