Daně 

OECD: manuály pro závazná posouzení převodních cen a řešení sporů dohodou

Předcházení daňovým sporům je základním principem daňové jistoty. Rostoucí počet uzavíraných předběžných cenových dohod (Advance Pricing Agreement, APA), v České republice implementovaných ve formě závazných posouzení, úspěšně přispívá ke zvyšování daňové jistoty a předvídatelnosti daňového zacházení s transakcemi mezi spojenými osobami.

V souladu s pokračujícími trendy se daňové správy nejenom v České republice stále intenzivně zaměřují na kontroly převodních cen. Existence doměrku na jedné straně transakce bez související úpravy na straně druhé pak často vede ke dvojímu zdanění. V takových případech mají daňoví poplatníci možnost iniciovat řízení mezi zainteresovanými daňovými správami za účelem zamezení dvojímu zdanění. Daňové správy pak musí najít shodu ve vzájemném posouzení předmětné transakce z pohledu převodních cen.

Asi nikoho nepřekvapí, že řízení, jehož se účastní daňové správy z různých zemí – ať už za účelem nalezení společné shody při předběžném posouzení převodních cen, nebo o to více při případném vzniklém sporu – nemusí být v praxi vždy jednoduché.

Za účelem zefektivnění souvisejících řízení proto OECD v rámci svých iniciativ zvyšujících daňovou jistotu nedávno vydala dva manuály týkající se postupů při bilaterálních závazných posouzeních (BAPA) a řešení vícestranných sporů dohodou (Mutual Agreement Procedure, MAP).

Doporučení ke dvoustranným závazným posouzením

První z příruček – Bilateral Advance Pricing Arrangement Manual (BAPAM) – si klade za cíl prostřednictvím popsaných 29 „best practices“ co nejvíce sjednotit a zefektivnit postupy při posuzování transakcí daňovými správami z různých zemí. BAPAM je určený jak poplatníkům, tak daňovým správám.

Cílem manuálu je prostřednictvím doporučení a praktických návodů zvýšit transparentnost procesu posuzování, zajistit symetrii informací mezi daňovými správami, odstranit zbytečné časové průtahy v řízení či zajistit realistická očekávání pro všechny zainteresované strany. Popsané osvědčené postupy neukládají soubor nových závazných pravidel ani nestanovují jednotný formální postup při posuzování transakcí.

Osvědčené postupy zmiňované OECD zahrnují například následující doporučení:

 • dohoda o BAPA má být s daňovými správami podepsaná ideálně do dvou let;
 • dohoda má platit minimálně pět let;
 • poplatníci mají prodiskutovat obsah žádosti o závazné posouzení ještě před jejím formálním podáním;
 • daňové správy mají vzájemně koordinovat sběr informací, doporučované jsou společné návštěvy provozních prostor poplatníka;
 • příslušné daňové správy by zároveň neměly poplatníkům zpřístupňovat své poziční dokumenty (tzv. position papers), poplatníci by se neměli účastnit zásadních diskusí mezi daňovými správami.

Z českého pohledu je třeba poznamenat, že mnohé z doporučení uvedených v manuálu jsou v českých daňových předpisech již formálně implementovány, zatímco jiné jsou českou daňovou správou v praxi široce uplatňovány i bez formálního zakotvení.

Dle vyjádření zástupců daňové správy se aktuálně další formální úprava pravidel spíše neočekává a daňová správa hodlá v zavedené praxi pokračovat i bez úpravy stávajících pravidel.

Dle našich zkušeností je prostředí pro závazná posouzení v České republice v porovnání s jinými zeměmi OECD či okolními zeměmi předvídatelné, kultivované a žádostem o závazná posouzení obecně nakloněné. Ačkoliv právní zakotvení některých dílčích postupů, jako například formalizace jednání před samotným podáním žádosti či možnost získání posouzení také do minulosti (tzv. roll-back), by daňovou jistotu zcela jistě ještě posílilo.

Předcházení sporům: závazná posouzení v České republice jako užitečný nástroj

 • Předběžné cenové dohody (v České republice implementované ve formě závazného posouzení) poplatníkům umožňují proaktivně se podílet na snižování daňového rizika tím, že si do budoucna odsouhlasí používanou metodiku tvorby převodních cen s jedním nebo více daňovými správami.
 • Vyjednaná závazná posouzení pomáhají společnostem řídit riziko převodních cen, eliminovat možné dvojí zdanění, a předcházet tak daňovým sporům.
 • Jednání s daňovými správami v rámci závazných posouzení je dle našich zkušeností velmi konstruktivní, cílem řízení je nalezení vzájemně akceptovatelného řešení.
 • Úspěšnost závazných posouzení se v České republice dlouhodobě pohybuje nad úrovní 90 %. Což je významný rozdíl oproti daňovým kontrolám, které ve většině případů statisticky končí doměrkem.
 • Závazná posouzení jsou doporučovaná zejména tam, kde míra nejistoty a časová náročnost obhajoby převodních cen v případě daňové kontroly představují pro společnost nepřijatelné podnikatelské riziko.

Doporučení k řešení vícestranných sporů dohodou a k závazným posouzením

Druhý z vydaných manuálů připravila pracovní skupina OECD zaměřená na širší využití multilaterálních MAP a multilaterálních APA procesů. Vydaný Manual on the Handling of Multilateral Mutual Agreement Procedures and Advance Pricing Arrangements (MoMA) má sloužit jako průvodce mnohostrannými procesy APA a MAP zejména z právního a procesního hlediska.

Manuál je prvním celistvým dokumentem vydaným OECD, který obsahuje ucelené a komplexní informace o tom, jak by měly být multilaterální případy MAP a APA právně a procedurálně řešeny. MoMA opět necílí na formální úpravu či implementaci závazných pravidel, spíše se snaží popsat společné črty praktických přístupů k MAP a APA jak z pohledu poplatníků, tak daňových správ.

MoMA pokrývá následující čtyři okruhy témat: i) popisuje právní základ pro řešení mnohostranných případů MAP a APA; ii) uvádí procedurální aspekty, které je třeba zvážit v mnohostranných případech; iii) uvádí příklady mnohostranných případů; (iv) nastiňuje ideální časový plán pro typický mnohostranný případ.

V souladu s intenzivním zaměřením na kontroly převodních cen v posledních letech roste i počet přeshraničních sporů řešených dohodou mezi daňovými správami. V České republice byla velká část případů, které česká daňová správa řešila, iniciována zahraniční protistranou. V takových případech běží spor primárně mezi daňovými správami a česká společnost do řízení v zásadě ani nevstupuje.

V českém prostředí tak může být zveřejněný druhý manuál užitečný zejména pro další upřesnění spíše procedurálních aspektů vícestranných závazných posouzení nebo v případech, kdy u české společnosti dojde ke dvojímu zdanění a společnost zvažuje iniciování sporu.

Zveřejněné manuály ve velké míře odpovídají české praxi a dávají poplatníkům praktická vodítka tam, kde končí české předpisy.

Institut závazného posouzení a jemu nakloněné prostředí dává českým poplatníkům k dispozici velmi užitečný nástroj ke zvyšování daňové jistoty. Pokud již k doměrku z titulu převodních cen došlo nebo pokud se společnost objevila v hledáčku daňové správy, vždy je dobré již v průběhu řízení myslet na to, jak se případně vzniklému dvojímu zdanění bránit. OECD k tomu dává praktické návody, avšak netřeba opomíjet, že pro efektivní použití prostředků zamezujících dvojímu zdanění může být určující již způsob vedení samotné daňové kontroly.

Převodní ceny OECD Přímé daně dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right