Účetnictví 

Rada IASB dokončila úpravy standardu IAS 8 týkající se účetních odhadů

Dne 12. února 2021 vydala Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) úpravy standardu IAS 8 Definice účetních odhadů, jež účetním jednotkám pomohou rozlišit účetní pravidla a účetní odhady. Úpravy jsou účinné po roční účetní období začínající 1. ledna 2023 nebo později.

Situace

Požadavky IFRS, zejména standardu IAS 8 Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby, určují, jak by měla účetní jednotka ve své účetní závěrce prezentovat a zveřejňovat různé typy účetních změn. Změny v účetních pravidlech se musí uplatňovat retrospektivně, zatímco změny v účetních odhadech se vykazují prospektivně.

Společnosti někdy obtížně rozlišují mezi účetními pravidly a účetními odhady a dohledové orgány odhalily rozdílné přístupy. Komise pro interpretace IFRIC obdržela žádost, aby toto rozlišení objasnila. Komise pro interpretace žádost postoupila Radě IASB. Zveřejněný návrh úprav vydaný v září 2017 byl nyní dokončen.

Změny

Změny v IAS 8 se zcela zaměřují na účetní odhady a vyjasňují následující:

 • Definici změny účetních odhadů nahrazuje definice účetních odhadů. Podle nové definice jsou účetní odhady „peněžní částky v účetní závěrce, které jsou předmětem nejistoty při oceňování“.
 • Účetní jednotky provádějí účetní odhady, pokud účetní pravidla vyžadují, aby se položky v účetní závěrce oceňovaly způsobem zahrnujícím nejistotu při oceňování.
 • Rada upřesňuje, že změna v účetním odhadu, která vyplývá z nových informací či nového vývoje, není opravou chyby. Dopady změny vstupních údajů či oceňovací metody použité při tvorbě účetního odhadu jsou změnami v účetních odhadech, pokud se nejedná o opravy chyb za předchozí období.
 • Změna v účetním odhadu může ovlivnit hospodářský výsledek pouze v běžném období, či hospodářský výsledek běžného a budoucích období. Dopad změny týkající se běžného období je zaúčtován jako výnos nebo náklad běžného období. Případný dopad na budoucí období je zaúčtován jako výnos nebo náklad těchto budoucích období.

Úpravy IAS 8 uvádí následující příklady účetních odhadů:

 • Opravná položka na očekávané úvěrové ztráty (IFRS 9 Finanční nástroje)
 • Čistá realizovatelná hodnota položky zásob (IAS 2 Zásoby)
 • Reálná hodnota aktiva nebo závazku (IFRS 13 Ocenění reálnou hodnotou)
 • Náklady na odpisy položek pozemků, budov a zařízení (IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení)
 • Rezerva na závazky ze záruk (IAS 37 Rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva).

Při tvorbě účetního odhadu používá účetní jednotka metody odhadu (například pro odhad opravné položky na očekávané úvěrové ztráty) a/nebo oceňovací metody (například k ocenění reálné hodnoty aktiva či závazku).

Datum účinnosti

Úpravy jsou účinné pro roční účetní období začínající 1. ledna 2023 nebo později a pro změny v účetních pravidlech a odhadech, které nastanou na začátku tohoto období nebo po něm. Dřívější aplikace je povolena.

Zdroje: www.iasplus.com, IFRS in Focus IFRS in Focus — IASB amends IAS 8

IAS 8 IASB IFRS

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right