Právo 

Přístup k technickým normám je pro veřejnost bezplatný

Velké množství českých technických norem je na základě různorodých právních předpisů pro jejich adresáty závazné. Platí to hlavně pro stavebnictví a další oblasti zaměřené na ochranu veřejného zájmu. Je proto zásadní, že od 1. ledna letošního roku má veřejnost k těmto technickým normám bezplatný přístup. Takzvaný sponzorovaný přístup k technickým normám zavedla novela zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.

Přestože stát vyžaduje dodržování těchto technických norem, až do začátku letošního roku nebyly tyto technické normy adekvátním způsobem bezplatně veřejnosti zpřístupňovány. K technickým normám v oblasti stavebnictví byl například bezplatný přístup možný pouze na jednom místě – v Národní technické knihovně v Praze. K některým jiným technickým normám byl pak bezplatný přístup umožněn pouze u hasičských záchranných sborů jednotlivých krajů. Otázkou nedostatečnosti tohoto způsobu zpřístupňování závazných českých technických norem se v minulých letech opakovaně zabývaly i soudy, a to včetně Ústavního soudu.

Tento dosavadní stav byl odůvodňován zejména nutností dodržovat přijaté závazky vyplývající z členství českého Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví v mezinárodních normalizačních organizacích. Pravidla těchto organizací totiž neumožňují bezplatné zpřístupňování technických norem zejména z autorskoprávních důvodů.

Sponzorovaný přístup

Lze tedy velmi pozitivně hodnotit snahu zákonodárce změnit tuto situaci právě prostřednictvím zavedení mechanismu sponzorovaného přístupu, který pravidla mezinárodních normalizačních organizací umožňují.

Sponzorovaný přístup k technickým normám spočívá v tom, že jednotlivá ministerstva nebo jiné ústřední správní úřady mají povinnost zajistit bezplatné zpřístupnění úplného znění závazných českých technických norem jejich předplacením pro širokou veřejnost. Tyto státní orgány by měly zajistit zveřejnění těch českých technických norem, které jsou závazné podle právních předpisů spadajících do působnosti těchto orgánů. Prostřednictvím sponzorovaného přístupu však mohou být zpřístupněny i jiné české technické normy, o jejichž významu pro širokou veřejnost jsou dotčené orgány přesvědčeny.

Sponzorované české technické normy jsou přístupné veřejnosti zdarma na webu České agentury pro standardizaci, a to po registraci uživatele do systému. Zaregistrovat se může jakákoliv fyzická osoba. Stačí vyplnit formulář s osobními údaji.

Ke konci ledna 2021 bylo na internetových stránkách České agentury pro standardizaci zpřístupněno pouze 20 technických norem. Toto množství se však již podařilo zásadním způsobem rozšířit a ke dni přípravy tohoto komentáře již dosahuje přibližně 200 zpřístupněných technických norem. Největší podíl tvoří technické normy z oblasti stavebnictví sponzorované ministerstvem pro místní rozvoj. Lze očekávat, že množství zpřístupněných technických norem se bude v průběhu následujících měsíců dále zvětšovat.

Zavedení sponzorovaného přístupu se jeví jako velmi vhodný způsob, jak dostupnost technických norem široké veřejnosti zajistit. Zásadní pro přínosnost tohoto přístupu však do budoucna bude, aby se databáze zpřístupněných technických norem na internetových stránkách České agentury pro standardizaci dále rozšiřovala v důsledku aktivního a odpovědného přístupu státních orgánů k zajišťování bezplatného přístupu k technickým normám.

Článek vyšel 26. března 2021 v Hospodářských novinách. (redakčně upraveno)

Technické normy dReport zpravodaj
Právo 

Klimatické změny a environmentální právo: EU chystá novinky v regulaci zemědělství i označování plastů

V prvním čtvrtletí roku 2021 byla uvedena do praxe celá řada regulatorních novinek a změn. V Česku začaly kupříkladu platit nové odpadové předpisy. Dále účastníci finančního trhu od března povinně zveřejňují informace o udržitelnosti svých organizací. A v příštích měsících dojde k posunu v mnoha dalších agendách, jako je rozšíření evropského trhu s emisními povolenkami ETS nebo třeba nová pravidla v nastavení uhlíkového cla. Přečtěte si, co důležitého se v oblasti enviromentálního práva v uplynulých měsících odehrálo a jaké další legislativní novinky nás v budoucnu čekají. 

27. 4. 2021
Právo 

OSN představila nový koncept ekosystémového účetnictví, zohledňuje i hodnotu přírodního kapitálu

Do popředí společenského zájmu se dostávají témata spojená s udržitelným využíváním přírodního kapitálu. Jelikož zemědělství je přímo závislé na využívání složek životního prostředí, musí se nejen vypořádat s dopady klimatických změn, ale i s rostoucími požadavky na začlenění environmentálních cílů do zemědělské produkce. K této transformaci má sloužit Akční plán pro podporu ekologické produkce, který by měl motivovat zemědělce k šetrnějšímu přístupu k životnímu prostředí. Dalším významným tématem z této oblasti je přelomové přijetí nového systému environmentálních a ekosystémových účtů. Zvýšení povědomí o hodnotě ekosystémových služeb by mohlo změnit přístup soukromého sektoru k ochraně životního prostředí a pomoci s odstraňováním environmentálních rizik a zvýšením společenské odpovědnosti firem. 

27. 4. 2021
Právo 

Modernizační fond přináší nové výzvy, zaměřuje se na obnovitelné zdroje i snižování emisí

K dosažení udržitelnosti jsou nevyhnutně potřeba i veřejné zdroje. Státní fond životního prostředí proto otevírá výzvy Modernizačního fondu zaměřené na modernizaci soustav zásobování tepelnou energií (HEAT), nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+) a zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu v EU (ENERG ETS). Zároveň Ministerstvo průmyslu a obchodu změnilo harmonogram výzev na rok 2021, přičemž zásadním bodem je plánované vyhlášení výzev v programech Aplikace, Inovace a Potenciál. Tyto výzvy umožnují ozelenit provoz a investovat do inovací a výzkumu. A pozadu není ani Technologická agentura ČR, která vyhlásila veřejnou soutěž zaměřenou na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací s názvem THÉTA, jejímž cílem je kvalitnější řízení v oblasti energetiky a využití nových technologií a systémových prvků. 

27. 4. 2021