Daně 

NSS: Mezinárodní dožádání může materiálně zahájit daňovou kontrolu

Jedním z důležitých rozsudků roku 2023 byl rozsudek ve věci sp. zn. 6 Afs 59/2023, kterým Nejvyšší správní soud („NSS“) vyhověl kasační stížnosti daňového subjektu týkající se nezákonného zásahu správce daně. Nezákonný zásah měl spočívat ve vedení daňové kontroly po uplynutí lhůty pro stanovení daně, protože k faktickému zahájení daňové kontroly došlo dříve než k zahájení formálnímu.

Judikatura NSS

NSS ve svých předchozích rozsudcích dovodil, že pokud hodlá správce daně komplexně prověřovat skutečnosti rozhodné pro správné zjištění a stanovení daně, může tak učinit pouze v rámci daňové kontroly nebo postupu k odstranění pochybností. Je tomu tak proto, že jen tyto dva kontrolní postupy umožňují správci daně provádět dokazování. Dokazování naopak nelze provádět v rámci vyhledávací činnosti, která spočívá ve sběru podkladových informací a „mapování terénu“. Proto nelze v rámci vyhledávací činnosti zjišťovat a ověřovat správnost tvrzení a stanovení daňové povinnosti daňového subjektu. Pokud vyhledávací činnost správce daně vybočí z těchto zákonných limitů, pak představuje z faktického hlediska zahájení daňové kontroly.

Skutkové okolnosti případu

Správce daně si v rámci vyhledávací činnosti vyžádal od daňového subjektu smlouvy, daňové doklady a neformální e-mailovou komunikaci za účelem ověření údajů uvedených v kontrolních hlášeních. Kromě toho správce daně učinil řadu mezinárodních dožádání, kterými prověřoval existenci konkrétních řetězců společností obchodujících s daňovým subjektem včetně konkrétního pohybu zboží. S odstupem času pak správce daně zahájil u daňového subjektu daňovou kontrolu, která se týkala prověřovaných skutečností. Proti vedení daňové kontroly se daňový subjekt bránil žalobou proti nezákonnému zásahu z důvodu uplynutí lhůty pro stanovení daně v souvislosti s tím, že k faktickému zahájení daňové kontroly došlo dříve.

Krajský soud žalobu daňového subjektu zamítnul, avšak NSS se daňového subjektu zastal. Přestože NSS souhlasil s krajský soudem, že se vyžádání podkladů k odstranění rozporů v kontrolních hlášeních fakticky daňovou kontrolu nezahájilo. V posouzení mezinárodního dožádání se však NSS odchýlil od názoru krajského soudu.

Posouzení mezinárodního dožádání NSS

Podle NSS má být mezinárodní dožádání využíváno za účelem podrobnějšího prověřování. Proto pokud z mezinárodního dožádání vyplyne, že bylo učiněno za účelem prověřování a hodnocení konkrétních uskutečněných zdanitelných plnění, nelze ho činit mimo kontrolní postup bez vědomí daňového subjektu. V posuzované věci se správce daně v rámci mezinárodních dožádání dotazoval zahraničních správců daně na konkrétní společnosti obchodující s daňovým subjektem v přesně určených zdaňovacích obdobích a konkrétní zdanitelná plnění. Dotazy směřovaly na okolnosti dodání zboží, skladovací prostory a zaměstnance zahraničních odběratelů. Na základě toho NSS dospěl k závěru, že již nelze hovořit o „mapování terénu“, ale o prověřování konkrétních zdanitelných plnění. Takové prověřování je ovšem možné činit pouze v rámci zahájené daňové kontroly. Mezinárodní dožádání tak představovala podle NSS faktické zahájení daňové kontroly.

NSS uzavřel, že krajský soud vyhodnotil otázku zahájení daňové kontroly nesprávně, a rozsudek krajského soudu zrušil. Od okamžiku zahájení daňové kontroly se pak odvíjí i hodnocení běhu lhůty pro stanovení daně. V dalším řízení se proto krajský soud bude znovu zabývat posouzením běhu prekluzivní lhůty, přičemž nelze vyloučit, že po dobu mezinárodních dožádání lhůta pro stanovení daně neběžela.

Daňová kontrola dReport zpravodaj Správce daně

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right