Právo 

Nové výzvy v kontextu klimatických změn: Jak na udržitelné financování?

Evropská unie učinila další krok na cestě k cílům stanoveným Organizací spojených národů v Agendě pro udržitelný rozvoj 2030 a Pařížské dohodě. Přijala nové nařízení (EU) 2019/2088 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb, které platí od 29. prosince 2019. Na jaké změny se bude muset finanční trh připravit? Jak daných cílů dosáhnout? A jak bude v praxi vypadat transparentnost vůči investorům?

Víte, že… Nové Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (dále jen „SFDR“) sjednocuje podmínky informování koncových investorů v jednotlivých členských státech? A že začne platit od 10. března 2021?

3 legislativní akty, které napomohou k implementaci cílů

Komise v návaznosti na dokumenty OSN přijala v březnu 2018 Akční plán k financování udržitelného růstu. V tomto dokumentu klade EU za cíl, aby zajistila reorientaci kapitálu do udržitelných investic, zařadila zohledňování rizik udržitelnosti do běžných riskových procesů a zvýšila transparentnost a orientaci na dlouhodobější cíle ve finančním sektoru.

V květnu 2018 Komise navrhla tři legislativní akty k implementaci opatření nezbytných k dosažení výše zmíněných cílů, a to:

  1. Návrh nařízení o zřízení rámce pro usnadnění udržitelného investování („Nařízení o taxonomii“), kterým byly stanoveny podmínky k postupnému vytvoření jednotného klasifikačního systému (taxonomii). Systém bude sloužit k posuzování udržitelnosti jednotlivých ekonomických činností, přičemž jeho základním kamenem budou zásady „významně nepoškozovat a přispívat k environmentálním cílům“. Jde o první a stěžejní bod k nasměrování investičních toků do udržitelných aktivit, jeho přijetím by mimo jiné mělo dojít také k omezení greenwashingu. Finální verze návrhu Nařízení o taxonomii je již k dispozici, čeká však na schválení Evropským Parlamentem.
  2. Nařízení (EU) 2019/2089, kterým se mění nařízení o referenčních hodnotách („Nařízení o benchmarcích“) přijaté v březnu 2019. Zavádí dvě skupiny nových „environmentálních benchmarků“, prostřednictvím kterých budou investoři schopni vyhodnotit, zda jejich investiční aktivita je hodnocena jako „nízkouhlíková“, případně zda pomáhá snižovat uhlíkovou stopu.
  3. Nařízení (EU) 2019/2088 o zveřejňování informací ohledně udržitelných investic a rizik týkajících se udržitelnosti a o změně směrnice (EU) 2016/234 (SFDR), přijaté v březnu 2019, stanoví povinnost zveřejňování informací souvisejících s riziky udržitelnosti institucionálním investorům a správcům aktiv, zejména pak zveřejňování informací o tom, jak povinné subjekty začleňují environmentální, sociální a corporate governance („ESG“) faktory do svých procesů. Níže uvádíme základní aspekty této nové právní regulace.

ECN CrowdCamp 2020: letos online!
Přihlaste se na třídenní event zaměřený na crowfunding a udržitelné financování

Zajímáte se o téma udržitelného financování? Potom neváhejte a přihlaste se na již pátý ECN CrowdCamp, který se letos uskuteční ve dnech 10. až 12. června 2020 v Praze, s ohledem na aktuální situaci kompletně online. V rámci tří dnů se můžete těšit na sérii diskuzí a seminářů, kterých se vedle odborníků z celé řady evropských institucí (Evropské komise, Evropského parlamentu, Evropské investiční banky či Evropského investičního fondu) zúčastní i zástupci z institucí tradičního a alternativního financovaní. Toto online setkání pro vás pořádá Deloitte Legal společně s European Crowdfunding Network.

Více informací najdete na stránkách akce.

Kdo bude muset odkrýt karty? Aneb koho se budou týkat úlevy…

SFDR stanoví nové informační povinnosti pro účastníky finančního trhu a finanční poradce, mezi které se řadí pojišťovny poskytující pojistné produkty s investiční složkou, investiční podniky spravující portfolia, instituce zaměstnaneckých penzijních pojištění, tvůrci penzijních produktů, správci alternativních investičních fondů, poskytovatelé panevropských osobních penzijních produktů, správci kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu, správci kvalifikovaných fondů sociálního podnikaní, správcovské společnosti subjektu kolektivního investování a úvěrové instituce spravující portfolia.

