Daně 

Programy Úspory energie a Obnovitelné zdroje energie

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR plánuje vyhlásit na začátku července několik výzev zaměřených na nakládání se zdroji energie. Bude se jednat o programy podpory Úspory energie a Obnovitelné zdroje energie.

Úspory energie

Výzva V. programu Úspory energie bude zaměřena na podporu projektů orientovaných na snížení energetické náročnosti podniku. Mezi podporované aktivity se řadí například rekonstrukce a modernizace zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu, rozvodů elektřiny, plynu a tepla s cílem zvýšení účinnosti či modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů.

Žadateli mohou být malé, střední a velké podniky. Dotace se vztahuje na dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek potřebný k provozování dlouhodobého hmotného majetku, energetický posudek a projektovou dokumentaci.

Maximální míra podpory na jeden projekt činí 50 % způsobilých výdajů pro malé podniky, 40 % způsobilých výdajů pro střední podniky a maximálně 30 % způsobilých výdajů pro velké podniky. Míra podpory na energetický posudek a projektovou dokumentaci činí 60–80 % způsobilých výdajů dle velikosti podniku.

Příjem žádostí bude dle aktuálního harmonogramu probíhat od 16. 9. 2019 do 30. 4. 2020. Jedná se o průběžnou výzvu. Projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hlavního města Prahy, přičemž rozhoduje skutečné místo, kde je projekt realizován.

Obnovitelné zdroje energie

Výzva V. programu Obnovitelné zdroje energie bude zaměřena na podporu projektů využívajících k výrobě a distribuci energie obnovitelné zdroje energie. Mezi podporované aktivity patří například výstavba, rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren, vyvedení tepla ze stávajících bioplynových stanic, výstavba a rekonstrukce zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy, výstavba a rekonstrukce větrných elektráren či solárních kolektorů a další.

Žadateli mohou být pouze malé a střední podniky. Dotace se vztahuje na dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek potřebný k provozování dlouhodobého hmotného majetku, energetický posudek a projektovou dokumentaci.

Maximální míra podpory na jeden projekt činí 40–80 % způsobilých výdajů dle velikosti podniku a typu podporované aktivity.

Příjem žádostí bude dle aktuálního harmonogramu probíhat od 2. 9. 2019 do 31. 3. 2020. Jedná se o průběžnou výzvu. Projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hlavního města Prahy, přičemž rozhoduje skutečné místo, kde je projekt realizován.

Článek je součástí zpravodaje dReport – červen  2019, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Úspory energie Obnovitelné zdroje energie OP PIK Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj
Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění [únor 2020]

Představitelé USA a Francie se dohodli na kompromisu pro výběr daně z digitálních služeb ve Francii. Australská finanční správa se zaměřuje na správnost zdanění mezinárodních transakcí, které zahrnují nehmotný majetek. Korejský nejvyšší soud potvrdil, že kterýkoli zahraniční veřejný subjekt kolektivního investování (veřejný fond) může být podle příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění uznán jako rezident a skutečný vlastník příjmů plynoucích z korejského zdroje. SDEU rozhodl, že nizozemský požadavek na vrácení srážkové daně z dividend nerezidentské finanční investiční instituci může představovat porušení práva EU. Nejen o tom se dočtete v novinkách z oblasti mezinárodního zdanění. 

21. 2. 2020
Daně 

Firmy mohou využít změnu pravidel pro vykazování dodávek do konsignačních skladů dle evropské směrnice

Od 1. ledna 2020 platí v EU novela směrnice o DPH, která přináší mimo jiné změnu pravidel pro vykazování dodávek do konsignačních skladů. Ta se týká plátců daně, kteří uskutečňují dodání zboží svým odběratelům do konsignačních skladů umístěných v jiných členských státech EU. Česká republika zatím nedotáhla implementační proces evropské směrnice do konce, a tak je v současné době na samotných plátcích daně, zda se jí budou řídit, nebo zda setrvají u v ČR dosud platných pravidel. 

20. 2. 2020