Daně 

Novinky v programu TREND

Přinášíme novinky ohledně zveřejnění návrhu nového programu TREND (dále jen „Program“), který se zaměřuje na podporu zavádění výsledků průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje do praxe a také na podporu pronikání na nové trhy. Program bude zaštiťován Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, poskytovatelem podpory však bude Technologická agentura ČR.

Podporovány budou projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, které mají vazbu na technologické znalostní domény:

 • Výrobní technologie (pokročilé výrobní technologie, pokročilé materiály, nanotechnologie a průmyslové biotechnologie)
 • Digitální technologie (mikroelektronika a nanoelektronika, fotonika a umělá inteligence)
 • Kybernetické technologie (zabezpečení a konektivita)

Současně mohou být podporovány pouze projekty, které odůvodněně předpokládají dosažení alespoň jednoho hlavního výsledku výzkumu a vývoje, a to užitného nebo průmyslového vzoru, prototypu, funkčního vzorku, softwaru, poloprovozu nebo ověřené technologie. V kombinaci s (alespoň) jedním z předchozích uvedených výsledků bude akceptován i patent a metodika.

Program bude rozdělen do dvou samostatných podprogramů:

1. Technologičtí lídři

 • Cílem podprogramu je podpora tvorby výsledků výzkumu a vývoje a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost jak u podniků, které již mají zkušenosti s realizací výzkumu a vývoje vlastními kapacitami, tak u podniků, které mají zkušenost s nákupem výzkumných a vývojových služeb od výzkumných organizací, ale zatím nerozvinuly vlastní výzkumnou a vývojovou činnost. Podpořené projekty by měly přispět k výraznějšímu zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti.
 • Žadatelem může být podnik, který řeší projekt samostatně anebo řeší projekt ve spolupráci s dalšími podniky a/nebo ve spolupráci s výzkumnou organizací.
 • Maximální výše podpory činí 70 mil. Kč na projekt (v souhrnu za všechny účastníky). Maximální míra podpory je stanovena na 70 % způsobilých nákladů (v souhrnu za všechny účastníky).

 2. Nováčci

 • Cílem podprogramu je nastartování vlastních výzkumných a vývojových aktivit u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní výzkumné a vývojové aktivity ani nákup výzkumných a vývojových služeb od výzkumných organizací.
 • Žadatelem může být podnik, který řeší projekt ve spolupráci s výzkumnou organizací (musí se jednat o kolaborativní, nikoliv smluvní výzkum). Současně musí žadatel prokázat, že v posledních pěti letech nebyl příjemcem podpory ze státního nebo jiných veřejných rozpočtů na své či nakupované činnosti výzkumu a vývoje v objemu, který by celkem přesáhl 1 mil. Kč.
 • Maximální výše podpory činí 20 mil. Kč na projekt (v souhrnu za všechny účastníky). Maximální míra podpory na projekt je stanovena na 80 % způsobilých nákladů (v souhrnu za všechny účastníky).

 

Mezi způsobilé náklady patří zejména osobní náklady, náklady na nástroje, přístroje a vybavení a náklady na služby.

Předpokládaný příjem žádostí první veřejné soutěže je stanoven na květen 2019. Zahájení projektů a poskytování podpory bude probíhat až od 1. ledna 2020.

Program Trend Technologická agentura ČR Ministerstvo průmyslu a obchodu Podpora výzkumu a vývoje

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right