Účetnictví 

Rada IASB navrhuje nový standard pro sestavování a zveřejňování účetní závěrky

Dne 17. prosince 2019 zveřejnila Rada pro mezinárodní účetní standardy (rada IASB) návrh nového standardu „Obecné pokyny pro sestavování a zveřejňování“, který má nahradit IAS 1 „Sestavování a zveřejňování účetní závěrky“. Připomínky lze podat do 30. června 2020.

Kontext

Zveřejněný návrh ED/2019/7 je součástí iniciativy rady IASB nazvané „Lepší komunikace v účetním výkaznictví“, která zahrnuje různé projekty, jež se zaměřují na obsah a poskytování informací v účetní závěrce, konkrétně:

 • Účetní výkazy: cílem je zlepšit způsob poskytování informací v účetní závěrce se zaměřením na informace ve výkazu zisků a ztrát. Zveřejněný návrh je výsledkem iniciativy rady IASB na tomto projektu.
 • Iniciativa pro zveřejňování informací – Účetní pravidla: cílem je vypracovat pokyny a příklady, které účetním jednotkám pomohou používat úsudky o významnosti (materialitě) při zveřejňování účetních pravidel. Zveřejněný návrh byl vydán v roce 2019.
 • Iniciativa pro zveřejňování informací – Cílený přezkum zveřejňovaných informací podle konkrétních standardů IFRS: cílem je zlepšit způsob, jakým rada IASB vyvíjí a navrhuje požadavky na zveřejňování informací. Zveřejněný návrh je očekáván ve druhé polovině roku 2020.
 • Komentář vedení: cílem je novelizovat a aktualizovat „Stanovisko k aplikaci IFRS č.1: Komentář vedení“ (IFRS Practice Statement 1: Management Commentary) s ohledem na to, jak by komentář vedení poskytovaný mimo účetní závěrku mohl lépe doplnit a potvrdit účetní závěrku. Zveřejněný návrh je očekáván ve druhé polovině roku 2020.

Navrhované požadavky

Níže uvádíme nejdůležitější změny, které jsou navrženy ve zveřejněném návrhu nového standardu IFRS Obecné pokyny pro sestavování a zveřejňování.

Obecné pokyny pro sestavování a zveřejňování

Rada IASB navrhuje definovat úlohu účetních výkazů a přílohy tak, aby vykazující účetní jednotka věděla, ve které z těchto částí by měly být informace zveřejněny.

Nový standard by doplňoval soubor názorných příkladů, které by zúčastněným stranám pomohly porozumět návrhům a rovněž by ilustrovaly, jak lze požadavky standardu naplnit v praxi.

Výkaz(y) o finanční výkonnosti

Nový standard by vyžadoval, aby účetní jednotka klasifikovala výnosy a náklady vykázané v hospodářském výsledku do jedné z následujících kategorií:

 • Provozní
 • Investiční
 • Finanční
 • Integrované přidružené a společné podniky
 • Daň z příjmů
 • Ukončené činnosti

Integrované přidružené a společné podniky jsou podniky, jejichž činnosti úzce souvisejí s hlavními předměty činnosti účetní jednotky. Neintegrované přidružené a společné podniky jsou podniky, jejichž činnosti mají malý nebo nemají žádný vliv na hlavní předměty činnosti účetní jednotky a jejichž podíl na zisku nebo ztrátě by byl uveden ve výkazu zisků a ztrát v investiční kategorii.

Kurzové rozdíly by byly uvedeny ve stejné kategorii výkazu zisků a ztrát jako výnosy a náklady, které ke kurzovým rozdílům vedou.

Nový standard by vyžadoval, aby účetní jednotka uvedla ve výkazu zisků a ztrát následující tři nové mezisoučty:

 • Provozní zisk nebo ztráta
 • Provozní zisk nebo ztráta a výnosy a náklady plynoucí z integrovaných přidružených a společných podniků
 • Zisk nebo ztráta před financováním a daní z příjmů

Rada IASB se rozhodla nedefinovat EBIT, ale používat „zisk nebo ztrátu před financováním a daní z příjmů“, což umožňuje uživatelům účetní závěrky porovnávat účetní jednotky nezávisle na tom, jak jsou financovány.

