Daně 

Programy Úspory energie a Obnovitelné zdroje energie

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR plánuje vyhlásit na začátku července několik výzev zaměřených na nakládání se zdroji energie. Bude se jednat o programy podpory Úspory energie a Obnovitelné zdroje energie.

Úspory energie

Výzva V. programu Úspory energie bude zaměřena na podporu projektů orientovaných na snížení energetické náročnosti podniku. Mezi podporované aktivity se řadí například rekonstrukce a modernizace zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu, rozvodů elektřiny, plynu a tepla s cílem zvýšení účinnosti či modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů.

Žadateli mohou být malé, střední a velké podniky. Dotace se vztahuje na dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek potřebný k provozování dlouhodobého hmotného majetku, energetický posudek a projektovou dokumentaci.

Maximální míra podpory na jeden projekt činí 50 % způsobilých výdajů pro malé podniky, 40 % způsobilých výdajů pro střední podniky a maximálně 30 % způsobilých výdajů pro velké podniky. Míra podpory na energetický posudek a projektovou dokumentaci činí 60–80 % způsobilých výdajů dle velikosti podniku.

Příjem žádostí bude dle aktuálního harmonogramu probíhat od 16. 9. 2019 do 30. 4. 2020. Jedná se o průběžnou výzvu. Projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hlavního města Prahy, přičemž rozhoduje skutečné místo, kde je projekt realizován.

Obnovitelné zdroje energie

Výzva V. programu Obnovitelné zdroje energie bude zaměřena na podporu projektů využívajících k výrobě a distribuci energie obnovitelné zdroje energie. Mezi podporované aktivity patří například výstavba, rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren, vyvedení tepla ze stávajících bioplynových stanic, výstavba a rekonstrukce zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy, výstavba a rekonstrukce větrných elektráren či solárních kolektorů a další.

Žadateli mohou být pouze malé a střední podniky. Dotace se vztahuje na dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek potřebný k provozování dlouhodobého hmotného majetku, energetický posudek a projektovou dokumentaci.

Maximální míra podpory na jeden projekt činí 40–80 % způsobilých výdajů dle velikosti podniku a typu podporované aktivity.

Příjem žádostí bude dle aktuálního harmonogramu probíhat od 2. 9. 2019 do 31. 3. 2020. Jedná se o průběžnou výzvu. Projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hlavního města Prahy, přičemž rozhoduje skutečné místo, kde je projekt realizován.

Článek je součástí zpravodaje dReport – červen  2019, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Příjem dotačních žádostí Úspory energie Obnovitelné zdroje energie OP PIK dReport zpravodaj
Daně  Deloitte živě 

Dluhová mapa Evropy: Hrozí další krize? Jsou v nebezpečí i české firmy?

Kdy nás čeká další dluhová krize? To je otázka, kterou si pokládá asi každý finanční ředitel. Zpozornět by však měla celá společnost, protože už dnes začíná být situace na některých místech alarmující – například v Rumunsku se může poměr zadlužení domácností a disponibilního důchodu do deseti let vyšplhat až na závratných 249 %! Jak ze srovnání vychází Česká republika? Zanalyzovali jsme dluhová rizika pro vlády, firmy i domácnosti ve 27 evropských zemích. Projděte si naši Analýzu dluhové udržitelnosti. 

9. 7. 2019
Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění – červen

Rakousko zvažuje zavedení daně z digitálních služeb k 1. lednu 2020. Podle SDEU nejsou národní soudy oprávněny určovat, zda jsou určité požadavky režimu státní podpory slučitelné se základními svobodami. Ze seznamu nespolupracujících jurisdikcí byly vymazány Aruba, Barbados a Bermudy. Německé finanční soudy nižší instance zavádějí nový výklad „treaty shopping“ pravidel (účelová volba jurisdikce, dle existence výhodné smlouvy o zamezení dvojímu zdanění). Nizozemský odvolací soud rozhodl, že není důvod provádět úpravy u hybridních úvěrů pro účely převodních cen. Polsko zavedlo pravidla pro definici skutečného vlastníka. 

20. 6. 2019