Účetnictví 

Rada FASB objasnila aplikaci nového standardu o leasingu na věcná břemena k pozemkům

Americká Rada pro účetní standardy (FASB) vydala dne 25. ledna 2018 aktualizaci účetních standardů (ASU) č. 2018-01 - „Praktické zjednodušení pro otázky věcných břemen v přechodném období pro Téma 842“, která objasňuje aplikaci nové úpravy týkající se leasingu a usnadňuje její přijetí u některých břemen.

Situace

Rada FASB dne 25. února 2016 vydala dlouho očekávanou aktualizaci účetních standardů č. 201602, Leasing (Téma 842), jejímž účelem bylo zvýšit transparentnost a srovnatelnost mezi účetními jednotkami, a to v návaznosti na vykazování aktiv a závazků souvisejících s leasingem v rozvaze a zveřejňováním klíčových informací o leasingových transakcích.

V souvislosti s podporou poskytovanou radou FASB pro období přechodu na nový standard se mnoho dotčených subjektů zajímalo o to, jak se nové požadavky v oblasti leasingu z Tématu 842 budou aplikovat na věcná břemena.

Věcná břemena k pozemkům (také označovaná jako služebnost) představují právo přístupu, přecházení/přejíždění nebo jiného použití pozemku jiné osoby k určitému účelu. Věcná břemena využívají společnosti poskytující veřejné nebo telekomunikační služby, např. když potřebují úzký pruh pozemku, kde zakopou vedení. Ne všechny společnosti o nich ovšem historicky účtovaly jako o leasingu.
Zainteresované subjekty upozorňují na to, že požadavek posuzovat všechna stará a stávající břemena – kterých někdy mohou být desítky tisíc – a určovat, jestli splňují definici leasingu podle nového standardu, by mohlo být velmi nákladné. Také podotýkají, že uplatnění tohoto požadavku by mělo jen omezený přínos, vzhledem k tomu, že velká část jejich věcných břemen by definici leasingu nesplnila – a i pokud ano, mnoho jejich břemen se platí předem, takže v rozvaze již vykázaná jsou.

Rozsah aktualizace

Úpravy obsažené v této aktualizaci se týkají subjektů se stávajícími břemeny nebo břemeny, která vypršela předtím, než subjekt přijal Téma 842, za předpokladu, že o těchto břemenech neúčtuje v rámci Tématu 840.

Hlavní ustanovení aktualizace

  • Úpravy obsažené v této aktualizaci subjektu umožňují rozhodnout se pro volitelné praktické zjednodušení pro přechodné období a neposuzovat podle Tématu 842 stávající věcná břemena a břemena, která vypršela předtím, než subjekt Téma 842 přijal, a o nichž dříve neúčtoval jako o leasingu v souladu s Tématem 840. Subjekt, který se pro toto praktické zjednodušení rozhodne, by ho měl uplatňovat konzistentně u všech současných nebo ukončených věcných břemen, o nichž dříve neúčtoval jako o leasingu v souladu s Tématem 840.
  • Jakmile subjekt Téma 842 přijme, měl by ho v budoucnu aplikovat na všechna nová (nebo modifikovaná) věcná břemena a určovat podle něj, zda je o daném vztahu třeba účtovat jako o leasingu.
  • Subjekt, který se pro praktické zjednodušení nerozhodne, by měl všechna stávající a ukončená věcná břemena posuzovat v souvislosti s přijetím nových pravidel leasingu podle Tématu 842 a posoudit, zda splňují definice leasingu. U věcných břemen, která existovala předtím, než subjekt přijal Téma 842, by měl subjekt nadále uplatňovat stávající postup účtování. Pokud subjekt např. v současné době účtuje o některých břemenech jako o leasingu podle Tématu 840, měl by o těchto břemenech i nadále účtovat jako o leasingu, dokud nepřejde na Téma 842.

Tato aktualizace rovněž upravuje příklad 10 Podtématu 350-30, Nehmotná aktiva – Goodwill a Ostatní – Všeobecná nehmotná aktiva kromě goodwillu.

Datum účinnosti

Úpravy obsažené v této aktualizaci se týkají úprav z aktualizace 2016-02, které ještě nejsou účinné, ale je možné je přijmout dříve, a příkladu 10 Podtématu 350-30. Datum účinnosti a přechodná ustanovení těchto úprav jsou stejné jako datum účinnosti a přechodná ustanovení aktualizace 2016-02. Subjekt, který Téma 842 přijal dříve, by se měl těmito úpravami začít řídit od okamžiku vydání této aktualizace.

Nová aktualizace je v angličtině k dispozici zde.
Zdroje:
www.iasplus.com
www.FASB.org

Leasing US GAAP dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right