Účetnictví 

Rada IASB připravuje novelu IFRS 16 z důvodu pandemie COVID-19

Dne 17. dubna 2020 se Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) během mimořádného jednání o záležitostech souvisejících s onemocněním COVID-19 rozhodla do konce května 2020 novelizovat standard IFRS 16.

Rada IASB na svém mimořádném jednání posuzovala účtování o úlevách od leasingového nájemného v souvislosti s COVID-19.

Rada IASB si je vědoma skutečnosti, že pandemie COVID-19 přiměla některé pronajímatele poskytnout nájemcům úlevu v podobě odložení nebo osvobození od částek, které by jinak byly splatné. V některých případech úlevy vycházejí z jednání mezi stranami, ale zároveň může jejich poskytnutí prosazovat nebo vyžadovat vláda.

Pokud dojde ke změně leasingových plateb, účetní důsledky budou záviset na tom, zda příslušná změna splňuje definici modifikace leasingu či nikoli. Rada IASB uvádí, že během pandemie COVID-19 může být toto posouzení velmi složité a obtížné.

Z tohoto důvodu Rada IASB souhlasila s úpravou standardu IFRS 16, aby nájemcům poskytla výjimku z posouzení, zda úleva od nájemného související s pandemií COVID-19 představuje modifikaci leasingu.

Navrhované praktické zjednodušení

Úprava IFRS 16 by měla být provedena přidáním praktického zjednodušení v následujícím znění:

 • Nájemce se může rozhodnout, že nebude posuzovat, zda úleva od nájemného v důsledku COVID-19 představuje modifikaci leasingu. Nájemce, který se takto rozhodne, účtuje o veškerých změnách leasingových plateb vyplývajících z úlev od nájemného v důsledku COVID-19 konzistentně s tím, jak by účtoval o změně podle IFRS 16, pokud by tato změna nepředstavovala modifikaci leasingu.
 • Praktické zjednodušení by se vztahovalo výhradně na úlevy od nájemného vzniklé v přímé souvislosti s pandemií COVID-19 a pouze za předpokladu, že budou splněny následující podmínky:
  1. Změna leasingových plateb způsobí úpravu protihodnoty za leasing, která je ve stejné výši jako (příp. nižší než) protihodnota za leasing v době bezprostředně před změnou.
  2. Jakékoliv snížení leasingových plateb má dopad pouze na platby, které byly původně splatné v roce 2020 (úleva od nájemného by tuto podmínku splnila, pokud by vedla ke snížení leasingových plateb pouze v roce 2020 a ke zvýšení leasingových plateb v roce 2020 nebo v následujících obdobích).
  3. Neexistuje žádná významná změna ostatních podmínek leasingu.
 • Nájemce, který využije toto zjednodušení, tuto skutečnost zveřejní.
 • Výjimku je třeba aplikovat retrospektivně a vykázat kumulativní dopad prvotního použití novely IFRS 16 jako úpravu počátečního zůstatku nerozděleného zisku (popř. jiné složky vlastního kapitálu) na počátku účetního období, v němž nájemce novelu IFRS 16 použije poprvé.

Rada IASB vydá zveřejněný návrh úpravy IFRS 16 do 27. dubna 2020 s tím, že lhůta pro vznesení připomínek potrvá pouze 14 dní. Rada IASB očekává, že konečná úprava IFRS 16 by mohla být vydána do konce května 2020 s okamžitou účinností.

Zápis z mimořádného jednání rady IASB dne 17. 4. 2020 naleznete zde.

Aktuální informace o navrhovaných změnách IFRS 16 přineseme v dalším vydání dReportu.

IFRS 16 IASB dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right