Daně 

Podnikům se na tři měsíce promine pojistné

Vláda připravila další opatření v podobě prominutí části pojistného pro malé a střední zaměstnavatele. Prominutím se rozumí snížení vyměřovacího základu na sociální pojištění zaměstnavatele ve výši nepřesahující 1,5násobek průměrné mzdy, a to za předpokladu splnění určitých podmínek. Specifikem tohoto opatření je, že na rozdíl od mnoha předchozích není navázáno na zasažení COVID krizí.

Podmínky, které musí zaměstnavatel splňovat, jsou následující:

  • Počet zaměstnanců účastných na nemocenském pojištění nepřesáhne k poslednímu dni měsíce 50
  • Počet zaměstnanců k poslednímu dni je v porovnání s 31. březnem 2020 alespoň ve výši 90 %
  • Úhrn vyměřovacích základů zaměstnavatele činí alespoň 90 % vyměřovacích základů za březen 2020
  • Zaměstnavatel odvedl pojistné za zaměstnance
  • Zaměstnavatel nečerpá podporu z programu „Antivirus“

Opatření platí pro období červen, červenec a srpen 2020, přičemž splnění výše uvedených podmínek se posuzuje za každý měsíc individuálně. Snížení lze uplatnit na předepsaném tiskopise „Přehled o výši pojistného“ v okamžiku úhrady pojistného a  nelze jej uplatnit zpětně. Ověření proběhne při pravidelných kontrolách OSSZ.

Sociální pojištění dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right