Povinnost informovat dopadne v plné šíři na velké společnosti a mateřské společnosti koncernů zaměstnávajících v součtu alespoň 500 zaměstnanců. Osvobozeny budou malé podniky, zaměstnávající maximálně 3 pracovníky. Zbylé společnosti, tj. podniky s více než 3 zaměstnanci a méně než 500 zaměstnanci, budou mít v rámci konkrétních povinností malé úlevy.

Nepřehlédněte další téma:
Environmentální pandemie neskončí, ani když ta současná odezní

Pokud nás současná situace něčemu učí, pak tomu, že v případě nebezpečí dokážeme jako společnost zásadním způsobem změnit způsob svého života. I když ale pandemii překonáme, stejně budeme muset vyřešit environmentální dopady lidstva, které nezmizely. Každá krize je zároveň příležitostí. Jak se vydat cestou udržitelného průmyslu a společnosti?

Projděte si náš nový EnviLaw zpravodaj. Nenechte si ujít naši zelenou budoucnost.

Cíle SFDR – transparentnost vůči investorům jako klíčový prvek

SFDR sjednocuje podmínky informování koncových investorů v jednotlivých členských státech. Evropská unie chce zejména poskytnout společnostem rámec, v němž budou schopny nabízet širokou škálu finančních produktů a zároveň dodržovat pravidla udržitelného financování. Klíčovým prvkem nařízení je transparentnost. Informační povinnost finančních subjektů se bude postupně rozšiřovat tak, aby koncoví investoři byli schopni činit skutečně informovaná rozhodnutí. ESG faktory a posuzování dopadů na udržitelnost se stanou součástí každodenních procesů.

Nové povinnosti

  • Zveřejňování firemních politik na webových stránkách: Od 10. března 2021 budou muset povinné subjekty zveřejňovat na svých stránkách informace o politikách, jimiž začleňují rizika spojená s problematikou udržitelnosti do interních procesů a investičního nebo pojišťovacího poradenství.
  • Informování klientů před uzavřením smlouvy: Klient má být dle nového nařízení dostatečně informován o tom, jak povinný subjekt zohledňuje možné dopady na udržitelnost již před podpisem smlouvy. Tyto informace bude třeba také pravidelně aktualizovat na webových stránkách. Podle Nařízení o taxonomii je nutné klienty informovat také o případném environmentálním cíli a o tom, v jakém smyslu jsou podkladové investice environmentálně udržitelné.
  • Zohlednění pravidel udržitelnosti v zásadách odměňování: Povinný subjekt musí začlenit informace o souladu s pravidly SFDR i do zásad odměňování. I tato informace má být zveřejněna na webu.
  • Informování o udržitelnosti konkrétních finančních produktů: Ve druhé vlně povinností budou muset společnosti vypracovat posouzení rizik a hodnocení udržitelnosti konkrétních produktů.
  • Zveřejňování informací ve výročních zprávách: Posledním krokem bude potom povinnost zveřejňovat pravidelně – ve výročních zprávách nebo podle speciálních pravidel – popisy vlastností finančních produktů a jejich dopady na udržitelnost.

Účinnost SFDR: nové povinnosti od 10. března 2021

Nařízení bude účinné od 10. března 2021, od tohoto data tedy subjekty budou muset zveřejňovat  informace o začlenění rizik do interních politik, plnit povinnost informovat klienta před podpisem smlouvy, a zahájit přípravy informací o udržitelnosti jednotlivých produktů, jež mají být dostupné nejpozději do 30. prosince 2022.

Povinnost zveřejňování informací ve výročních zprávách bude třeba dodržovat až od 1. ledna 2022 Vodítkem ke správné implementaci budou technické normy, které mají evropské orgány dohledu (EBA, EIOPA a ESMA) vydat do 30. prosince 2020. Již dnes je ale jasné, že většina společností bude muset přenastavit procesy posuzování rizik a přijmout nové firemní politiky. Ačkoli se data, od kterých bude nutné plnit povinnosti, mohou zdát poměrně vzdálená, příprava politik, nastavení procesů i vytváření produktových informací bude časově velmi náročná a je s ní třeba začít co nejdříve.

Zajímají vás k tomuto tématu další informace? Nevíte si rady? Dejte nám vědět, rádi vám s přípravou na nová pravidla pomůžeme.

Udržitelné financování dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right