Daně 

Příloha o převodních cenách k daňovému přiznání právnických osob: Nově i pro finanční instituce

Přílohu k daňovému přiznání k dani z příjmů právnických osob týkající se převodních cen budou za zdaňovací období roku 2017 nově vyplňovat i finanční instituce. Víte, co všechno příloha zahrnuje a jaké budou platit výjimky?

Výjimku z povinnosti pro vyplnění přílohy k daňovému přiznání měly doposud finanční instituce, tedy:

  • banky
  • spořitelní a úvěrní družstva
  • pojišťovny a zajišťovny
  • obhospodařovatelé nebo administrátoři investičního fondu, včetně jimi obhospodařovaných/administrovaných investičních fondů, nemají-li právní osobnost,
  • investiční fondy, depozitáře investičních fondů a hlavní podpůrci investičního fondu
  • penzijní společnosti včetně všech jimi obhospodařovaných fondů a včetně transformovaného fondu, jehož prostřednictvím penzijní společnosti provozují penzijní připojištění

Příloha zahrnuje přehled uskutečněných transakcí v oblasti prodeje/nákupu majetku, vzájemně poskytovaných vnitroskupinových služeb a jiných nehmotných plnění, finančních transakcí i závazkových vztahů. Pro finanční instituce platí určité výjimky, tj. nemusí oproti jiným subjektům vyplňovat několik konkrétních položek, např. nemají povinnost vyplnit řádky týkající se prodeje a nákupu zásob materiálu, výrobků a služeb (řádek 4 v Tabulce A), využití cashpoolingu (řádek č. 6 v Tabulce C) a krátkodobých závazků a pohledávek (řádky č. 3 a 4 v Tabulce D).

Jak ukázala praxe v průběhu let, kdy finanční správa s přílohou k daňovému přiznání pracuje, poskytované údaje o transakcích se spojenými osobami se staly nedílnou součástí výběru subjektů ke kontrole. Jak bylo očekáváno, správce daně provádí tzv. rizikovou analýzu subjektů, která na základě poskytnutých dat v kombinaci s veřejně dostupnými údaji a informacemi z předchozích daňových řízení pomůže správci daně učinit si prvotní úsudek o fungování společnosti v rámci skupiny a vytipovat si konkrétní oblasti k detailnějšímu zkoumání.

quote icon

Od roku 2014 jsme vysledovali několik „vln“ zahájených daňových řízení, ať již ve formě místního šetření, či daňových kontrol, jejichž předmětem byly především otázky převodních cen. Lze tedy předpokládat, že nyní se tato vlna dotkne i finančních institucí, které jsou centrálně spravované Specializovaným finančním úřadem.

Je třeba upozornit na skutečnost, že od roku 2018 navíc finanční správa hodlá informace z domácích zdrojů doplnit o údaje získané na základě mezinárodní výměny informací – konkrétně z tzv. Country by Country reportů (Výkazů dle jednotlivých zemí). Ty nad rámec informací o aktivitách české společnosti přinesou přehled o fungování nadnárodní skupiny jako celku v globálním měřítku.

Výkaz ukáže mimo jiné, kde skupina vykonává svou činnost, jaké konkrétní aktivity jsou prováděny v jednotlivých zemích, kde dosahuje nejvyšších zisků, kolik je její efektivní zdanění v příslušných státech apod. Česká finanční správa tak poprvé bude moci posoudit doposud jednostranné informace o subjektu v kontextu fungování celé nadnárodní skupiny. Nakolik se podaří zdroje dat prokombinovat a jaký bude konkrétní dopad na daňové subjekty, se ukáže v několika následujících letech.

Aktuální verzi přílohy pro zdaňovací období roku 2017 a pokyny k jejímu vyplnění je možné získat zde.

dReport zpravodaj Daňové přiznání

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right