Rada IASB zrušila možnost se rozhodnout, zda bude analýza provozních nákladů vycházet z povahy (druhu) nebo funkce těchto nákladů. Místo toho rada IASB navrhuje poskytnout účetním jednotkám soubor faktorů, které je třeba vzít při tomto stanovení v úvahu. Kombinace obou metod by byla zakázána.

Výkaz o finanční situaci

Rada IASB navrhuje do standardu zakotvit požadavek, aby účetní jednotka prezentovala goodwill odděleně od nehmotných aktiv.

V souladu s návrhy týkajícími se výkazu zisků a ztrát by účetní jednotka byla povinna prezentovat investice do integrovaných přidružených a společných podniků odděleně od investic do neintegrovaných přidružených a společných podniků.

Výkaz o peněžních tocích

Rada IASB rovněž navrhuje následné úpravy standardu IAS 7 Výkaz o peněžních tocích. Zejména při použití nepřímé metody k určení provozních peněžních toků by účetní jednotka začala s mezisoučtem svého provozního zisku nebo ztráty. Tím by se omezil počet úprav, které jsou v současné době nutné k výpočtu této hodnoty.

Kromě toho by účetní jednotka již neměla na výběr, jak klasifikovat dividendy a úroky. Pro většinu účetních jednotek by nový standard vyžadoval následující:

 • Vyplacené dividendy a zaplacené úroky by představovaly peněžní toky z financování
 • Přijaté dividendy a úroky by reprezentovaly peněžní toky z investičních činností

Příloha k účetní závěrce

Neobvyklé výnosy a náklady

Rada IASB navrhuje definovat neobvyklé položky jako výnosy nebo náklady s omezenou prediktivní hodnotou, tj. pokud lze přiměřeně očekávat, že výnosy nebo náklady, které jsou podobné z hlediska typu a částky, nevzniknou během několika budoucích ročních účetních období.

Neobvyklé výnosy a náklady by byly rozčleněny na základě položek ve výkazu zisků a ztrát a na základě položek uvedených v analýze provozních nákladů podle povahy, pokud účetní jednotka analyzuje provozní náklady ve výkazu zisků a ztrát podle funkce.

Rada navrhuje, aby se výnosy a náklady z opakovaného ocenění položek oceněných v současné hodnotě neklasifikovaly jako neobvyklé.

Měřítka výkonnosti vedení

Rada IASB navrhuje definovat měřítka výkonnosti vedení (management performance measures, MPM) jako mezisoučty výnosů a nákladů, které se používají ve veřejné komunikaci s uživateli účetní závěrky a které doplňují  součty nebo mezisoučty ve standardech IFRS a sdělují uživatelům účetní závěrky stanovisko vedení ohledně finanční výkonnosti účetní jednotky. Mezisoučty, které jsou definovány ve standardech IFRS, by nebyly považovány za MPM.

MPM se mohou týkat nefinanční nebo finanční výkonnosti. Byla by k nim připojena zveřejnění v jedné kapitole přílohy, která by obsahovala prohlášení, že MPM poskytují stanovisko vedení ohledně finanční výkonnosti účetní jednotky a nemusí být nutně srovnatelná s podobnými měřítky poskytnutými jinou účetní jednotkou.

Přechodná ustanovení, datum účinnosti a období pro podávání připomínek

Zveřejněný návrh neobsahuje navrhované datum účinnosti, ale navrhuje datum účinnosti stanovit tak, aby nový standard nabyl účinnosti přibližně 18–24 měsíců po zveřejnění ve své konečné podobě.

Standard by byl uplatňován retrospektivně a předčasná aplikace by byla povolena.

Připomínky ke zveřejněnému návrhu lze podat do 30. června 2020.

Další informace

Více informací naleznete v našem anglicky psaném zpravodaji IFRS in Focus z ledna 2020 nebo ve zveřejněném návrhu ED/2019/7.

Zdroje: IFRS in Focus leden 2020, ED/2019/7

IASB IFRS dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right