Účetnictví 

Novela vyhlášky č. 502/2002 Sb., pro pojišťovny, platná od 1. 1. 2018

Dne 15. prosince 2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod číslem 443/2017 Sb. novela prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví pro pojišťovny.

Hlavními důvody novely vyhlášky č. 502/2002 Sb., pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami (dále jen „novela vyhlášky“), byly:

  • platnost nového Mezinárodního standardu účetního výkaznictví přijatého k použití v EU – IFRS 9 Finanční nástroje, který od 1. 1. 2018 nahrazuje standard IAS 39 Finanční nástroje – účtování a oceňování;
  • úprava terminologie související s novelou zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů;
  • legislativně-technické změny reagující na změny v jiných právních předpisech.

Z pohledu pojišťoven se nám jeví jako nejdůležitější vložení nového odstavce 6 v § 3, který stanoví, že pro účely vykazování, oceňování a zveřejňování informací v příloze v účetní závěrce o cenných papírech, podílech a derivátech a o operacích s nimi použije účetní jednotka ustanovení vyhlášky č. 501/2002 Sb., pro banky a jiné finanční instituce, ve znění účinném k 31. prosinci 2017. Novela vyhlášky pro banky totiž od 1. 1. 2018 vypouští stávající úpravu a pro zachycování finančních nástrojů, jejich oceňování a uvádění informací o nich se odkazuje na standard IFRS 9 Finanční nástroje. Zachování stávajícího přístupu k cenným papírům, podílům a derivátům znamená pro pojišťovny významné zjednodušení, neboť nebudou muset v oblasti finančních nástrojů přecházet na IFRS 9.
Novela vyhlášky nabyla účinnosti 1. 1. 2018 a použije se pro účetní období započaté 1. 1. 2018 nebo později.

Plné znění novely vyhlášky č. 502/2002 Sb. naleznete zde.

V souvislosti s novelou vyhlášky byly dne 22. prosince 2017 ve Finančním zpravodaji publikovány změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., platné od 1. 1. 2018. Plné znění změn v Českých účetních standardech pro pojišťovny naleznete zde.

Účetní závěrka České účetnictví dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right