Účetnictví 

Rada IASB vydala nový standard IFRS 19

Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) vydala 9. května 2024 nový standard IFRS 19 Dceřiné podniky bez veřejné odpovědnosti: Zveřejňování. Nový standard bude účinný pro roční období začínající 1. ledna 2027 nebo později.

Kontext

Pokud mateřský podnik používá účetní standardy IFRS, dceřiné podniky při vykazování mateřskému podniku pro účely konsolidace obecně uplatňují požadavky na vykazování a oceňování podle účetních standardů IFRS.

IASB obdržela zpětnou vazbu, že některé z těchto dceřiných podniků by chtěly sestavovat své vlastní účetní závěrky podle účetních standardů IFRS se sníženými požadavky na zveřejňování. K řešení tohoto problému publikovala IASB v červenci 2021 zveřejněný návrh (exposure draft, ED) a tento projekt dokončila vydáním standardu IFRS 19.

Cíl

IFRS 19 specifikuje požadavky na zveřejňování, které může účetní jednotka použít namísto požadavků na zveřejňování uvedených v ostatních účetních standardech IFRS.

Rozsah

Účetní jednotka smí použít IFRS 19 pouze v případě, že:

  • je dceřiným podnikem (včetně mateřského podniku na nižší úrovni);
  • není veřejně odpovědná a
  • její nejvyšší ovládající nebo jakýkoli mateřský podnik na nižší úrovni sestavuje konsolidovanou účetní závěrku dostupnou pro veřejné použití, která je v souladu s účetními standardy IFRS.

Dceřiný podnik je veřejně odpovědný, pokud:

  • jeho dluhové nebo kapitálové nástroje jsou obchodovány na veřejném trhu nebo je v procesu vydávání takových nástrojů k obchodování na veřejném trhu (tuzemská nebo zahraniční burza cenných papírů či mimoburzovní trh, včetně místních a regionálních trhů); nebo
  • mezi jednu z jeho hlavních činností patří držení aktiv ve svěřenecké funkci pro širokou skupinu externích osob (toto druhé kritérium často splňují například banky, úvěrové společnosti, pojišťovací subjekty, makléři / obchodníci s cennými papíry, podílové fondy a investiční společnosti).

Způsobilé účetní jednotky mohou, ale nemusí uplatňovat IFRS 19 ve své konsolidované, samostatné nebo individuální účetní závěrce. Způsobilý mateřský podnik na nižší úrovni, který neuplatňuje IFRS 19 ve své konsolidované účetní závěrce, tak může učinit ve své samostatné účetní závěrce (ta je předkládána navíc ke konsolidované účetní závěrce nebo navíc k účetní závěrce investora nemajícího investice v dceřiných podnicích, avšak majícího investice v přidružených nebo společných podnicích, v nichž se podle IAS 28 investice do přidružených podniků nebo společných podniků musí účtovat za použití ekvivalenční metody).

Snížené požadavky na zveřejňování

Požadavky na zveřejňování v IFRS 19 jsou zredukovanou verzí požadavků na zveřejňování stanovených v jiných účetních standardech IFRS.

IFRS 19 je standardem, který se týká pouze zveřejňování informací. Způsobilý dceřiný podnik, který použije IFRS 19, je povinen použít požadavky ostatních účetních standardů IFRS na uznávání, oceňování a vykazování. V případě požadavků na zveřejňování použije dceřiný podnik IFRS 19 namísto požadavků na zveřejňování uvedených v jiných účetních standardech IFRS, s výjimkou stanovených případů.

V souladu s IFRS 18 Prezentace a zveřejňování v účetní závěrce nemusí účetní jednotka, která používá IFRS 19, zveřejňovat konkrétní informace požadované IFRS 19, pokud by informace vyplývající z tohoto zveřejnění nebyly významné.

Pokud splnění konkrétních požadavků IFRS 19 nestačí k tomu, aby uživatelé účetní závěrky pochopili vliv transakcí a dalších událostí a podmínek na finanční situaci a finanční výkonnost účetní jednotky, je účetní jednotka povinna zvážit zveřejnění dalších informací.

Datum účinnosti a přechodná ustanovení

Standard IFRS 19 je účinný pro účetní období začínající 1. ledna 2027 nebo později. Dřívější použití je povoleno. Pokud se účetní jednotka rozhodne použít standard IFRS 19 dříve, je povinna tuto skutečnost zveřejnit. Upozorňujeme, že standard IFRS 19 bude možné aplikovat v EU až po jeho schválení Evropskou komisí, které se nepředpokládá dříve než za rok.

Pokud účetní jednotka použije standard IFRS 19 v běžném účetním období, ale ne v bezprostředně předcházejícím období, je povinna poskytnout srovnávací informace (tj. informace za předcházející období) pro všechny částky vykázané v účetní závěrce běžného období, pokud IFRS 19 nebo jiný účetní standard IFRS neumožňuje nebo nevyžaduje jinak.

Účetní jednotka, která se rozhodne použít IFRS 19 pro dřívější účetní období, než je účetní období, ve kterém poprvé použije IFRS 18, musí použít upravený soubor požadavků na zveřejnění informací uvedený v příloze k IFRS 19.

Více informací naleznete v článku iGAAP in Focus — Financial reporting: IASB introduces reduced disclosure framework for subsidiaries.

Zdroje: www.iasplus.com,  iGAAP in Focus from 05/2024
IFRS 19 IASB IFRS dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right