Deloitte živě 

Přeměna našeho světa: Cíle udržitelného rozvoje

Trvale udržitelný rozvoj už není jen teoretický koncept, ba naopak – stává se z něj praktický fenomén a nedílná součást naší reality. Všechny státy OSN včetně České republiky mají povinnost do roku 2030 splnit cíle udržitelného rozvoje, a přispět tak k vytváření nové, lepší reality. A to díky zajištění světového míru, předcházení klimatickým změnám, ochraně životního prostředí a zdraví a zmírňování hladu a chudoby.

Současný svět čelí mnoha problémům a výzvám. Podle Světového ekonomického fóra jsou nyní nejvážnější globální hrozbou stále četnější porušení kybernetické bezpečnosti, ekonomický dopad nových technologií, nedostatek pokroku v ochraně životního prostředí a stupňující se geopolitické napětí.

NOVÉ GLOBÁLNÍ CÍLE

V září 2015 zástupci 193 členských států Organizace spojených národů podepsali dokument nazvaný „Přeměna našeho světa: Agenda pro udržitelný rozvoj 2030“, který stanovuje 17 cílů udržitelného rozvoje (Schéma: Cíle udržitelného rozvoje) a 169 dílčích cílů. Jedná se obzvlášť ambiciózní výzvu. Agenda 2030 je ze své podstaty univerzální, její implementace vyžaduje komplexní partnerství a spolupráci nejen na úrovni implementace, ale především také v rámci jednotlivých zemí. Není to proto úkol pouze pro vlády, ale i pro podnikatele. Přeměna světa směrem k udržitelnému rozvoji představuje pro podniky ohromnou příležitost, a nejen pro ty, které působí na mezinárodní úrovni. Cíle udržitelného rozvoje vytvářejí přirozený prostor pro zapojení podniků do snahy o udržitelný socioekonomický rozvoj i do iniciativ zaměřených na ochranu životního prostřední a zároveň jim umožňují získat obchodní výhody plynoucí z implementace nových obchodních modelů a inovací zaměřených na cíle a podcíle definované v Agendě 2030.

POTENCIÁLNÍ OBCHODNÍ VÝHODY

Podle Komise pro obchodní a udržitelný rozvoj, organizace sdružující přední představitele podnikatelské sféry a zástupce občanské společnosti, by splnění cílů udržitelného rozvoje mohlo globálnímu byznysu vynést 12 bilionů USD ročně ve čtyřech oblastech, a to:

  • potraviny a zemědělství (2,3 bil. USD),
  • města a doprava/mobilita (3,7 bil. USD),
  • energie a zdroje (4,3 bil. USD),
  • zdraví a kvalitní život (1,8 bil. USD).

Zmíněná organizace předních představitelů podnikatelské sféry navíc určila 60 klíčových obchodních příležitostí spojených se splněním cílů, mezi něž patří například změny stravovacích návyků, sdílení aut, systémy skladování energie nebo tzv. telehealth. Tyto oblasti by globálně mohly vést ke vzniku více než 380 milionů pracovních pozic.

Některé společnosti v České republice se k iniciativě cílů udržitelného rozvoje dobrovolně přidaly a organizace Global Compact nedávno vydala interaktivní mapu činností spojených s postupem plnění cílů udržitelného rozvoje zahájených OSN. Většina z 27 zapojených českých společností se zaměřuje na iniciativy „důstojné práce a ekonomického rozvoje“ a méně se angažuje v závazcích spojených s „koncem chudoby“.

MAPA ZMĚN V ČESKÉ REPUBLICE

Českou Agendu 2030 provádí Rada vlády pro udržitelný rozvoj a řídí ji Oddělení pro udržitelný rozvoj Úřadu vlády. Agenda ustanovuje cíle v šesti hlavních oblastech, které byly stanoveny na základě principů rozvoje udaných hlavními zainteresovanými subjekty: lidé a společnost, hospodářský model, odolné ekosystémy, obce a regiony, globální rozvoj a dobré vládnutí.

Za sledování plnění úkolů v každé zemi jsou zodpovědné odborné skupiny OSN. Každý členský stát bude svůj současný stav implementace cílů udržitelného úrovně prezentovat na setkáních OSN na nejvyšší úrovni.

Společnost Deloitte v porotě Cen SDGs: Cena pro SIEMENS Česká republika v kategorii Reporting

Implementace cílů udržitelného rozvoje představuje sice dobrovolný závazek, jsou to ale firmy, které v této iniciativě hrají klíčovou roli. A-CSR, organizace národní sítě Global Compact Česká republika, nedávno oslavila druhý ročník udělování Cen SGDs, které oceňují nejlepší rozvojové projekty v zemi. Česká republika se stala jednou z prvních zemí na světě, které oceňují vynikající úsilí projektů podporujících cíle udržitelného rozvoje (SDGs) Organizace spojených národů.

Slavnostní vyhlášení se konalo v úterý 12. června 2018 v Černínském paláci a Deloitte se soutěže zúčastnil jako odborný porotce v kategorii Reporting podle SDGs, v níž zvítězila společnost SIEMENS Česká republika se zprávou z roku 2017 „Česká republika České republice“. Porota ocenila přínos zmapování českých plánů, strategií, výzev a priorit spojených s cíli udržitelného rozvoje a snahu ukázat konkrétní přispění společnosti k hospodářskému a sociálnímu rozvoji země. Mezi další oceněné patřily nezisková organizace SIRIRI s projektem Škola hrou ve Středoafrické republice (Cena české rozvojové agentury), Aplikace Záchranka (Cena pro mladé leadry do 30 let), MIWA (kategorie Byznys) či projekt Zdravá škola v kategorii Veřejná sféra, který prostřednictvím vzdělávacího programu přispívá k edukaci a ke zlepšení výživové hodnoty a kvality pokrmů ve školních jídelnách.

Společnost Deloitte byla k účasti v porotě již podruhé pozvána organizací národní sítě OSN v ČR díky svým zkušenostem v oblasti reportingu a expertíze na české i mezinárodní úrovni. Udržitelný rozvoj je součástí firemní strategie Deloitte. Cílem této inciativy je podpořit společnosti v oblasti dosažení a splnění cílů udržitelného rozvoje do roku 2030 a nabízet jim pomoc a jednotný přístup k udržitelnému rozvoji a společenské odpovědnosti firem.

„Domníváme se, že cíle udržitelného rozvoje představují náročný úkol pro rok 2030. Vlády, neziskové i soukromé podniky mají jedinečnou příležitost přeměnit národní realitu a přispět k lepšímu světu. Pro společnosti, které se dobrovolně zavážou k plnění cílů udržitelného rozvoje, jsou jasné definice cílů, opravdová integrace do hlavního předmětu podnikání a přispění v národním kontextu základními oblastmi, na něž se budou zaměřovat. Aby však toto úsilí mělo smysl, je důležité stanovovat měřitelné cíle a zobrazovat pokrok na základě dlouhodobých záměrů, tak aby tyto iniciativy měly hmatatelné výsledky,“ říká Lenka Neuvirtová, ředitelka v oddělení Auditu Deloitte a Sustainability Leader.

Zjistěte více o našich službách v oblasti udržitelného rozvoje.

SDGs

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right