Daně 

Ozvěny daňových kontrol ke korunovým dluhopisům

Diskuze k otázce korunových dluhopisů nekončí. Jak bylo v médiích opakovaně řešeno, finanční správa stále pokračuje v daňových kontrolách společností, které do konce roku 2012 vydaly tzv. korunové dluhopisy. Příjmy z těchto dluhopisů emitovaných do konce roku 2012 díky stanovenému způsobu zaokrouhlování na celé koruny dolů nepodléhají efektivnímu zdanění. Ačkoliv se v dané době jednalo o standardní způsob financování, finanční úřady nyní v mnohých případech zpochybňují ekonomické důvody emise korunových dluhopisů a považují vydání těchto cenných papírů za zneužití práva se všemi daňovými důsledky.

První rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ke korunovým dluhopisům
Daňovou kontrolou korunových dluhopisů se v srpnu tohoto roku poprvé zabýval i Nejvyšší správní soud. V řešeném případě stěžovatel nenapadal přímo výši doměřené daňové povinnosti, ale domáhal se nezákonnosti daňové kontroly jako takové. Nezákonnost daňové kontroly stěžovatel dovozoval z toho, že nebyla zahájena na základě „svobodného rozhodnutí“ generálního ředitele Generálního finančního ředitelství, nýbrž na základě politického nátlaku. Podle stěžovatele to totiž nebyly orgány finanční správy, nýbrž Poslanecká sněmovna (zejména její rozpočtový výbor), kdo rozhodl o prověření emisí korunových dluhopisů emitovaných v roce 2012.

Nejvyšší správní soud se s tímto závěrem o nezákonnosti daňových kontrol neztotožnil. Soud připustil, že otázka korunových dluhopisů a souvisejících kontrol byla intenzivně veřejně diskutována a vyjadřovali se k ní i jednotliví političtí představitelé. Podle soudu ale nebylo prokázáno, že by orgány finanční správy jednaly přímo z pokynu Poslanecké sněmovny či z důvodu politického nátlaku. Naopak, soud poznamenal, že je běžné, že finanční správa daňovou kontrolu zahajuje nejen na základě vlastní činnosti, ale i na základě podnětů veřejnosti a skutečností získaných od dalších orgánů státní moci (např. od Policie ČR). Koncepční rozhodnutí o tom, na jaké otázky zaměří finanční správa svou kontrolní činnost, jsou přitom plně v kompetenci generálního ředitele Generálního finančního ředitelství.

Toto rozhodnutí Nejvyššího správního soudu tedy zatím neřeší věcnou správnost závěrů finančních úřadů k otázce korunových dluhopisů. Na odpověď, zda a případně v jakých případech lze emisi korunových dluhopisů považovat za zneužití práva, si tedy ještě budeme muset počkat.

Dluhopisy mohou být do budoucna zdaněny
V souvislosti s daňovými kontrolami korunových dluhopisů se také Ministerstvo financí vrací k návrhu na změnu zákona o daních z příjmů, podle které mají být příjmy plynoucí z korunových dluhopisů zdaněny bez ohledu na to, kdy byly dluhopisy emitovány. Podle aktuálních informací by se uvedená legislativní změna měla stát součástí vládního balíčku, který nabude účinnosti nejdříve v roce 2020.

Počátkem loňského roku 2017 vláda sice návrh na uvedenou změnu zákona o daních z příjmů podpořila, už tehdy však bylo jasné, že tehdejší Poslanecká sněmovna tuto změnu nestihne do voleb schválit. Podle vládního návrhu se zdanění mělo týkat korunových dluhopisů, které si fyzické osoby pořizovaly od vlastních firem, nebo byly s emitenty korunových dluhopisů jinak spojeny.

Návrh aktuální legislativní změny není zatím k dispozici. Podle předběžných informací Ministerstva financí by však zdanění mělo kromě korunových dluhopisů dopadnout i na ostatní typy dluhopisů.

Lze předpokládat, že v souvislosti s plánovanými legislativními změnami vyvstane otázka, v jakém rozsahu bude možné zpětně aplikovat navrhované zdanění na již emitované dluhopisy. Zpětná aplikace daňových předpisů totiž může narážet na základní právní principy i příslušné smlouvy o ochraně investic. Je tedy zřejmé, že diskuze ke korunovým dluhopisům bude dále pokračovat.

O dalším vývoji v praxi finanční správy i pohledu správních soudů vás budeme informovat. Pokud máte k daňovým kontrolám dluhopisů jakékoliv otázky, rádi je zodpovíme také osobně.

Článek je součástí zpravodaje dReport – září 2018, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Dluhopisy Přímé daně dReport zpravodaj Finanční správa

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right