Daně 

Plánované změny v oblasti zákona o spotřebních daních

Oblast spotřebních daní čekají v budoucnu významné změny. Od 1. ledna 2022 by měla nabýt účinnosti novela zákona o spotřebních daních. Od 13. února 2023 pak začne platit nová směrnice v oblasti spotřebních daní na úrovni EU, která přepracovává dosud platnou směrnici. Níže se dozvíte, čeho se budou změny týkat.

1) Navrhovaná novelizace zákona o spotřebních daních od 1. ledna 2022

V současné době je v připomínkovém řízení návrh novely zákona o spotřebních daních, která by měla platit od 1. ledna 2022. Novela zapracovává příslušné předpisy EU v oblasti zdanění alkoholu a alkoholických nápojů. Mimo jiné novela zapracovává také úpravu v případě vybraných výrobků určených pro účely obranného úsilí.

Výběr nejvýznamnějších změn

a) Změna kódu nomenklatury u daně z lihu, piva, vína a meziproduktů

Velmi významná změna by se měla týkat změny kódů nomenklatury u daně z lihu, piva, vína a meziproduktů. V současnosti se zákon o spotřebních daních v těchto případech řídí nařízením Rady o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku ve znění platném k 1. lednu 2002. Dle navrhované změny dojde k aktualizaci kódů nomenklatury, a to ke znění platnému k 1. lednu 2019. Kódy nomenklatury pro účely daně z minerálních olejů zůstávají nedotčeny.

b) Osvědčení pro účely aplikace snížené sazby daně

Dle návrhu novely je dále plánováno zavedení vydávání osvědčení za účelem prokázání nároku na aplikace snížené sazby daně. Toto osvědčení bude mít v rámci EU jednotný formát.

Dle navrhovaného znění novely bude moci plátce daně požádat správce daně o vydání osvědčení o tom, že splňuje veškeré podmínky pro sníženou sazbu daně. Získané osvědčení plátce daně následně doloží v jiném členském státě, do kterého vybraný výrobek dováží, aby v tomto členském státě bylo možné uplatnit sníženou sazbu daně.

Změna se týká plátců daně, kteří splňují charakteristiky malého nezávislého pivovaru a malého výrobce vína. Novým ustanovením se však zavádí postup a podmínky pro získání osvědčení plátce daně, kteří dopravují své výrobky do jiného členského státu aplikujícího sníženou sazbu spotřební daně i v jiných oblastech než pouze v případě piva a vína. Jedná se o malé nezávislé výrobce lihu, malé nezávislé výrobce ostatních kvašených nápojů a malé nezávislé výrobce meziproduktů. Tyto nové instituty neznamenají zavedení snížených sazeb daně v České republice, nicméně získané osvědčení plátci daně zajistí, že nebude v jiném členském státu znevýhodněn oproti domácím daňovým subjektům.

Návrh zákona dále stanovuje, že toto osvědčení musí být přílohou elektronického průvodního dokladu, který se vztahuje k dopravovaným vybraným výrobkům z České republiky na daňové území jiného členského státu.

I v případě dopravy vybraných výrobků z jiného členského státu na daňové území České republiky bude pro účely uplatnění snížené sazby daně potřebné osvědčení (pokud subjekt z jiného členského státu splní podmínky malého nezávislého pivovaru či malého výrobce vína). Česká republika za tímto účelem bude akceptovat obdobné osvědčení vydané v jiném členském státě.

c) Stanovení předmětu daně u piva

Navrhované znění zákona dále u definice předmětu daně z piva doplňuje, že pro účely metody určení extraktu původní mladiny se berou v potaz všechny složky piva, včetně složek přidaných po skončení kvašení. V minulosti z judikatury vyplynulo, že přídavné látky (sladidla, aromata) přidané do piva nemají vliv na výpočet stupňů Plato (rozsudek C-30/17). Tento přístup navrhovaná změna zcela popírá a stanovuje, že všechny složky piva mají být brány v potaz pro výpočet stupňů Plato.

2) Na úrovni EU bude od roku 2023 platná nová úprava spotřebních daní

Směrnice 2020/262/ES o obecné úpravě spotřebních daní nahradí od roku 2023 směrnici 2008/118/ES. S výhradou některých přechodných ustanovení bude nový předpis účinný od 13. února 2023. Členské státy jsou povinny do 31. prosince 2021 přijmout legislativní úpravu k dosažení souladu s novou úpravou směrnice 2020/262/ES.

