Účetnictví 

Rada IASB navrhla nový standard pro činnosti, na něž se vztahuje regulace sazeb

Dne 28. 1. 2021 vydala Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) zveřejněný návrh nového standardu „Aktiva a závazky při cenové regulaci“, který má nahradit IFRS 14 Časové rozlišení při cenové regulaci. Připomínky je možné předkládat do 30. 6. 2021.

Základní informace

Rada IASB vyvíjí účetní model, který bude vyžadovat, aby společnosti vykonávající činnosti, na něž se vztahuje regulace sazeb, poskytovaly lepší informace o své finanční výkonnosti.

V současnosti neexistuje v IFRS žádná konkrétní metodika, která by se věnovala účtování o činnostech, na něž se vztahuje regulace sazeb, a společnosti tak pro vykazování důsledků regulace sazeb používají různé účetní modely.

V lednu 2014 vydala Rada IASB standard s omezeným rozsahem IFRS 14 Časové rozlišení při cenové regulaci, aby poskytla krátkodobé, dočasné řešení pro účetní jednotky, na něž se vztahuje regulace sazeb, které ještě neaplikují IFRS, ale vykazují účty časového rozlišení z cenových regulací podle předchozích uplatňovaných účetních předpisů (GAAP). Standard IFRS 14 nebyl schválen pro použití v EU. Jakmile bude dokončen nový standard, dojde ke stažení IFRS 14.

Klíčové návrhy

Hlavní návrhy ve zveřejněném návrhu (angl. exposure draft) ED/2021/1 „Aktiva a závazky při cenové regulaci“ jsou následující:

Cíl

Nový standard má za cíl nahradit standard IFRS 14 Časové rozlišení při cenové regulaci zavedením nového komplexního účetního modelu pro aktiva a závazky při cenové regulaci (dále jen „regulační aktiva a závazky“).

Rozsah účinnosti

Standard by byl uplatňován v případě, že je účetní jednotka stranou dohody o cenové regulaci, která stanovuje regulovanou sazbu, již může účetní jednotka účtovat za zboží nebo služby dodávané zákazníkům.

Vykazování

Ke vzniku regulačních aktiv a závazků dochází, když je regulovaná sazba stanovena takovým způsobem, že část nebo celková povolená náhrada za zboží či služby dodané v jednom období jsou účtovány zákazníkům v jiném, předcházejícím či následujícím období. Vykazování regulačních aktiv a závazků vede k regulačním příjmům a výdajům.

Oceňování

Regulační aktiva a závazky by byly oceňovány historickými cenami, upravenými pro následné ocenění za použití aktualizovaných odhadů částek a načasování budoucích peněžních toků. Odhadované budoucí peněžní toky regulačního aktiva nebo závazku by byly diskontovány na současnou hodnotu za použití regulační úrokové sazby. Po počátečním vykázání by zůstatková hodnota regulačního aktiva nebo závazku byla na konci každého účetního období aktualizována, aby zohlednila podmínky existující k danému dni.

Sestavování účetní závěrky

Ve výkazu (výkazech) o finanční výkonnosti by účetní jednotka uvedla všechny regulační příjmy a výdaje jako samostatné řádkové položky ihned pod výnosy. Ve výkazu o finanční pozici by účetní jednotka uvedla řádkové položky pro regulační aktiva a závazky.

Zveřejňování

Zveřejněný návrh obsahuje několik navrhovaných cílů týkajících se zveřejňování a podrobné požadavky k dosažení těchto cílů.

Lhůta pro předložení připomínek je 30. 6. 2021.

Datum účinnosti a přechodné období

Zveřejněný návrh neobsahuje navrhované datum účinnosti, jelikož Rada IASB o něm rozhodne až po dokončení celého procesu projednávání. V současnosti se očekává, že nový standard vstoupí v platnost zhruba 18 až 24 měsíců poté, co bude zveřejněn ve své konečné podobě.

Standard by bylo možné aplikovat retrospektivně s jedním přechodným ustanovením a dřívější použití by bylo povoleno.

Další informace

Více informací naleznete v newsletteru společnosti Deloitte IFRS in Focus.

Zdroje: www.iasplus.com, Exposure draft ED/2021/1

IASB IFRS dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right