Daně 

Programy Úspory energie a Obnovitelné zdroje energie

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR plánuje vyhlásit na začátku července několik výzev zaměřených na nakládání se zdroji energie. Bude se jednat o programy podpory Úspory energie a Obnovitelné zdroje energie.

Úspory energie

Výzva V. programu Úspory energie bude zaměřena na podporu projektů orientovaných na snížení energetické náročnosti podniku. Mezi podporované aktivity se řadí například rekonstrukce a modernizace zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu, rozvodů elektřiny, plynu a tepla s cílem zvýšení účinnosti či modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů.

Žadateli mohou být malé, střední a velké podniky. Dotace se vztahuje na dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek potřebný k provozování dlouhodobého hmotného majetku, energetický posudek a projektovou dokumentaci.

Maximální míra podpory na jeden projekt činí 50 % způsobilých výdajů pro malé podniky, 40 % způsobilých výdajů pro střední podniky a maximálně 30 % způsobilých výdajů pro velké podniky. Míra podpory na energetický posudek a projektovou dokumentaci činí 60–80 % způsobilých výdajů dle velikosti podniku.

Příjem žádostí bude dle aktuálního harmonogramu probíhat od 16. 9. 2019 do 30. 4. 2020. Jedná se o průběžnou výzvu. Projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hlavního města Prahy, přičemž rozhoduje skutečné místo, kde je projekt realizován.

Obnovitelné zdroje energie

Výzva V. programu Obnovitelné zdroje energie bude zaměřena na podporu projektů využívajících k výrobě a distribuci energie obnovitelné zdroje energie. Mezi podporované aktivity patří například výstavba, rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren, vyvedení tepla ze stávajících bioplynových stanic, výstavba a rekonstrukce zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy, výstavba a rekonstrukce větrných elektráren či solárních kolektorů a další.

Žadateli mohou být pouze malé a střední podniky. Dotace se vztahuje na dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek potřebný k provozování dlouhodobého hmotného majetku, energetický posudek a projektovou dokumentaci.

Maximální míra podpory na jeden projekt činí 40–80 % způsobilých výdajů dle velikosti podniku a typu podporované aktivity.

Příjem žádostí bude dle aktuálního harmonogramu probíhat od 2. 9. 2019 do 31. 3. 2020. Jedná se o průběžnou výzvu. Projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hlavního města Prahy, přičemž rozhoduje skutečné místo, kde je projekt realizován.

Článek je součástí zpravodaje dReport – červen  2019, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Příjem dotačních žádostí Úspory energie Obnovitelné zdroje energie OP PIK Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj
Daně 

Co si pohlídat u motivačních programů

V poslední době se stále více setkáváme se situacemi, kdy společnosti v rámci podpory prodeje svých výrobků a služeb poskytují svým obchodním partnerům nejen nejrůznější slevy a obratové bonusy, ale také všelijaké pobídky směřující zejména na zaměstnance obchodních partnerů, kteří jsou při prodeji výrobků klíčoví. Pojďme se na tyto motivační programy pro obchodní partnery detailněji podívat z hlediska daní. 

18. 10. 2019
Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění [říjen 2019]

SDEU došel k závěru, že belgický režim osvobození od daně porušuje směrnici EU o mateřských a dceřiných společnostech. Nově zřízená komise nyní vyhodnocuje pravidla pro zdanění nadnárodních podniků v Nizozemsku. Na základě nedávného rozhodnutí spolkového daňového soudu v Německu je možné osvobodit splácení kapitálu též u dceřiných společností se sídlem mimo EU. Evropská komise zahájila důkladnou revizi rozhodnutí týkajících se zvýhodněného režimu, která byla vydána v Belgii mezi lety 2005 až 2014. 

18. 10. 2019