Některá ustanovení nová směrnice přejímá beze změny, nicméně v některých oblastech dochází k významnému přepracování. Obecně se nová směrnice snaží o posílení pravomocí na úrovni EU a o větší harmonizaci v oblasti spotřebních daní. Dále dochází v určitých oblastech k provázání směrnice s celním kodexem Unie.

Výběr nejvýznamnějších změn

a) Nové pojmy „certifikovaný příjemce“ a „certifikovaný odesílatel“

Jedna z velmi důležitých změn se dotýká zavedení nových pojmů „certifikovaný příjemce“ a „certifikovaný odesílatel“. Je třeba tyto pojmy odlišit od stávajících pojmů „registrovaný příjemce“ a „registrovaný odesílatel“ (dle české právní úpravy oprávněný příjemce a odesílatel), které budou stále v platnosti. Registrovaní příjemci a registrovaní odesílatelé přijímají/odesílají vybrané výrobky v režimu podmíněného osvobození od daně v rámci dopravy mezi členskými státy. Oproti tomu certifikovaný příjemce a certifikovaný odesílatel bude s vybranými výrobky nakládat v rámci dopravy mezi členskými státy již ve volném daňovém oběhu (nikoli tedy v režimu podmíněného osvobození od daně).

Z nové úpravy tak vyplývá, že zboží propuštěné ke spotřebě v jednom členském státě, které je drženo pro obchodní účely v jiném členském státě, aby tam bylo následně dodáno nebo použito, bude moci být v rámci těchto členských států dopravováno pouze osobami se statusem certifikovaný příjemce a certifikovaný odesílatel, pokud osoby nesplní směrnicí uvedené výjimky. K tomuto účelu tak bude nutná registrace. Dále budou tyto transakce podléhat hlášení v elektronickém systému EMCS.

b) Prodej na dálku

Další změny nastávají v situacích, kdy bylo zboží propuštěno ke spotřebě na území jednoho členského státu a bylo zakoupeno osobou, která není oprávněným skladovatelem, registrovaným příjemcem ani certifikovaným příjemcem, nicméně tato osoba je usazena v jiném členském státě a nevykonává samostatnou hospodářskou činnost. Pokud toto zboží bylo odesláno do jiného členského státu přímo nebo nepřímo odesílatelem, který vykonává samostatnou hospodářskou činnost, pak zboží podléhá spotřební dani v členském státě určení. Daň v tomto státě zaplatí odesílatel. Dle nových pravidel již v těchto situacích nebude muset odesílatel odvádět daň pomocí zástupce, nýbrž tak bude moci učinit sám.

c) Nová úprava pro částečnou ztrátu zboží během dopravy mezi členskými státy

Směrnice dále zavádí zcela novou úpravu pro částečnou ztrátu vzniklou v důsledku povahy zboží, k níž dojde během dopravy zboží na území jiného členského státu, než je členský stát, ve kterém bylo propuštěno ke spotřebě. Dle nové úpravy se ve státě, v němž ke ztrátě došlo, spotřební daň nevybere, pokud výše ztráty nepřekročí společný práh částečné ztráty pro dané zboží. Tyto prahy pro jednotlivé zboží určí Evropská komise a členské státy tyto prahy převezmou, pokud nebudou mít rozumný důvod k podezření na podvod nebo nesrovnalost v této oblasti.

d) Rozvolnění v oblasti energetických produktů pevným potrubím

Dle nové směrnice nebude nadále požadováno poskytnutí zajištění daně v případě dopravy energetických produktů pevným potrubím v režimu podmíněného osvobození od daně. Evropská komise nepovažuje tuto oblast za rizikovou, proto danou úpravu zavádí, nicméně ponechává výjimku v řádně odůvodněných případech zajištění daně požadovat.

O dalším vývoji v této oblasti vás budeme dále informovat dle aktuální situace. Máte-li jakékoli dotazy ohledně výše uvedené problematiky, neváhejte nás kontaktovat.

 

Spotřební daň Nepřímé daně dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right