Daně 

Připravovaná novela zákona o investičních pobídkách

Za poměrně krátkou dobu po zásadní novelizaci (z roku 2015) je připraven další návrh novely Zákona o investičních pobídkách. Vznikl jako důsledek současné ekonomické situace, kdy požadavkem bylo provést změnu ve struktuře projektů, které stát prostřednictvím investičních pobídek dosud podporoval.

Cílem novely je zvýšit malý počet podpořených projektů technologických center a center sdílených služeb a u výrobních projektů zpracovatelského průmyslu se soustředit na podporu výroby s tzv. vyšší přidanou hodnotou. Jako podpořené projekty, kde nebude hledisko vyšší přidané hodnoty dodrženo, by měly být nově schváleny pouze výrobní projekty na území státem podporovaných regionů, které jsou zvýhodněné již v nynějším režimu investičních pobídek. Novela reaguje také na kritizovanou nedostupnost investičních pobídek pro malé a střední podniky a významně pro ně snižuje potřebnou výši investice pro dosažení podpory. Poslední novelou Zákona zavedená povinnost tvorby nových pracovních míst pro investiční akce ve výrobě by měla být odstraněna. Tento krok se jeví jako logický za předpokladu, že projekty s vyšší přidanou hodnotou budou klást menší požadavky na počet pracovníků a větší na jejich odbornost.

Velkou změnou je rozdělení podmínek a povinností investičních pobídek mezi Zákon a Nařízení vlády, kdy Nařízení vlády bude konkrétně stanovovat mj. minimální výši požadované investice, požadovaný počet nově vytvořených pracovních míst a konkrétní způsob prokázání přidané hodnoty. K této změně přistoupili předkladatelé novely z důvodu flexibility provádění úprav v Zákoně a potřeby reagovat na konkrétní ekonomickou situaci.

Nalézt kritéria, podle kterých by se dala vyšší přidaná hodnota u výrobních projektů ve zpracovatelském průmyslu určit, byl pro tvůrce novely nesnadný úkol. Nakonec vybrali podmínku, kdy 80 % zaměstnanců investora, který bude chtít získat investiční pobídku, bude muset pobírat mzdu minimálně ve výši průměrné mzdy v daném kraji. K této základní podmínce bude muset investor buď zaměstnávat výzkumné a vývojové pracovníky (min. 2 %) nebo spolupracovat v oblasti výzkumu a vývoje s vysokou školou či výzkumnou organizací. Alternativou k výzkumným aktivitám je zaměstnávat minimálně 10 % vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců, což je u většiny současných výrobců nedostižný parametr.

Připravená novela zákona je nyní v připomínkovém řízení, řada připomínek je zásadního charakteru včetně návrhu, aby veškeré investiční pobídky schvalovala vláda České republiky (dosud byly schvalovány pouze strategické investiční akce). Dle dalších připomínek k nastaveným parametrům sledování vyšší přidané hodnoty lze očekávat návaznou diskusi a úpravy v připraveném návrhu zákona.

Předpokládá se, že novela zákona o investičních pobídkách vstoupí v platnost na jaře 2019, v tuto chvíli se neočekává změna podmínek pro příjemce investičních pobídek stanovených Zákonem o daních z příjmů. Aktuální informace vám budeme nadále přinášet.

Článek je součástí letního dvojčísla zpravodaje dReport 2018, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

 

Dotace a investiční pobídky Investiční pobídky Přímé daně dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right