Daně 

Přiznání k dani z příjmů právnických osob… aneb našich 10 užitečných tipů

Čeká vás v nejbližší době podání přiznání k dani z příjmů právnických osob („DAP“)? Pak právě vám přinášíme deset užitečných tipů, jak se vyvarovat zbytečných chyb a vše zvládnout správně a včas.

 1. Do kdy musím podat DAP?

Řádné DAP je nutné podat do 3 měsíců po konci zdaňovacího období. V případě, že má vaše společnost povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem anebo DAP zpracovává a podává daňový poradce, prodlužuje se tato lhůta o další 3 měsíce. Prodloužení lhůty je však možné jen v případě, že byla daňovému poradci udělená plná moc doručena správci daně do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období.

 1. Co když nestíhám DAP podat včas?

V případě že máte závažné důvody, které vám brání podat DAP do termínů podle předchozího bodu, je možné požádat správce daně o prodloužení lhůty pro podání DAP. Žádost je nutné podat před uplynutím lhůty pro podání DAP a je možné žádat o prodloužení až o 3 měsíce. V případě, že příjmy vaší společnosti jsou předmětem daně i v zahraničí, je možné žádat až o 10 měsíční prodloužení lhůty. Je nutné upozornit, že správce daně není vázán vaším návrhem na prodloužení lhůty, nicméně, je povinen lhůtu prodloužit alespoň o dobu, která zbývala v době podání žádosti do řádného termínu pro podání DAP.

 1. V jakém formátu musím podat DAP?

Máte-li zpřístupněnu datovou schránku anebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, musíte podávat DAP výhradně elektronicky. V případě, že podáte DAP v papírové podobě, hrozí vám pokuta od 2 do 50 tis. Kč za nesplnění povinnosti nepeněžní povahy.

 1. Co když jsem podal DAP pozdě?

V případě, že nestihnete podat DAP do stanoveného termínu pro podání, hrozí vám sankce jak za nesplnění nepeněžní povinnosti (tj. pokuta za nepodání formuláře DAP), tak sankce za pozdní zaplacení daně (tj. penále a úrok z prodlení).

Pokuta a úrok z prodlení se počítají od 6. dne prodlení, přičemž v případě pokuty činí až 5 % daně (max. 300 tis. Kč) a v případě úroku z prodlení 14,5 % z daně za každý den z prodlení, a to podle vzorce úrok z prodlení = dlužná částka*0,0145*(počet dnů prodlení/365).

Penále se stanoví, bez ohledu na počet dnů prodlení, jako 20 % z dlužné částky daně (nebo 1 % ze správcem daně snižované daňové ztráty).

Hrozí-li vám některá z uvedených sankcí, není všem dnům konec – daňový řád umožňuje požádat správce daně o jejich snížení (popř. i prominutí). Společnosti tak může být prominuto až 75 % penále anebo 100 % úroku z prodlení, a to vždy s přihlédnutím k okolnostem anebo součinnosti společnosti při daňové kontrole.

 1. Podal jsem chybné DAP a co teď?

Jestliže zjistíte, že podané DAP obsahuje chyby, vaše řešení bude ovlivňovat okamžik, kdy jste danou skutečnost zjistili. Pokud to bude do data podání řádného DAP, jednoduše podáte opravné DAP a správce daně bude přihlížet při vyměření daně pouze k němu. Pokud toto zjištění bude až po datu pro podání řádného DAP, jste povinni (při zvyšování daně) či oprávněni (při snižování daně) podat dodatečné DAP, a to do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém jste tuto skutečnost zjistili.

V případě opravného DAP žádné sankce nevznikají, v případě dodatečného DAP se jim v některých případech nevyhnete. Pokud však podáte dodatečné DAP (a tudíž vám případnou daň nedoměří správce daně jako výsledek daňové kontroly), hrozí vám „pouze“ pokuta a úrok z prodlení, penále se v tomto případě neuplatní.

