Daně 

Novela zákona o daních z příjmů přinese změny v oblasti zdanění právnických osob

Chystaná novela zákona o daních z příjmů a zákona o DPH a dalších souvisejících zákonů přináší celou řadu změn, které by měly začít platit od 1. ledna 2023. Připravili jsme pro vás přehled novinek, které nás čekají v oblasti daní z příjmů právnických osob.

Prodloužení mimořádných odpisů

Návrh novely prodlužuje režim mimořádných daňových odpisů pro hmotný majetek zařazený v první a druhé odpisové skupině. Stávající pravidla mimořádných odpisů byla využitelná u majetku pořízeného v období let 2020 a 2021, nyní je navrhováno jejich rozšíření také na majetek pořízený v letech 2022 a 2023. Hmotný majetek v první odpisové skupině lze mimořádně odepsat za 12 měsíců (formou rovnoměrného měsíčního daňového odpisu) a majetek v druhé odpisové skupině za 24 měsíců (do výše 60 % vstupní ceny v prvních dvanácti měsících a zbývajících 40 % vstupní ceny v následujících dvanácti měsících). Využití mimořádných odpisů není povinností, ale možností poplatníků.

Nemovitá kulturní památka

Novela zavádí speciální úpravu v oblasti daňového odpisování nemovitých věcí, které v důsledku dřívější chybné interpretace v oblasti památkové ochrany byly v minulosti nesprávně považovány za nemovitou kulturní památku. Jedná se o nemovité věci, které byly kulturní památkou podle legislativy platné do roku 1987, avšak nestaly se kulturní památkou podle stávajícího zákona o státní památkové péči (tj. nebyly k 31. prosinci 1987 uvedeny na státním seznamu kulturních památek a nebyly za kulturní památku prohlášeny ani později).

Návrh novely zavádí fikci, že i takovéto nemovité věci jsou pro účely zákona o daních z příjmů považovány za nemovitou kulturní památku. Poplatník, který takovouto nemovitou věc vlastní, vycházel v souladu s dřívějším výkladem z toho, že se jedná o nemovitou kulturní památku a v minulosti u takové nemovité věci a jejího technického zhodnocení nesprávně uplatňoval daňové odpisy v režimu nemovité kulturní památky, má dvě možnosti:

  • V souladu s uvedenou fikcí může nadále danou nemovitou věc pro účely zákona o daních z příjmů za nemovitou kulturní památku považovat a pokračovat v daňovém odpisování nemovité věci a jejího technického zhodnocení v režimu kulturní památky.
  • Nebo se může rozhodnout, že se o nemovitou kulturní památku nejedná. Toto rozhodnutí nebude mít dopad na daňovou povinnost za uplynulá období, avšak poplatník při zvolení tohoto postupu ve zdaňovacím období započatém v roce 2022 nemovitou věc a její technické zhodnocení „překlasifikuje“ na standardní režim, o rozdíl mezi úhrnem daňových odpisů uplatněných historicky v režimu nemovité kulturní památky a úhrnem daňových odpisů stanovených pro běžnou nemovitou věc jednorázově upraví základ daně zdaňovacího období roku 2022 a počínaje zdaňovacím obdobím roku 2022 bude danou nemovitou věc daňově odpisovat způsobem odpovídajícím tomu, že se o nemovitou kulturní památku nejedná.

Dopady překlasifikování majetku mohou být velmi významné, zejména pokud na majetku bylo v minulosti provedeno technické zhodnocení. Pokud vaše společnost takovou nemovitou věc vlastní, rádi vám pomůžeme s posouzením toho, jaký přístup bude ve vašem individuálním případě výhodnější.

Odpočet na podporu odborného vzdělávání

V důsledku zákazu prezenční výuky v průběhu pandemie covidu-19 došlo v letech 2020 a 2021 také k omezení praktické výuky na pracovišti budoucích zaměstnavatelů. Tato skutečnost měla vliv na schopnost poplatníků, kteří uplatňují odpočet na podporu odborného vzdělávání, splnit podmínky pro jeho uplatnění, tedy skutečně používat majetek zahrnutý do odpočtu na odborné vzdělávání ve třech bezprostředně po sobě následujících zdaňovacích obdobích.

Pokud nebyla podmínka použití majetku na odborné vzdělání ve zdaňovacích obdobích započatých mezi 1. dubnem 2019 a 30. dubnem 2021 (typicky zdaňovací období roku 2020 a/nebo 2021) splněna, bude se podle návrhu novely za splněnou považovat (tj. nenastanou negativní následky spojené s nesplněním této podmínky) a doba, po kterou musí být podmínka použití majetku splněna, se odpovídajícím způsobem prodlouží o počet zdaňovacích období, v nichž podmínka splněna nebyla, avšak byla za splněnou považována.

Tato úprava je navrhována nad rámec dřívějšího rozhodnutí ministryně financí o prominutí daně a je pro poplatníky výhodnější (mimo jiné eliminuje vznik příslušenství daně v případě následného nedodržení podmínky použití majetku na odborné vzdělání po stanovenou dobu).

Bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu k nemovité věci od obce

Návrh novely zákona o daních z příjmů zahrnuje také osvobození bezúplatného příjmu z nabytí spoluvlastnického podílu na nemovité věci od obce nebo poplatníka, jehož členem nebo zřizovatelem je obec. Toto osvobození se má vztahovat na nemovité věci, na jejichž výstavbu byly v letech 1995 až 2007 poskytnuty dotace ze státního rozpočtu nebo Státního fondu rozvoje bydlení a jejichž převod byl po stanovenou dobu zakázán podmínkami poskytnutí této dotace. Osvobozen bude pouze první bezúplatný převod z obce (nebo poplatníka, jehož členem či zřizovatelem je obec) na právnickou osobu (typicky bytové družstvo).

Přečtěte si také, jak se novela zákona dotkne zdanění fyzických osob a co se chystá v oblasti DPH.

Daně v nemovitostech Daň z příjmů Přímé daně dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right