Daně 

Oznamovací povinnost pro digitální platformy dle DAC VII

Směrnice o správní spolupráci v oblasti daní prošla již několika úpravami, její poslední úprava DAC VI se dotýkala přidání oznamovací povinnosti v případě přeshraničních struktur. V současné době se plánuje další úprava, DAC VII, která navrhuje zavést nové oznamovací povinnosti pro digitální platformy. Plánovaná účinnost nových oznamovacích povinností je od ledna 2023.

S ohledem na rychle postupující digitalizaci hospodářství přichází Evropská komise s návrhem přidání dalších pravidel do směrnice o správní spolupráci v oblasti daní. Tato v řadě již sedmá úprava se má tentokrát týkat nových oznamovacích povinností pro digitální platformy. Cílem úpravy je identifikovat subjekty generující zisky prostřednictvím digitálních platforem a zajistit automatickou výměnu informací mezi členskými státy o takto generovaných příjmech, bez ohledu na to, zda se platforma nachází v EU, či nikoli. Takto získané informace mají sloužit k zamezení daňových úniků a mají být využity pro správné vyměření nepřímých daní (DPH), ale i daní přímých (daně z příjmu a jiných). DAC VII přináší změny i v dalších oblastech a upravuje některá již dříve vydaná pravidla.

Jaké konkrétní oznamovací povinnosti DAC VII přináší?

Dle navrhované úpravy DAC VII budou digitální platformy povinny shromažďovat a ověřovat informace o prodejcích, kteří prostřednictvím platformy vykonávají svou činnost. Dále budou povinny tyto informace oznamovat v souladu s novými pravidly finanční správě.

Oznamovací povinnost se bude týkat velkého množství digitálních platforem bez ohledu na to, zda jsou usazené v Evropské unii, či nikoliv. Rozhodující bude, zda umožňují prodej zboží nebo služeb, které jsou předmětem oznamování. Platformy budou shromažďovat a oznamovat informace o prodejcích, kteří jejich prostřednictvím vykonávají například prodej zboží, poskytování osobních služeb, ale například i pronájem nemovitého majetku.

Mezi oznamované informace by měly patřit například údaje o názvu, adrese, daňovém identifikačním čísle, informace o stálé provozovně prodejce, ale také údaje o celkových částkách vyplacených nebo připsaných prodejci prostřednictvím platformy. První hlášení by mělo být podáváno na začátku roku 2024 za období roku 2023.

Blíží se účinnost DPH e-commerce novely

Pro digitální platformy to není jediná změna, která je čeká. V současné době je velmi aktuální novela v oblasti DPH, tzv. e-commerce novela, která má vejít v platnost již od července tohoto roku. Součástí této novely je mimo jiné také povinnost vést zvláštní evidenci o prodejích uskutečněných prostřednictvím platformy. Evidenci jsou však platformy povinny předložit pouze na vyžádání správce daně.

Pokud se o plánované oznamovací povinnosti a jejích praktických dopadech chcete dozvědět více, neváhejte nás kontaktovat. Vývoj v této oblasti budeme sledovat a o aktuálním stavu vás budeme informovat.

DAC VII Digitalizace E-commerce dReport zpravodaj
Daně 

Informace Generálního finančního ředitelství k převodním cenám v oblasti finančních transakcí

Generální finanční ředitelství („GFŘ”) vydalo dne 9. srpna 2021 informaci k pokynům k převodním cenám v oblasti finančních transakcí („Informace“), v rámci které GFŘ odkazuje na tzv. Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions („Pokyny“) zveřejněné Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (angl. „OECD“) v únoru 2020. Společně s Informací zveřejnilo GFŘ také neoficiální překlad Pokynů do českého jazyka. 

20. 10. 2021
Daně 

Znovuzavedení osvobození úrokových příjmů nerezidentů z tzv. eurobondů

Dne 30. září 2021 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena novela zákona o bankách, do které byla v rámci pozměňovacích návrhů načtena také změna zákona o daních z příjmů. Ta spočívá ve znovuzavedení osvobození úrokových příjmů nerezidentů z tzv. eurobondů, tedy dluhopisů vydávaných v zahraničí poplatníky se sídlem v České republice, a to s účinností od 1. ledna 2022. 

20. 10. 2021
Daně 

OECD: plán implementace dvoupilířového systému

OECD dostála svému slibu a dne 8. října 2021 vydala prohlášení s návrhem harmonogramu implementace dvoupilířového systému pro řešení daňových výzev vyplývajících z digitalizace a globalizace ekonomiky. Společně s prohlášením byla rovněž zveřejněna informační brožura, jejíž součástí jsou také odpovědi na často kladené otázky. Globální dohodu následně schválili i zástupci G20 na svém summitu. 

20. 10. 2021