 1. Jak je to se zálohami?

Pokud vaše daňová povinnost byla alespoň 30 tis. Kč, čeká vás placení záloh. Ty se počítají v závislosti na výši daňové povinnosti a jsou splatné vždy k 15. dni stanoveného kvartálu (popř. pololetí) počínaje po splatnosti daně ve výchozím DAP. Občas se chybuje ve stanovení výše záloh vyplývajících z daňové povinnosti vzniklé jen za část zdaňovacího období (kratšího či delšího než 12 měsíců ) – zálohy se v těchto případech kalkulují tak, jako by se týkaly zdaňovacího období v délce 12 měsíců.

Z pohledu cash-flow občas někoho napadne varianta, že když výchozí daňová povinnost bude výrazně nižší než suma stanovených záloh podle předchozích DAP, tak podáním řádného DAP před splatností poslední zálohy odpadá povinnost jí uhradit. Uvedený postup by byl hrubou chybou, kterou česká legislativa neumožňuje.

Situace má však řešení – nepřiměřeně vysoké zálohy lze snížit např. prostřednictvím žádosti o stanovení záloh jinak u příslušného správce daně.

 1. Jak zkombinovat odpočty a dary?

Při stanovení výše daňové povinnosti doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost kombinaci odčitatelných položek od základu daně (tj. ztráty, odpočtu na výzkum a vývoj a odpočtu na podporu odborného vzdělávání) a položek snižujících základ daně (poskytnutá bezúplatná plnění neboli dary).

Je zcela na vás, kterou z forem odpočtu uplatníte jako první (doporučujeme však zohlednit počet let převoditelnosti jednotlivých forem). Jelikož jsou dary uplatnitelné pouze za rok jejich poskytnutí (tj. nejsou převoditelné do dalších období), občas tak poměrně logicky někoho napadne upřednostnit je před odpočty. Takovýto postup však zákon o daních z příjmů neumožňuje při konstrukci základu daně – jako společnost jste oprávněni odečítat dary až poté, co v maximální možné míře snížíte základ daně o příslušné odpočty.

 1. Jak je to s formátem příloh DAP?

Nejen DAP, ale i některé přílohy musí splňovat povinné náležitosti. U vybraných příloh je přímo na daňovém portálu Finanční správy zveřejněna jejich závazná struktura. Jedná se např. o vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty a z Rozvahy.

 1. Nedoplatek nebo přeplatek na dani?

Nezapomínejte, že i v případě, že vám vyšla nulová daňová povinnost (popř. daňová ztráta), máte i tak povinnost podat DAP (na rozdíl např. od Kontrolního hlášení).

Pokud zaplacené zálohy převyšují daňovou povinnost, vzniká nárok na přeplatek. Tento přeplatek vám však správce daně automaticky nevrátí. Musíte podat žádost o jeho vrácení a v takovém případě vám bude vrácen do 30 dní po obdržení žádosti.

Pokud daňová povinnost převyšuje zaplacené zálohy, nedoplatek je splatný v den podání DAP. Na tomto místě bychom chtěli upozornit na zahraniční účty (popř. účty vedené v zahraniční měně) – nezřídka si banka za převod strhne určitý poplatek ze zaslané částky, a společnost se tak rázem může dostat do pozice dlužníka. Rozhodující je totiž částka, která je připsána na účet správce daně.

 1. Co když mi admin spojený s DAP zabírá neúměrně mnoho času?

Pokud je u vás příprava DAP spojená s vysokou administrativní zátěží a nedostatečná elektronizace a automatizace procesu způsobuje zvýšenou chybovost, doporučujeme vám navštívit webovou stránku, věnující se našim technologických řešením, kde se např. dočtete, jak nám technologie umožňují zpracovávat DAP, kontrolovat daňové odpisy nebo jak procesujeme odpočet na výzkum a vývoj, ale i o dalších užitečných produktech.

Tomuto tématu se budeme blíže věnovat v rámci našeho pravidelného webcastu 5. června.

 

DAP Přímé daně

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right