Účetnictví 

Nové interpretace Národní účetní rady I-44 a I-45

V následujícím článku krátce shrneme hlavní body nových interpretací Národní účetní rady I-44 ‒ Vykázání vkladu do právnické osoby neziskového charakteru v aktivech vkladatele a I-45 ‒ Znehodnocení stálých hmotných a nehmotných aktiv – testování a vykazování.

Interpretace Národní účetní rady

Interpretace vyjadřují odborný názor Národní účetní rady na praktickou aplikaci českých účetních pravidel. Interpretace nejsou právně závazné. Jejich cílem je přispívat k formulaci optimálních a jednotných postupů
v oblasti účetnictví a účetního výkaznictví. Zabývají se především otázkami, které nejsou českými účetními předpisy řešeny nebo jsou řešeny nedostatečně, a oblastmi, které jsou v účetní praxi řešeny nejednotně.

Interpretace I-44 ‒ Vykázání vkladu do právnické osoby neziskového charakteru v aktivech vkladatele

Interpretace I-44 (dále jen „Interpretace“) byla vydána v březnu 2021 s cílem doplnit dosud v účetních předpisech chybějící úpravu pro vykazování vkladů do neziskových organizací v účetnictví vkladatele.

Vklady do právnických osob neziskového charakteru se obvykle vykazují jako položka provozních nákladů. Dle Interpretace se vklady mohou vykázat ve stálých aktivech vkladatele jako finanční investice, pokud jsou současně splněny tyto dvě podmínky:

a) založená právnická osoba neziskového charakteru je pod kontrolou vkladatele a

b) vkladatel očekává z tohoto vkladu budoucí ekonomické užitky, které umí spolehlivě ocenit.

Vklad se pak vykazuje obdobným způsobem jako vklady do obchodních korporací (dle míry kontroly) a podléhá i testu na snížení hodnoty. Interpretace specifikuje, jak oceňovat nepeněžité vklady.

Interpretace dále řeší, za jakých podmínek by měla být právnická osoba neziskového charakteru, do které byl vložen majetek, zahrnuta do konsolidačního celku. Není přitom podstatné, zda byl vklad zaúčtován jako finanční investice ve stálých aktivech, nebo jako provozní náklad. Interpretace také upozorňuje na skutečnost, že vykázáním vkladu do právnické osoby neziskového charakteru může vkladateli vzniknout povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku, i když ji předtím nesestavoval.

Obdobným způsobem se dle Interpretace postupuje při vykázání vyčlenění majetku z vlastnictví vkladatele do svěřenského fondu, jehož hlavním posláním podle zakladatelského právního jednání není podnikatelská činnost.

Interpretace obsahuje řadu příkladů, které ilustrují postup pro jednotlivé typy právnických osob neziskového charakteru a různé druhy vkladů.

Celý text Interpretace I-44 naleznete na webových stránkách Národní účetní rady.

Interpretace I-45 ‒ Znehodnocení stálých hmotných a nehmotných aktiv – testování a vykazování

Interpretace I-45 (dále jen „Interpretace“) byla vydána v březnu 2021 a jejím cílem je stanovit postup při testování stálých aktiv (kromě finančních aktiv) na znehodnocení a vyjasnit následné zaúčtování identifikovaného znehodnocení.

Tato Interpretace vychází ze standardu IAS 36 Snížení hodnoty aktiv. V úvodu definuje v českém účetnictví doposud nepoužívané pojmy – „penězotvorná jednotka“ a „celopodniková aktiva“.

Interpretace uvádí, že účetní jednotka otestuje stálé hmotné nebo nehmotné aktivum, pokud existuje předpoklad, že by aktivum mohlo být znehodnocené, a uvádí příklady externích a interních indikací. Zhodnocení, zda existují indikace znehodnocení hmotných a nehmotných stálých aktiv (včetně nedokončených), se má provádět alespoň jednou ročně.

Pokud na základě indikací existuje předpoklad, že je stálé aktivum znehodnocené, stanoví účetní jednotka pro dotčená aktiva nebo skupiny aktiv (penězotvornou jednotku) zpětně získatelnou částku.

Dle Interpretace je „zpětně získatelná částka vyšší z:

a) reálné hodnoty aktiva snížené o náklady na uskutečnění jeho prodeje; a

b) hodnoty z užívání, která představuje diskontované čisté provozní peněžní toky, které aktivum nebo skupina aktiv generuje“.

Pokud je zpětně získatelná částka nižší než zůstatková hodnota aktiva, účetní jednotka sníží o daný rozdíl účetní (zůstatkovou) hodnotu stálého aktiva prostřednictvím opravné položky a případně upraví odpisový plán a zbytkovou hodnotu daného aktiva.

Pokud nelze otestovat samostatná aktiva, protože sama o sobě nevytvářejí žádné peněžní toky nebo vytvářejí peněžní toky, které nejsou dostatečně nezávislé na peněžních tocích z jiných aktiv, seskupí účetní jednotka aktiva do tzv. penězotvorných jednotek, což je „nejmenší skupina aktiv, která generuje peněžní toky dostatečně nezávisle na ostatních penězotvorných jednotkách“.

Interpretace nastiňuje postup přiřazení goodwillu, kladného konsolidačního rozdílu a celopodnikových aktiv do hodnoty penězotvorné jednotky.

Interpretace dále stanoví podrobný postup, jak se v případě znehodnocení penězotvorné jednotky přiřazuje zjištěná ztráta ze znehodnocení jednotlivým aktivům, která penězotvorné jednotce náleží. Pokud účetní jednotka vyhodnotí, že ztráta ze znehodnocení je dočasného charakteru, zaúčtuje se tato ztráta jako opravná položka k danému aktivu. Pokud je ztráta ze znehodnocení trvalá, promítne se ztráta v účetnictví prostřednictvím odpisu.

Interpretace také popisuje postup odúčtování ztráty ze znehodnocení, pokud zpětně získatelná částka aktiva nebo penězotvorné jednotky převyšuje účetní zůstatkovou hodnotu aktiva či penězotvorné jednotky.

Interpretace obsahuje podrobné zdůvodnění a řadu ilustrativních případů.

Celý text Interpretace I-45 naleznete na webových stránkách Národní účetní rady.

Zdroj: www.nur.cz

Národní účetní rada České účetnictví dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right